Att få hjälpmedel

Kom-X Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Kom-X vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättning såsom kommunikationssvårigheter, rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och synnedsättning eller blindhet. Kom-X kan hjälpa dig som bor i Gävleborgs län och behöver hjälpmedel som underlättar kommunikation eller datoranvändning.

Kom-X är till för att underlätta kommunikation och ge förutsättningar för ett fungerande vardagsliv med god livskvalitet, självständighet och ökad delaktighet i samhället.

Mottagningen finns på Gävle sjukhus, ingång 22. På Kom-X arbetar arbetsterapeut, logoped, specialpedagog och synpedagog som är speciellt inriktade på kommunikation och datorbaserade hjälpmedel.

Rätten att kommunicera

Att kommunicera är en mänsklig rättighet. Alla människor kan inte tala, men alla har något att säga. I kommunikationen använder vi gester, pekningar, ansiktsuttryck, kroppsspråk och skrift som alternativ eller i kombination med tal.

Den som har kommunikativa svårigheter kan behöva hjälp både med att uttrycka sig och att förstå vad andra säger. För att kunna uttrycka sig och förstå så bra som möjligt behövs en kommunikativ miljö där omgivningen anpassar sig till individens behov och stimulerar samspel och kommunikation. På Kom-X kan du som har kommunikationssvårigheter få individuellt anpassat stöd samt stöd och utbildning till din omgivning.

Rätten att kommunicera

När och hur kontaktar jag Kom-X?

För att komma i kontakt med Kom-X behövs en remiss från din vårdgivare. Du kan också skicka in en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se.

Du som kan få hjälp av oss:

 • Du har en sjukdom eller skada och är begränsad i förmågan att kommunicera på ett tillfredsställande sätt.
 • Ditt nuvarande kommunikationshjälpmedel fungerar inte tillfredsställande i olika situationer.
 • Du saknar läs- och skrivförmåga och redan har provat bildbaserad eller skriftbaserad kommunikation.
 • Du är i behov av ett alternativt styrsätt för att kommunicera med personer i din närhet. Eller för att använda dator, surfplatta eller telefon.
 • Du har en synnedsättning eller blindhet som gör det svårt att använda dator, surfplatta eller telefon.
 • Du har en funktionsnedsättning och behöver tips om lek, spel och aktivitet.

Har du en synnedsättning eller är blind ska du i första hand vända dig till syncentralen om du har behov av anpassning för att använda dator, surfplatta eller telefon.

Du får ett remissvar när Kom-X tagit emot remissen eller egen vårdbegäran. Väntetiden varierar beroende på ärende och arbetsbelastning hos teamen.

Ditt ärende prioriteras om du eller din närstående har:

 • en sjukdom där du snabbt försämras 
 • behandlas med palliativ vård
 • dövblindhet och grava synnedsättningar eller blindhet.

Kallelse skickas ut cirka fyra veckor före ditt besök.

AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är olika metoder, hjälpmedel, system och tekniker som förbättrar en persons möjlighet att kommunicera. 

 • Lågteknologisk AKK omfattar bilder, föremål, kommunikationsböcker och kartor som är lättillgängliga och kan användas i flera olika situationer.
 • Högteknologisk AKK är hjälpmedel som kräver laddning och har funktioner som röstuppläsning. 

Vilket AKK som används beror helt på ditt behov. Du ska ha möjlighet att kommunicera om vad som helst, när som helst och med vem som helst. Det ska också ge dig möjlighet att förstå vad som sägs och kommuniceras runt dig. Du ska också kunna kommunicera på ett socialt accepterat sätt.

AKK ska kunna användas hela dagen. Förutom att det ska ge dig möjlighet att själv uttrycka dig ska AKK även ge visuell information som underlättar förståelsen för en viss situation. Det kan behövas mer än ett AKK för att detta ska vara möjligt. En kombination av lågteknologisk och högteknologisk AKK kan därför vara nödvändig för att ge möjligheten att utveckla tankar och kommunicera på egen hand. 

Hur går en utredning till?

Första besöket

På ditt första besök träffar du en logoped. Utifrån din frågeställning kan det vara flera personer från Kom-X med på besöket. Det är bra om du har med dig en närstående eller annan person som stöd.

I samtal görs en kartläggning av behov och önskat läge. Vid besöket används kommunikativa metoder för att du som patient ska vara delaktig. Det kan exempelvis vara med stöd av bilder, tecken eller papper och penna.

Är det ditt barn som är på sitt första besök är en specialpedagog med och leker med barnet i samma rum där vårdnadshavare pratar med logopeden. I leken används bilder som stöd genom papperskartor och samtalsapparater. Specialpedagogen observerar hur ditt barn kommunicerar, samspelar, tar initiativ, följer instruktioner och tar till sig olika metoder och hjälpmedel som används i leken.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att observera barnet i leken och med stöd av logoped få förklarat vad specialpedagogen använder och varför. Besöket avslutas med en sammanfattning av det som kommit fram.

Återkoppling 

Efter att teamet gjort en gemensam bedömning om vilket AKK som är aktuellt för utprovning och inträning får du en återkoppling. Det får du även i de fall där det bedöms att du i nuläget inte behöver hjälp från Kom-X.

Återbesök

I samråd med dig och eventuella anhöriga bestäms en vårdplan. AKK provas ut, förskrivs och tränas in. Utbildning och råd ges till dig och ditt nätverk utifrån ditt behov. 

Avslut 

När vårdplanen är genomförda avslutas kontakten med Kom-X.

Hjälpmedelsuppföljning

Har du fått ett hjälpmedel förskrivet från Kom-X görs regelbunden uppföljning på hur det används och fungerar. Om hjälpmedlet inte används för kommunikation lämnas det tillbaka. 

Vad kan jag som närstående tänka på? 

Som närstående till en person med kommunikativa svårigheter kan du underlätta genom att:

 • se till att de hjälpmedel som behövs finns tillgängliga
 • använda de hjälpmedel som hen behöver lära sig att använda
 • använda de hjälpmedel som hen behöver för att förstå
 • anpassa ditt tal genom att exempelvis tala långsammare, använda färre och enklare ord eller förtydliga det du säger genom bilder, tecken, gester och mimik
 • ge extra tid – det tar längre tid att kommunicera med alternativt kommunikation
 • använda bilder och fotografier som visuellt stöd i kommunikation och förstärk genom att peka på det ni pratar om
 • använda papper och penna för att skriva ord eller rita bilder på det du vill förmedla och lista ut vad personen vill berätta.

Tidiga insatser

Forskning visar att barn utvecklas som mest under sina tre första levnadsår. Att tidigt ge barn stöd och möjligheter att öva på samspel och lek, är därför viktigt för att ge barnet goda förutsättningar för kommunikation.

Läs mer om tidiga interventioner och ta del av material för kommunikation och lek från habiliteringen i Region Uppsala.

Message banking

Message banking är ett sätt att registrerar ord, fraser och meddelanden digitalt. Målet är att bevara rösten hos en person som riskerar att förlora förmågan att tala. Med message banking kan en person använda sina inspelningar för att "tala" dessa meddelanden med sin egen röst, naturlig böjning och intonation med hjälp av en mängd olika kommunikationshjälpmedel, exempelvis en kommunikationsdator. Kontakta Kom-X för mer information.

Styrsätt

Har du som använder AKK svårt att exempelvis peka, trycka eller skriva på ett hjälpmedel kan det finnas behov av alternativa styrsätt eller manövermetoder. Arbetsterapeuten på Kom-X kan bedöma, pröva ut, träna och följa upp om olika låg- och högteknologiska styrsätt och manövermetoder för kommunikation.

Alternativa styrsätt och manövermetoder kan provas ut om du har svårt att använda datormus och tangentbord. Det för att du ska kunna göra vardagliga aktiviteter med hjälp av dator, såsom att skriva, läsa tidningen, betala räkningar, spela spel. Det kan också provas ut om du har behov av alternativa styrsätt för fjärrkommunikation. Det kan vara exempelvis anpassning, inställning eller styrsätt för att använda telefon eller e-post, chatt och skype på dator eller surfplatta.  

Exempel på alternativa styrsätt kan vara:

 • anpassade pekdon
 • röststyrning
 • manöverkontakter
 • skärmtangentbord
 • huvudmus
 • ögonstyrning.

Hur går en utredning till?

Arbetsterapeuten gör en aktivitetsutredning tillsammans med dig och ditt nätverk. Utredningen innefattar kartläggning, bedömning och planering av vad du behöver hjälp med. Arbetsterapeuten ser vilka problem som finns och bestämmer målet med alternativt styrsätt. För att prova ut och träna in alternativa styrsätt kan andra professioner såsom specialpedagog, logoped eller synpedagog behövas för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas. 

Vad kan jag göra själv?

Ergonomiska råd vid datoranvändande:

 • Placera datormusen nära kroppen. Handleden bör vara rak.
 • Arbeta avslappnat med överarmarna nära kroppen och med underarmarna avlastade på bordet eller armstöden.
 • Placera bildskärmen på cirka en armlängds avstånd, 50-80 cm in på bordet.
 • Placera bildskärmen så att du kan arbeta med nacken rak och blicken något nedåtriktad. Överkanten på bildskärmen ska vara i samma höjd som ögonen.
 • Se till att det inte finns någon bländning eller reflex i bildskärmen från till exempel ett fönster eller en lampa.
 • Ta pauser, ofta! Tänk på att en aktiv arbetsställning ofta kräver mycket energi.  

Inställningar och konsumentprodukter

Har du svårt att använda mus och tangentbord finns det flera olika konsumentprodukter som kan underlätta. Det kan exempelvis vara större eller mindre datormus och tangentbord, datormus med rullkula eller musplatta. Det finns också en hel del inställningar att göra i datorn för att justera storlek, hastighet med mera.

Till surfplattor och telefoner kan du göra inställningar för exempelvis läs- och skrivstöd, diktering, motorik och styrsätt, syn, hörsel samt ordning och reda. Det finns också så kallade “duttpennor” att köpa för dig som har svårt att använda fingret för att peka på telefon eller surfplatta.

Syn

Vid synnedsättning, blindhet eller dövblindhet kan du få hjälp med anpassning av digitala produkter som exempelvis smarta telefoner, surfplattor och datorer. Dessa verktyg ansvarar du själv över, men vid behov har du rätt att få utbildning och hjälp med anpassningar.

Synanpassning kan innebära:

 • Anpassning av färger och teckenstorlek.
 • Bästa storlek på datorskärm.
 • Programvaror som förstorar, med eller utan talsyntes.
 • Skärmläsningsprogram med talsyntes eller punktskriftsskärm.
 • Speciellt anpassade programvaror.

Hur går en utredning till?

Första besöket sker på Kom-X på Gävle sjukhus. Vid besöket görs en kartläggning av ditt behov och en vårdplanering planeras i samråd med dig och synpedagog eller specialpedagog. Det kan även bli aktuellt med hembesök, förskole- eller skolbesök.

Klassificering av synnedsättning enligt WHO och Socialstyrelsen

I Sverige används en decimalskala, där 1,0 räknas som full synskärpa. Klassifikationen utgår ifrån synskärpa med bästa korrigering (glasögon). Detta gäller:

 • Kategori 0: Lindrig eller ingen synnedsättning 0,3-full synskärpa
 • Kategori 1: Måttlig synnedsättning 0,1-0,3
 • Kategori 2: Svår synnedsättning 0,05-0,1
 • Kategori 3: Blindhet 0,02-0,05
 • Kategori 4: Blindhet ljusperception eller fingerräkning vid 1m-0,02
 • Kategori 5: Blindhet ingen ljusperception

CVI

En annan typ av synnedsättning, som inte omfattas av kategorierna, är cerebral synnedsättning, CVI. CVI står för Cerebral Visual Impairment och betyder att hjärnan har svårt att tolka och förstå visuell information.

Det finns sällan två personer med synnedsättning eller blindhet som har identiska behov. Därför är det viktigt att se ditt enskilda och unika behov.

Vad kan jag göra själv?

I datorer och smarta telefoner kan du genom inställningsmenyn se vilka möjligheter som finns att ställa in bakgrundsfärg, zoomfunktion, textstorlek samt muspekarens färg och storlek.

Aktuella utbildningar

På Kom-X kan du och ditt nätverk få utbildningar utifrån behov. Utbildningar ges efter individuell bedömning och ingår i vårdplaneringen.

 • Grund- och metodutbildning i AKK
  Utbildningen riktar sig mot nätverk till personer med kommunikativa svårigheter. Grundutbildningen är en introduktion i grunderna till AKK – alternativ och kompletterande kommunikation med fokus på “samtalspartnerns roll som möjliggörare till kommunikation”. I metodutbildningen arbetar vi teoretiskt och praktiskt med olika metoder som används för att underlätta och utveckla kommunikation.
 • Program- och apputbildningar
  Du och ditt nätverk kan få utbildning om de program eller appar som du fått förskrivet för kommunikationsstöd.
 • Ögonstyrning
  Har du fått förskrivning av ögonstyrning som styrsätt till dator kan du och ditt nätverk få utbildning om hur du använder ögonstyrning och tillhörande program.
 • Bildstödsprogram
  Ditt nätverk kan vid behov få utbildning om förskrivna bildstödsprogram.
 • Samtalsmatta
  Metoden samtalsmatta är utformad för att ge möjlighet till personer i olika åldrar och med olika typer av kommunikativa och kognitiva svårigheter att uttrycka åsikter samt delta i planering och beslutsfattande.

Datatek

Datateket riktar sig till personer i alla åldrar med en funktionsnedsättning. Här kan du få tips och rekommendationer om lek, spel och aktivitet vid användning av dator och surfplatta. På Datateket träffar du en specialpedagog och vid behov en arbetsterapeut. 

Inför besöket

Inför besöket är det bra att du har informerat Kom-X eller Datateket om förutsättningar i hemmet:

 • Finns dator och internet?
 • Finns surfplatta och är det i så fall Android eller IOS?
 • Vilka intressen finns?
 • Används mus eller andra alternativa styrsätt till datorn eller surfplattan?

Hur går ett besök på Datateket till?

Vid besök på Datateket får du möjlighet att göra roliga aktiviteter med hjälp av dator eller surfplatta. Du får prova pedagogiska datorprogram och appar för olika aktiviteter, träning och inlärning. Finns behov kan du prova enklare alternativa styrsätt som tryckkontakter, rullkula, pekskärm med mera. 

På Datateket kan du också prova olika sätt att vara aktiv i lek- eller vardagligaaktiviteter genom tekniska lösningar och möjligheter. Vid första besöket görs en plan för framtida besök och vad du behöver hjälp med.

Vad kan jag eller närstående tänka på vid aktivitet vid dator och surfplatta? 

 • Var nyfiken, gör och lär tillsammans. Stunden tillsammans ska innehålla turtagning, samspel, glädje och spänning.
 • När du själv söker efter appar och webbsidor, var noga med att kolla igenom innehållet så att det fyller sitt syfte utifrån behov.
 • Appar har öppet köp. Var noga med att kontrollera hur lång tid öppet köp gäller.
 • Många webbprogram har ibland gratis prova-på-tid.
 • Med en Ipad kan du låsa surfplattan så personen inte kan gå ur appen. Sök på ”guidad åtkomst”. Till androida enheter finns liknande funktion att hämta som app.
 • Vid behov kan kommunikationsstöd, som exempelvis ett bildstöd, användas vid sidan om dator eller surfplatta.
 • Visualisera tid vid behov, exempelvis med en timer (om det är svårt att bryta aktiviteten).
 • Ha roligt tillsammans!

Länktips från Kom-X

Tips på länkar för mer information gällande kommunikation, styrsätt, synanpassningar och Datatek.

Till toppen av sidan