Tandhälsa

Region Gävleborgs tandvårdsstöd för vuxna

Innehållet gäller Gävleborg

I Gävleborgs län är tandvården avgiftsfri till och med det år du fyller 24 år. Vuxna från 24 år och som har särskilda behov kan efter bedömning få ta del av Region Gävleborgs tandvårdsstöd.

Tandvårdsstödet betyder att du betalar samma avgift som i hälso- och sjukvården när du besöker tandvården. Du har rätt att få avgiften införd i ditt högkostnadskort och om du har frikort så gäller det.

Region Gävleborgs tandvårdsstöd omfattar tandvård vid stort omvårdnadsbehov, som led i en sjukdomsbehandling samt vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. 

Tandvård vid stort omvårdnadsbehov

Region Gävleborg ansvarar för att äldre och funktionshindrade med omfattande behov av vård och omsorg erbjuds uppsökande tandvård. Detta innebär att en kostnadsfri munhälsobedömning görs i personens boende. Den som tillhör de grupper som erbjuds uppsökande tandvård har även rätt att få så kallad nödvändig tandvård. Det kan innebära regelbundna undersökningar och tandbehandling.

Det är speciellt utsedda personer, till exempel bistånds- eller LSS-handläggare i kommunerna eller sjuksköterska i äldreboende, som bedömer om en person har rätt till stödet. Personer som är berättigade till stödet får ett intyg som ska visas upp vid besök i tandvården.

Tandvård som led i en sjukdomsbehandling

Personer som behöver tandvård som en del i en sjukdomsbehandling kan i vissa fall få denna inom ramen för tandvårdsstödet. Alla sådana behandlingar ska godkännas av Region Gävleborg efter individuell prövning.

Stödet ges vid behandling av:

 • Missbildning i käkområdet.
 • Defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet.
 • Tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall.
 • Patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav.
 • Patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan.
 • Patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom.
 • Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen.
 • Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom).
 • Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné.
 • Extrem tandvårdsrädsla.
 • Patienter som ska byta tandfyllningar av särskilda skäl.
 • Av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom.

Läkarremiss krävs i de flesta fall. Vilken tandvård som kan ingå är olika för de olika grupperna.

Tandvård vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Fastsittande ersättningar ingår inte.

Stödet kan ges till personer som har:

 • En svår psykisk funktionsnedsättning.
 • Parkinsons sjukdom.
 • Multipel skleros.
 • Cerebral pares.
 • Reumatoid artrit.
 • Systemisk lupus erythematosus.
 • Sklerodermi.
 • Amyotrofisk lateralskleros.
 • En orofacial funktionsnedsättning.
 • Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke).
 • En sällsynt diagnos som gör det svårt att sköta munhygien eller att göra en tandvårdsbehandling. 

För att få rätt till stödet krävs ett särskilt läkarintyg som ska skickas till:

Beställarenheten för tandvård
Region Gävleborg
801 88 Gävle

När intyget har godkänts av Region Gävleborg får du ett blått tandvårdskort som ska visas upp vid besök i tandvården.

Välj tandläkare själv

Den uppsökande tandvården med munhälsobedömning utförs av särskild tandvårdspersonal som Region Gävleborg har avtal med. För övrig tandvård inom Region Gävleborgs tandvårdsstöd gäller fritt val av tandläkare. För vissa utredningar och behandlingar krävs dock specialistbehörighet eller annan särskild kompetens.

Vill du ha mer information?

Hör av dig till Region Gävleborgs beställarenhet för tandvård. 

Telefon

Ring växeln 026-15 40 00 och fråga efter beställarenheten för tandvård.

E-post

bestallarsidan@regiongavleborg.se 

Till toppen av sidan