Habilitering i Jönköpings län

Habiliteringsplan

Innehållet gäller Jönköpings län

Alla som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen erbjuds en habiliteringsplan. I habiliteringsplanen pratar vi om vilka insatser som planeras och syftet med dem.

Händer som håller i ett block med texten "Min habiliteringsplan".

Vad är en habiliteringsplan?

Habiliteringsplanen är en överenskommelse mellan patient/familj och habiliteringen om hur samarbetet ska ske. Den är ett verktyg för att strukturera upp planerade insatser och den visar vad personalen på habiliteringen och ni själva ska jobba vidare med till nästa gång. De mål som sätts upp och de aktiviteter som planeras, skrivs ned i planen som sedan skickas till er. Äldre barn, ungdomar och vuxna deltar i planeringen. 

Varför en habiliteringsplan?

Syftet med en habiliteringsplan är:

 • att göra patient och föräldrar delaktiga i planering och genomförande av habiliteringsinsatserna 
 • tydliga överenskommelser om hur arbetet ska ske tillsammans för att uppnå målen
 • att med jämna mellanrum utvärdera vad som uppnåtts med insatserna.

Patientens och familjens behov är vägledande

Det är era behov som ska vara vägledande. Det som är mest angeläget för er ska tas upp till diskussion, till exempel:

 • hur ni önskar att vardagen ska se ut
 • hur förändringar kan uppnås, och i så fall inom vilken tid?
 • hur kan samarbetet kan ske.

Uppföljning

Vid mötet bestämmer ni tillsammans med personalen på habiliteringen hur habiliteringsplanen ska följas upp och när en ny plan ska göras.

Bra att tänka på inför habiliteringsplanen

De här områdena är bra att fundera igenom inför samtalet om habiliteringsplanen:

 • hur situationen ser ut för närvarande
 • hälsotillstånd och eller medicinska behov
 • mat, sömn, av- och påklädning, hygien
 • rörlighet och eller förflyttning
 • kommunikation och eller språk
 • beteende
 • hjälpmedel
 • bostad och boende
 • förskola eller skola, sysselsättning, fritid, kamrater, släkt och vänner
 • vårdbidrag, handikappersättning, avlastning, färdtjänst, bilstöd med mera
 • behov av samtalsstöd
 • övrigt.

Personal från barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen som oftast träffar ert barn/den vuxne kommer att vara med vid planeringen. Ni har möjlighet att bjuda in andra personer till mötet, till exempel annan anhörig, personal från förskola eller skola, sysselsättning, fritidshem, korttidshem med flera. Det är bra om båda föräldrarna kan närvara. Samtalet beräknas ta 1 – 1½ timme.

Om det finns behov av insatser från många olika verksamheter för att få vardagen att fungera, får du hjälp med en samordnad individuell plan (SIP). Alla barn växer upp och behöver stöd för att bli så självständiga som möjligt. Du erbjuds information och kurser kring övergång från ungdom till vuxenliv.

Till toppen av sidan