REHABILITERINGSMEDICIN I GÄVLEBORGS LÄN

Hjärnrehabiliteringsteam

Innehållet gäller Gävleborg

Hjärnrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. Teamet erbjuder stöd och behandling i öppenvård för patienter med en förvärvad hjärnskada.

Teamet arbetar för att du som patient bättre ska kunna hantera dina besvär så att du lättare kan återanpassa dig till familjen, arbetslivet och samhället.

Tillsammans med dig som patient och din närstående gör teamet en individuell rehabiliteringsplan. I det fortsatta rehabiliteringsarbetet är du och din närstående en viktig del av teamet.

För att komma till hjärnrehabteamet behövs en remiss eller egen vårdbegäran som skickas in via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Verksamheten finansieras av Region Gävleborg, vilket innebär att du betalar patientavgift vid besök. Högkostnadsskydd gäller.

Målgrupp och arbetssätt

Målgrupp

Hjärnrehabiliteringsteamet tar emot vuxna patienter i yrkesför ålder med en förvärvad hjärnskada. Du som patient kan på grund av hjärnskadan uppleva besvär med minne, blir snabbt trött, fått förändrat beteende eller mår psykiskt dåligt. Du kan också uppleva besvär i familjelivet, vardagslivet eller med dina intressen.

Utredning görs även av patienter med oklara symtom vid misstänkt hjärnskada.

Teamet arbetar inte med patienter som har pågående alkohol- eller drogmissbruk. Teamet arbetar inte heller med personer som har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Arbetssätt

Den första kontakten med hjärnrehabiliteringsteamet inleds med en första träff. Där får du som patient tillsammans med din närstående träffa personer ur teamet. Under denna träff kartläggs konsekvenserna av skadan och viktiga frågor för din rehabilitering utreds. Utifrån detta beslutar vi tillsammans med dig och din närstående om det är aktuellt med fortsatt kontakt.

Under rehabiliteringen är fokus på din närmiljö såsom i hemmet och på arbetet. Detta görs i samarbete med exempelvis försäkringskassa, arbetsförmedling, etc.

Exempel på insatser vid fortsatt kontakt:

 • Utredning av psykolog, arbetsterapeut, kurator och läkare.
 • Rådgivning och samordning av myndighetskontakter.
 • Utbildning och information om hjärnskadan och vilka konsekvenser den ger.
 • Psykologisk och medicinsk behandling.
 • Insatser för att återgå till arbetet eller sysselsättning.
 • Hjälp att hantera vardagssituationer.
 • Stöd till närstående.

När målen i rehabiliteringsplanen är uppfyllda eller när vi tillsammans med dig som patient och din närstående bedömer att målen inte kan uppfyllas avslutas kontakten med hjärnrehabiliteringsteamet.

Det kan till exempel vara när:

 • Du och din närstående har tillräcklig kunskap för att själva kunna analysera och hantera hjärnskaderelaterade problem.
 • Den ekonomiska situationen är kartlagd.
 • Familjesituationen är stabil.
 • Boendet fungerar.
 • Du klarar av att sköta vardagen själv eller med stöd.
 • Du och din närstående har ett fungerande nätverk med exempelvis din kommun, försäkringskassa eller arbetsförmedling. 
Till toppen av sidan