Kostnader och ersättningar

Ersättning vid patientskada

Du kan få ersättning av ett försäkringsbolag om du har blivit skadad av din vård, tandvård eller ditt läkemedel. Du kan överklaga och begära en ny prövning om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

I den här texten beskrivs två typer av försäkringar. Den ena är patientförsäkringen och den andra är läkemedelsförsäkringen.

Patientförsäkringen

Alla mottagningar och sjukhus måste ha en patientförsäkring. Det gäller både inom offentlig och privat vård.

Patientförsäkringen kan ge dig följande ersättningar:

 • Du kan få ersättning om du har mått kroppsligt och psykiskt dåligt under tiden din skada har läkts.
 • Du kan få ersättning om skadan har gett dig en bestående funktionsnedsättning.
 • Du kan få ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall vid en skada.

Leder skadan till dödsfall kan till exempel närstående få ersättning.

Bestämmelser om patientförsäkringen finns i patientskadelagen.

Tandvård ingår också

Du kan få ersättning för skador som du har fått vid en undersökning eller behandling i vården. Det gäller också för tandvården.

Här är exempel på skador som ingår i patientförsäkringen:

 • Du har fått en infektion som har överförts vid en undersökning eller behandling.
 • Du har skadats för att utrustningen som har använts har ett fel eller har använts fel.
 • Du har fått fel diagnos eller diagnos för sent.
 • Du har fått fel ordination av läkemedel.
 • Du har skadats i en olycka under tiden som du har fått vård.

Som patient kan du få ersättning även om det inte går att ta reda på exakt vem som orsakade skadan.

Ibland kan du inte få ersättning

Du kan inte få ersättning om något av följande händer:

 • Du har fått en behandling som inte har gett önskat resultat.
 • Du har fått en komplikation som inte hade gått att undvika.
 • Du har behandlats för ett livshotande tillstånd.
 • Du har biverkningar av läkemedel som du har fått på rätt sätt.

Anmälan och utredning

Regionerna har en patientförsäkring hos Löf. Det är en försäkring som regionerna har gemensamt. Patientförsäkringen gäller också om du har skadats hos en privat mottagning eller ett privat sjukhus som har vårdavtal med en region. Löf utreder skadan, fattar beslut och lämnar ersättning.

Skadan måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. Du kan göra en anmälan själv. Du kan också be om hjälp av en kurator eller ett patientombud på den mottagning eller det sjukhus som utförde behandlingen.

Du kan göra en anmälan på olika sätt

Du gör anmälan på Löfs webbplats. På webbplatsen kan du sedan följa ditt ärende.

Du kan även ladda ner en blankett på Löfs webbplats eller få den hemskickad.

I anmälan är det viktigt att vara tydlig med vilken skada som du tycker att vården har orsakat. Det är också viktigt att du skriver var du har sökt vård för din skada.

Privata försäkringsbolag

Privat vårdpersonal som är legitimerad har en försäkring hos privata försäkringsbolag. Vårdpersonal är skyldig att berätta vilket försäkringsbolag de har.

Privat vårdpersonal som inte är legitimerad kan däremot inte ha en patientförsäkring.

Anmälan ska komma in i tid

Anmälningstiden är olika beroende på när skadan skedde. Det här gäller.

Skador som har skett fram till och med 31 december 2014:

 • Du måste anmäla inom tre år från det att du fick veta att du kunde göra en anmälan.
 • Det får inte ha gått mer än tio år räknat från den dag då skadan orsakades.

Skador som skett från och med 1 januari 2015:

 • Du måste anmäla skadan inom tio år från att du fick din skada.

Patientförsäkringsföreningen

Du kan ha rätt till ersättning även om du skadas hos en vårdgivare som inte har en patientförsäkring. Då är det Patientförsäkringsföreningen som betalar ut en eventuell ersättning.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du kan klaga hos Patientskadenämnden om du är missnöjd med ett beslut från försäkringsbolaget. Nämnden kan pröva skador från alla försäkringsbolag som har en patientförsäkring. Prövningen är kostnadsfri.

Försäkringsbolagen följer oftast det som Patientskadenämnden beslutar.

Ersättning och skadestånd i domstol

Du kan begära ersättning från en domstol om du inte är nöjd med beskedet från försäkringbolaget. Det gäller till exempel om du tycker att ersättningen är för låg. Då stämmer du det försäkringsbolag där vårdgivaren har sin patientförsäkring.

Bevis på allvarliga fel

Du kan också kräva skadestånd i en domstol. Det kallas civil skadeståndsprocess. Då stämmer du den vårdgivare som har gett dig vård.

Du måste kunna bevisa att den som har gett dig vård har gjort så allvarliga fel att det motiverar ett skadestånd. Det är arbetsgivaren som har ansvar för de skador en anställd har orsakat.

Du är skyldig att betala både dina egna och motpartens kostnader om du förlorar en process i domstol.

Läkemedelsförsäkringen

Patientskadeförsäkringen gäller inte om du har skadats av oväntade biverkningar av ett läkemedel. Då gäller i stället Läkemedelsförsäkringen, LFF. Det är en försäkring som ägs av läkemedelsföretag, en del regioner och myndigheter.

Försäkringen gäller inte för naturläkemedel eller så kallade homeopatiska läkemedel.

Skador av oväntade biverkningar

Du kan få ersättning för skador som beror på biverkningar som inte gick att förutse. Det kan vara både kroppsliga och psykiska skador.

De kan ha orsakats av läkemedel som du har fått i den svenska vården eller som du har köpt på apotek i Sverige.

Skador av väntade biverkningar

Du får oftast inte ersättning för skador som beror på biverkningar som gick att förutse.

Läs om ditt läkemedel i bipacksedeln som följer med förpackningen. Där kan du läsa om vilka biverkningar ett läkemedel kan ge. Du kan även söka upp ditt läkemedel på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Du får heller ingen ersättning om du har blivit informerad av en läkare att det finns biverkningar med ett läkemedel. Läkaren som skriver ut läkemedlet ansvarar för att du får den information som du behöver.

En del biverkningar är ovanliga och särskilt svåra. Då kan du ändå få ersättning.

Anmälan och utredning

Du anmäler skadan genom att fylla i en särskild blankett på Läkemedelsförsäkringens webbplats.

Du kan även få blanketten genom att kontakta patientnämnden i din region. För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det ska också finnas information på regionens webbplats.

Du måste anmäla skadan inom tio år från det att du slutade ta läkemedlet.

Du kan få ersättning om bedömningen visar att skadan är orsakad av biverkningar som inte gick att förutse. Skadan ska också vara allvarligare än de problem du får läkemedel för.

Samma regler för ersättning gäller när du begär skadestånd i domstol.

Om du inte är nöjd med beslutet

Ditt ärende kan prövas av Läkemedelsskadenämnden om du inte kommer överens med försäkringsbolaget.

Mer på 1177.se

Om du inte är nöjd med tandvården

Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan