Vaccination mot mag- tarminfektion orsakad av rotavirus

Skriv ut (ca 3 sidor)

Barnhälsovården i Dalarna erbjuder kostnadsfri vaccination mot rotavirusinfektion. Vaccinationen ges till nyfödda från sex veckors ålder. Vaccinet skyddar mot diarré och kräkning som orsakas av rotavirus.

Skriv ut

Vad är rotavirus?

Vad är rotavirus?

Rotavirus är ett vanligt förekommande virus, spritt i hela världen som infekterar mag- tarmkanalen.

Fäll ihop

Små barn kan bli mycket sjuka

Små barn kan bli mycket sjuka

Rotavirusinfektion är den vanligaste orsaken till allvarlig mag- tarminfektion hos små barn. Viruset är mycket smittsamt. De flesta smittas tidigt i livet och så gott som alla har haft en rotavirusinfektion före fem års ålder.

Ett till tre dygn efter att man smittats brukar kräkningar, feber och vattentunna, täta diarréer börja plötsligt. Man brukar vara sjuk omkring 5-8 dagar, men ibland längre. Några barn blir mycket sjuka med intensiva kräkningar och diarréer som kan göra barnet uttorkat med saltrubbningar, kramper och hjärninflammation som följd. En svår rotavirusinfektion kan kräva sjukhusvård.

Man kan smittas och insjukna flera gånger men blir sjukast första gången. Rotavirusinfektioner är vanligast under februari-mars.

Fäll ihop

Hur farlig är rotavirusinfektion?

Hur farlig är rotavirusinfektion?

Infektionen är ansträngande för de drabbade barnen och deras familjer men de allra flesta barn tillfrisknar utan sjukhusvård. Barn under två år löper störst risk att drabbas av svår infektion med komplikationer. Bestående skador är sällsynta. Dödsfall är mycket ovanliga i Sverige.

Fäll ihop

Vaccinet Rotarix®

Vaccinet Rotarix®

Vaccinet som erbjuds i Dalarna heter Rotarix®. Det innehåller försvagade virus som ger barnet en lindrig infektion, oftast inte märkbar. Genom kroppens försvar får barnet immunitet och skyddas mot diarré och kräkningar orsakade av de vanligast förekommande rotavirustyperna.

Rotarix® ger ett gott skydd mot rotavirusinfektion. Framförallt skyddar det mot infektion som leder till sjukhusvård. Vaccinet skyddar i minst två år. Det är spädbarn som särskilt behöver skyddet.

Rotarix® introducerades 2006 i Europa och över 310 miljoner doser har distribuerats. Allt fler länder i världen inför rotavirusvaccination i sina nationella vaccinationsprogram. I mars 2015 hade 77 länder infört rotavirusvaccination i sina vaccinationsprogram. Däribland Australien, USA och länder i Sydamerika och Afrika samt följande nio länder i Europa. Belgien, Österrike, Luxemburg, Finland, Estland, Tyskland, Storbritannien, Norge och Lettland.

Fäll ihop

Hur och när ges vaccinet?

Hur och när ges vaccinet?

Vaccinet består av en lösning som finns i en dosspruta. Det ges i munnen vid två tillfällen från sex veckors ålder. Vaccinet innehåller sackaros och smakar sött. Vaccinets effekt påverkas inte av vad barnet har ätit men barnet bör inte matas just före vaccinationen eftersom det ökar risken för att vaccinet spottas ut eller kräks upp. Om barnet spottar ut eller kräks upp vaccinet kan en ny dos ges vid samma vaccinationstillfälle. Mer än två doser ska inte ges vid samma tillfälle.

Vaccinationsschemat är anpassat så att vaccinationerna ges före den ålder då risken för allvarliga rotavirusinfektioner är som störst.

Vid läkarbesöket på BVC, då barnet är fyra veckor, tillfrågas vårdnadshavare om man önskar att barnet skall vaccineras mot rotavirusinfektion. Vaccinet är kostnadsfritt.

Dos 1 ges när barnet är mellan sex och åtta veckor

Dos 2 ges vid tre månaders ålder

Efter 24 veckors ålder ges inte vaccinet. Vaccinet kan ges samtidigt med övriga vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Fäll ihop

Kan för tidigt födda barn vaccineras?

Kan för tidigt födda barn vaccineras?

Vaccinet kan ges till för tidigt födda barn förutsatt att graviditeten varat minst 27 veckor. Beslut om vaccination fattas av barnets behandlande läkare på nyföddhetsavdelningen.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Eftersom vaccinet innehåller försvagade virus, kan det orsaka lindriga symtom som påminner om rotavirussjukdom. Barnet kan drabbas av övergående gasbesvär, uppstötningar och lindriga allmänsymtom, t. ex. irritation eller feber.

Diarré eller lös avföring kan förekomma i några procent av fallen. Symtom som magont och hudutslag kan förekomma, men är relativt sällsynta.

Magsymtom och allmänsymtom är vanligen inget hinder för fortsatt vaccinering. Man kan fortsätta vaccinationsserien när symtomen är över.

Det går inte helt att utesluta en mycket liten ökad risk för tarminvagination, särskilt inom en vecka efter den första vaccindosen.

Invagination förekommer både hos barn som vaccinerats mot rotavirus och hos ovaccinerade barn. Sjukdomens naturliga förekomst ökar från två till tre månaders ålder fram till sex månaders ålder för att sedan minska.

Invagination innebär att en del av tarmen glider in i efterföljande del av tarmen. Det blir stopp i tarmen och barnet får då ofta mycket ont. Smärtan kommer i och går i intervaller. Tiden mellan att det gör ont kan i början vara ganska lång men blir efterhand allt kortare. Barnet blir ofta trött och medtaget av smärtorna och kan verka frånvarande. Det är vanligt att barnet mår illa och kräks. Det kommer ingen avföring eller gaser, men ibland kan det komma blod och slem ur ändtarmsöppningen. Man ska söka vård direkt på en akutmottagning om man misstänker att barnet har invagination. Du kan också ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Fäll ihop

Före vaccinationen

Före vaccinationen

Berätta för personalen i barnhälsovården om barnet

  • är allergiskt/överkänsligt mot något.
  • har haft problem efter tidigare dos med Rotarix®.
  • är sjukt med feber.
  • får eller nyligen fått några läkemedel, även receptfria.
  • nyligen vaccinerats med annat vaccin.
  • har opererats eller utreds för något fel i magtarmkanalen.
  • har en sjukdom som minskar infektionsmotståndet.
  • har nära kontakt med exempelvis en familjemedlem som har försvagat immunsystem, till exempel en person som har en sjukdom eller som tar mediciner som försvagar immunsystemet.
Fäll ihop

Efter vaccinationen

Efter vaccinationen

Kontakta sjuksköterskan i barnhälsovården om du märker något ovanligt hos ditt barn den närmaste tiden efter vaccinationen. Du kan också ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2017-04-26