Att få hjälpmedel

Kom-X Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Kom-X vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Det kan vara du som har svårt att kommunicera, nedsatt förmåga att röra dig, nedsatt syn, blindhet eller har en intellektuell funktionsnedsättning. Kom-X kan hjälpa dig som behöver hjälpmedel för att lättare kunna kommunicera eller använda dator.

Kom-X kan hjälpa dig att få en bra vardag med god livskvalitet. Med hjälp kan du vara mer självständig och öka din delaktighet i samhället. Du måste bo i Gävleborgs län för att få hjälp av Kom-X.

Mottagningen finns på Gävle sjukhus, ingång 22. På Kom-X arbetar:

 • arbetsterapeut
 • logoped
 • specialpedagog
 • synpedagog.

Alla som arbetar hos oss är speciellt inriktade på kommunikation och datorbaserade hjälpmedel.

Rätten att kommunicera

Alla har rätt att kommunicera med andra. Alla människor kan inte tala, men alla har något att säga. Vi pekar, använder gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk och skrift som alternativ eller i kombination med tal.

Den som har svårt att kommunicera kan behöva hjälp. Du kan behöva hjälp med att uttrycka dig och att förstå vad andra säger. För att kunna uttrycka dig och förstå så bra som möjligt behövs en kommunikativ miljö.

Din omgivning kan då behöva anpassa sig till ditt behov genom att stimulera samspel och kommunikation. På Kom-X kan du som har svårigheter att kommunicera få stöd som passar dig. Dina närstående och andra du möter kan få stöd och utbildning.

Rätten att kommunicera

När och hur kontaktar jag Kom-X?

För att komma i kontakt med Kom-X behövs en remiss från din vårdgivare. Du kan också skicka in en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se.

Du som kan få hjälp av oss:

 • Du har en sjukdom eller skada och har begränsad förmåga att kommunicera på ett bra sätt.
 • Det kommunikationshjälpmedel du har nu fungerar inte på ett bra sätt i olika situationer.
 • Du saknar läs- och skrivförmåga och har provat bildbaserad eller skriftbaserad kommunikation.
 • Du är i behov av ett annat sätt att kommunicera med personer i din närhet. Eller så behöver du använda dator, surfplatta eller telefon på ett annat sätt.
 • Du är blind eller har nedsatt syn som gör det svårt att använda dator, surfplatta eller telefon.
 • Du har en funktionsnedsättning och behöver tips om lek, spel och aktivitet.

Är du blind eller har nedsatt syn ska du i första hand vända dig till syncentralen. Hos syncentralen kan du få hjälp med att anpassa dator, surfplatta eller telefon så du kan använda dessa på ett bra sätt.

När Kom-X tagit emot remissen eller egen vårdbegäran får du ett remissvar. Väntetiden kan variera beroende på vad du behöver hjälp med och hur hög arbetsbelastningen är hos teamen.

Ditt ärende prioriteras om du eller din närstående:

 • har en sjukdom där du snabbt blir sämre
 • behandlas med palliativ vård
 • är dövblind, har grava synnedsättningar eller är blind.

Kallelse skickas ut cirka fyra veckor före ditt besök.

AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder för att stödja kommunikationen mellan människor. Det kan vara hjälpmedel, system och tekniker som förbättrar en persons möjlighet att kommunicera. 

AKK som inte kräver så mycket teknologi kan vara bilder, föremål, kommunikationsböcker och kartor. Dessa är lätta att ha till hands och kan användas i flera olika situationer.

AKK som kräver tekniska lösningar är exempelvis hjälpmedel som behöver laddas och har funktioner såsom röstuppläsning.

Vilket AKK som används beror helt på ditt behov. Du ska ha möjlighet att kommunicera om vad som helst, när som helst och med vem som helst. Det ska också ge dig möjlighet att förstå vad som sägs och kommuniceras runt dig. Du ska också kunna kommunicera på ett socialt accepterat sätt.

AKK ska kunna användas hela dagen. Du ska med hjälp av AKK själv kunna uttrycka dig och även få förståelse för en viss situation. Det kan behövas mer än ett AKK för att det ska vara möjligt. En kombination av AKK som inte kräver tekniska lösningar och som kräver teknik kan därför vara nödvändigt. På så sätt är det möjligt att utveckla tankar och att kunna kommunicera på egen hand.

Hur går en utredning till?

Första besöket

På ditt första besök träffar du en logoped. Utifrån din frågeställning kan det vara flera personer från Kom-X med på besöket. Det är bra om du har med dig en närstående eller annan person som stöd.

I samtal görs en kartläggning av behov och önskat läge. Vid besöket används kommunikativa metoder för att du som patient ska vara delaktig. Det kan exempelvis vara med stöd av bilder, tecken eller papper och penna.

Är det ditt barn som är på sitt första besök är en specialpedagog med och leker med barnet. I leken används bilder som stöd genom papperskartor och samtalsapparater. Vi träffas alla i samma rum och du som vårdnadshavare får prata med en logoped. Specialpedagogen observerar hur ditt barn:

 • kommunicerar
 • samspelar
 • tar initiativ
 • följer instruktioner
 • tar till sig olika metoder och hjälpmedel som används i leken.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att observera barnet i leken. Du får stöd av logopeden som förklarar vad specialpedagogen använder och varför. Besöket avslutas med att sammanfatta det som kommit fram under mötet.

Återkoppling 

Efter att teamet gjort en gemensam bedömning om vilket AKK som är aktuellt att prova får du en återkoppling. Du får återkoppling även om det bedöms att du i nuläget inte behöver hjälp från Kom-X.

Återbesök

I samråd med dig och eventuella närstående bestäms en vårdplan. AKK provas ut, förskrivs och tränas in. Utifrån ditt behov får du och dina närstående utbildning och råd. 

Avsluta kontakt 

När vårdplanen är klar avslutas kontakten med Kom-X.

Uppföljning av hjälpmedel

De hjälpmedel som har förskrivits från Kom-X följs regelbundet upp för att se hur dessa används och fungerar. Hjälpmedel som inte används ska lämnas tillbaka. 

Vad kan jag som närstående tänka på? 

Du som är närstående till en person som har svårt att kommunicera kan underlätta genom att:

 • Se till att de hjälpmedel som behövs finns tillgängliga.
 • Använda de hjälpmedel som hen behöver lära sig att använda.
 • Använda de hjälpmedel som hen behöver för att förstå.
 • Anpassa ditt tal genom att exempelvis tala långsammare, använda färre och enklare ord eller förtydliga det du säger genom bilder, tecken, gester och mimik.
 • Ge extra tid – det tar längre tid att kommunicera med alternativ kommunikation.
 • Använda bilder och fotografier som visuellt stöd i kommunikation. Förstärk genom att peka på det ni pratar om.
 • Använda papper och penna för att skriva ord. Eller rita bilder på det du vill berätta. Försök lista ut vad personen vill berätta.

Ge barn stöd tidigt

Forskning visar att barn utvecklas som mest under sina tre första levnadsår. Det är därför viktigt att tidigt ge barn stöd och möjlighet att öva på samspel och lek. På så sätt ger du barnet goda förutsättningar för att kunna kommunicera.

Läs mer och ta del av material för kommunikation och lek från habiliteringen i Region Uppsala.

Message banking

Message banking är ett sätt att registrerar ord, fraser och meddelanden digitalt. På så sätt kan en person som riskerar att förlora sin förmåga att tala bevara sin röst.

Med message banking kan du använda dina inspelningar för att "tala" dessa meddelanden med din egen röst, din naturliga böjning och intonation. Det görs med hjälp av olika kommunikationshjälpmedel, exempelvis en kommunikationsdator.

Kontakta Kom-X för att få mer information.

Alternativa styrsätt

Det finns alternativa styrsätt eller metoder att styra ett hjälpmedel. Det kan behövas om du som använder AKK har svårt att exempelvis peka, trycka eller skriva på ett hjälpmedel. På Kom-X kan du få hjälp att pröva ut, träna och följa upp om hur olika styrsätt och metoder fungerar för dig.

Du ska kunna göra vardagliga aktiviteter med hjälp av dator. Du ska exempelvis kunna skriva, läsa tidningen, betala räkningar eller spela spel.

Du kan också ha behov av alternativa styrsätt för fjärrkommunikation. Det kan vara exempelvis att anpassa, ställa in eller använda andra styrsätt för att du ska kunna använda telefon, e-post, chatt och videosamtal på dator eller surfplatta.

Exempel på alternativa styrsätt kan vara:

 • anpassade pekdon
 • röststyrning
 • manöverkontakter
 • skärmtangentbord
 • huvudmus
 • ögonstyrning.

Hur går en utredning till?

Arbetsterapeuten gör en utredning tillsammans med dig och dina närstående. I utredningen kartlägger, bedömer och planerar arbetsterapeuten vad du behöver hjälp med. Arbetsterapeuten ser vilka problem som finns och bestämmer vilken hjälp du behöver få.

För att prova ut och träna in alternativa styrsätt kan andra professioner behövas. Det kan vara specialpedagog, logoped eller synpedagog, allt för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas. 

Vad kan jag göra själv?

Ergonomiska råd vid datoranvändande:

 • Placera datormusen nära kroppen. Handleden bör vara rak.
 • Arbeta avslappnat med överarmarna nära kroppen och med underarmarna avlastade på bordet eller armstöden.
 • Placera bildskärmen på cirka en armlängds avstånd, 50–80 cm in på bordet.
 • Placera bildskärmen så att du kan arbeta med nacken rak och blicken något riktad nedåt. Överkanten på bildskärmen ska vara i samma höjd som ögonen.
 • Se till att det inte finns något som bländar eller ger reflex i bildskärmen, exempelvis från ett fönster eller en lampa.
 • Ta pauser ofta! Tänk på att en aktiv arbetsställning ofta kräver mycket energi. 

Inställningar och produkter

Det finns flera olika produkter som kan göra det enklare för dig som har svårt att använda mus och tangentbord. Det kan exempelvis vara

 • större eller mindre datormus och tangentbord
 • datormus med rullkula
 • musplatta.

Det finns också en del inställningar du kan göra i datorn för att exempelvis justera storlek eller hastighet.

På surfplattor och telefoner kan du göra inställningar för exempelvis

 • läs- och skrivstöd
 • diktering
 • motorik och styrsätt
 • syn
 • hörsel
 • ordning och reda.

Det finns också så kallade “duttpennor” att köpa. Det är bra för dig som har svårt att använda fingret för att peka på telefon eller surfplatta.

Syn

Vid nedsatt syn, om du är blind eller är dövblind kan du få hjälp med att anpassa digitala produkter såsom smarta telefoner, surfplattor och datorer. Du ansvarar själv över produkten, men om du har behov får du utbildning och hjälp med att anpassa den.

Synanpassning kan innebära:

 • Anpassa färger och teckenstorlek.
 • Bästa storlek på datorskärm.
 • Programvaror som förstorar, med eller utan talsyntes.
 • Skärmläsningsprogram med talsyntes eller punktskriftsskärm.
 • Speciellt anpassade programvaror.

Hur går en utredning till?

Första besöket sker på Kom-X på Gävle sjukhus. Här får du träffa personal som gör en kartläggning av ditt behov. Tillsammans med dig och en synpedagog eller en specialpedagog gör vi en vårdplan. Det kan även bli aktuellt med besök i hemmet, förskola eller skola.

Klassificera synnedsättning enligt WHO och Socialstyrelsen

I Sverige används en decimalskala för att klassificera din nedsatta syn. 1,0 räknas som full synskärpa. Klassificeringen utgår ifrån synskärpa med bästa korrigering (glasögon). Detta gäller:

 • Kategori 0: Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3–full synskärpa
 • Kategori 1: Måttlig synnedsättning 0,1–0,3
 • Kategori 2: Svår synnedsättning 0,05–0,1
 • Kategori 3: Blindhet 0,02–0,05
 • Kategori 4: Blindhet ljusperception eller fingerräkning vid 1m–0,02
 • Kategori 5: Blindhet ingen ljusperception

CVI

Cerebral synnedsättning, CVI, är en annan typ av synnedsättning. Den omfattas inte av kategorierna ovan. CVI står för Cerebral Visual Impairment och betyder att hjärnan har svårt att tolka och förstå visuell information.

Det finns sällan två personer med synnedsättning eller blindhet som har identiska behov. Därför är det viktigt att se ditt enskilda och unika behov.

Vad kan jag göra själv?

Genom inställningar i datorer och smarta telefoner kan du se vilka möjligheter som finns att ställa in exempelvis:

 • bakgrundsfärg
 • zoomfunktion
 • textstorlek
 • muspekarens färg och storlek.

Aktuella utbildningar

På Kom-X kan du och dina närstående få utbildningar utifrån ditt behov. Erbjudande om utbildningar får du efter individuell bedömning och ingår i din vårdplanering.

Grund- och metodutbildning i AKK

Utbildningen riktar sig till dig som har svårt att kommunicera, och till dina närstående.

Grundutbildningen ger en introduktion i grunderna till AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) med fokus på “samtalspartnerns roll att göra kommunikationen möjlig”.

I metodutbildningen arbetar vi teoretiskt och praktiskt med olika metoder som används för att göra kommunikationen lättare och utveckla den.

Program- och apputbildningar

Du och dina närstående kan få utbildning om de program eller appar som du fått förskrivet för kommunikationsstöd.

Ögonstyrning

Du som har fått ögonstyrning som styrsätt till dator kan få utbildning om hur du använder ögonstyrning. Du får också lära dig hur du använder de program som ingår. Även dina närstående kan få utbildning.

Bildstödsprogram

Dina närstående kan vid behov få utbildning om förskrivna bildstödsprogram.

Samtalsmatta

Metoden samtalsmatta gör det möjligt för dig att uttrycka åsikter. Du kan också delta i planering och de beslut som fattas. Det gäller för dig som har olika typer av kommunikativa och kognitiva svårigheter.

Datatek

Datateket riktar sig till dig med en funktionsnedsättning. Här kan du få tips och rekommendationer om lek, spel och aktivitet när du använder dator och surfplatta. På Datateket träffar du en specialpedagog och vid behov en arbetsterapeut. 

Inför besöket

Inför besöket är det bra att du har informerat Kom-X eller Datateket om förutsättningar i hemmet:

 • Finns dator och internet?
 • Finns surfplatta och är det i så fall Android eller IOS?
 • Vilka intressen finns?
 • Används mus eller andra alternativa styrsätt till datorn eller surfplattan?

Hur går ett besök på Datateket till?

På Datateket kan du få göra roliga aktiviteter med hjälp av dator eller surfplatta. Du får prova pedagogiska datorprogram och appar för olika aktiviteter, träning och inlärning. Finns behov kan du prova enklare alternativa styrsätt såsom tryckkontakter, rullkula eller pekskärm.

Du kan också prova olika sätt att vara aktiv i lek- eller vardagliga aktiviteter genom tekniska lösningar och möjligheter. Vid första besöket görs en plan för framtida besök och vad du behöver hjälp med.

Vad kan jag eller närstående tänka på vid aktivitet vid dator och surfplatta? 

 • Var nyfiken, gör och lär tillsammans. Stunden tillsammans ska innehålla turtagning, samspel, glädje och spänning.
 • När du själv söker efter appar och webbsidor, var noga med att kolla igenom innehållet så att det fyller sitt syfte utifrån behov.
 • Appar har öppet köp. Var noga med att kontrollera hur lång tid öppet köp gäller.
 • Många webbprogram har ibland gratis prova-på-tid.
 • Med en Ipad kan du låsa surfplattan så personen inte kan gå ur appen. Sök på ”guidad åtkomst”. Till androida enheter finns liknande funktion att hämta som app.
 • Vid behov kan kommunikationsstöd användas vid sidan om dator eller surfplatta, exempelvis ett bildstöd.
 • Visualisera tid vid behov, exempelvis med en timer (om det är svårt att bryta aktiviteten).
 • Ha roligt tillsammans!

Länktips från Kom-X

Tips på länkar för mer information gällande kommunikation, styrsätt, synanpassningar och Datatek.

Till toppen av sidan