Hjälpmedel för kognition och kommunikation

Hjälpmedel för kommunikation

Det finns olika hjälpmedel för dig som behöver stöd när du ska kommunicera. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa dig som har svårt att prata eller uttrycka dig och göra dig förstådd.

En del hjälpmedel får du hyra eller låna från vården. Det kallas för att få ett förskrivet hjälpmedel, eller att få hjälpmedel på förskrivning. Andra hjälpmedel får du köpa själv.

När behöver jag hjälpmedel?

Du kan behöva hjälpmedel om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har svårt att prata så att andra förstår.
 • Du har svårt att förstå vad andra säger.
 • Du kan inte tala.

Olika hjälpmedel

Det är dina behov som styr valet av hjälpmedel. Man kan behöva kommunicera på olika sätt, och vid olika situationer. En del personer behöver flera olika slags hjälpmedel för att kommunicera.

Ett hjälpmedel är något som gör att ditt liv fungerar så bra som möjligt.

Här är exempel på vanliga hjälpmedel. 

Hjälpmedel som förstärker ljud

Kommunikationsförstärkare är en apparat som riktar ljudet från den som talar direkt in i ditt öra. Du får använda hörlurar. Det kan göra det lättare att koncentrera sig.

Hjälpmedel för att tala och prata

Här är exempel på hjälpmedel för att tala:

 • Röstförstärkare som kan användas om du har svårt att tala så högt att det hörs.  
 • Samtalsapparater som läser upp text. Du kan antingen skriva in texten eller ha förprogrammerat den. Det finns olika samtalsapparater, de kan bland annat styras med touchskärm eller ögonen.
 • Talsyntes. Det är en apparat som omvandlar skriven text till tal.
 • Bilder och symboler som du kan använda i stället för att prata. De finns både som små kort och som programvara till datorer.
 • Bokstavstavlor, ordtavlor eller bildtavlor som visar vanliga ord.
 • Olika telefoner. Det kan vara till exempel högtalartelefoner, texttelefoner, bildtelefoner och totalkonversation. Totalkonversation är en kombination av bildtelefon och texttelefon.
 • Telefonhjälpmedel. De kan till exempel visa vem som har ringt med bilder eller namn.

Läs mer om olika hjälpmedel för att ringa eller kommunicera.

Hjälpmedel för att läsa och skriva

Här är exempel på hjälpmedel för att läsa och skriva:

 • Olika stöd för att du ska kunna hålla böcker, papper och annat material i en bra och bekväm ställning.
 • Pennor och annat skrivmaterial.
 • Ljudspelare om du har svårt att läsa skriven text. Några exempel är talboksspelare och daisyspelare som spelar upp den skrivna texten.
 • Etikettläsare och pennor med inspelningsfunktion.
 • Programvaror för ordbehandling och andra program som du kan behöva om du har läs- och skrivsvårigheter. Dessa kan användas för datorer och samtalsapparater.

Hjälpmedel för datorer, surfplattor och mobiltelefoner

Exempel på hjälpmedel till bland annat datorer och mobiltelefoner:

 • Skärmläsningsprogram som läser upp text med hjälp av talsyntes.
 • Rättstavningsprogram.
 • Tangentbord och olika metoder för att styra datorn. Det kan till exempel vara pekplattor och metoder för att styra datorn med huvudet eller ögonen.
 • Optiska skannrar som läser av texten och omvandlar text till tal.

Vem kontaktar jag om jag behöver hjälpmedel?

Kontakta en förskrivare om du tror att du kan bli hjälpt av hjälpmedel. En förskrivare bedömer ditt behov och vad du kan behöva. En förskrivare är exempelvis en arbetsterapeut eller en logoped.

Så kontaktar du en förskrivare

För att komma i kontakt med en förskrivare kontaktar du någon av dessa:

 • en rehabiliteringsmottagning
 • kommunens hälso- och sjukvård
 • en vårdcentral.

Om det inte finns någon förskrivare där får du veta vem du ska kontakta i stället.

Du kan också logga in i 1177.se. Där söker du efter närmaste rehabiliteringsmottagning.

Ibland behövs en remiss från en läkare för att komma till förskrivaren. I så fall tar du kontakt med en vårdcentral.

Förbered dig inför mötet

Det är bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka svårigheter du har och vad du vill ha hjälp med. Fundera på i vilka situationer du behöver stöd.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle fungera för dig.

Hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna utföra ditt arbete, så kallade arbetshjälpmedel.

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren gör först en bedömning om du vad du behöver och hur dina svårigheter påverkar din vardag. Hen bedömer också om ett hjälpmedel ska förskrivas eller om du får en rekommendation om vad du ska köpa själv.

Du får berätta vad du behöver och önskar dig. Det kan vara bra att en närstående eller stödperson är med vid bedömningarna. Hen kan vara ett stöd och berätta om dina svårigheter.

Bedömningen visar om du har en kognitiv funktionsnedsättning och om du kan bli hjälpt av hjälpmedel. Du och förskrivaren kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Flera saker avgör om du får ett hjälpmedel

När förskrivaren bedömer att du ska få hjälpmedel via hälso- och sjukvården kallas det för att du får en förskrivning.

Att få ett hjälpmedel med förskrivning avgörs av detta:

 • Hur stor din funktionsnedsättning är.
 • Hur stort ditt behov är.
 • Vilka riktlinjer kring hjälpmedel som finns i din region eller kommun.

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att du behöver andra hjälpmedel.

Vad kostar det att få hjälpmedel?

Det varierar mellan regioner och kommuner hur mycket du får betala för att få ett förskrivet hjälpmedel.

Ibland är hjälpmedlet helt utan kostnad, ibland får du betala en avgift för det.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då betalar du upp till en viss gräns.

Prata med din förskrivare om vad som gäller för dig.

Köpa hjälpmedel själv

En del hjälpmedel kan eller behöver du köpa själv. Då betalar du helt själv.

Förskrivaren bedömer ibland att du kan vara hjälpt av ett hjälpmedel som inte räknas som ett förskrivet hjälpmedel. Ett hjälpmedel som inte är förskrivet kallas av vården för produkter, eller konsumentprodukter. Många hjälpmedel för kommunikation är sådana. De kan likna hjälpmedel som man kan få på förskrivning.

Du får också betala själv om du vill ha ett hjälpmedel utan att förskrivaren har rekommenderat detta. Det kan till exempel bero på att dina behov inte motsvarar kraven för att få ett hjälpmedel.

Kontakta en butik eller leverantör för att få mer information. Ibland ger förskrivaren tips och råd om specifika hjälpmedel och var du kan köpa det.

Läs mer om att köpa hjälpmedel själv.

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel eller friare val av hjälpmedel. Då kan du välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Att prova hjälpmedlet och lära sig att använda det

Om bedömningen visar att du behöver hjälpmedel enligt en förskrivning börjar sedan den så kallade utprovningen. Du får då prova olika hjälpmedel och lära dig att använda dem.

Hjälpmedlet kan ofta prövas hemma hos dig eller i den situation som det ska användas. Det är viktigt att de som hjälper dig eller lever med dig finns med när hjälpmedlet provas ut, så att de vet hur hjälpmedlet fungerar.

Du kan behöva prova flera olika sorters hjälpmedel för att hitta det som passar.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Du får sedan använda hjälpmedlet. Förskrivaren följer upp om hjälpmedlet fungerar som det ska. Det görs vid ett eller flera tillfällen.

Det är olika hur ni träffas. Det kan vara hemma hos dig, på förskrivarens arbetsplats, i ett digitalt möte eller genom att prata i telefon.

Det kan vara jobbigt i början

Det kan vara ansträngande att börja använda ett hjälpmedel för kommunikation. Var beredd på att det kan ta tid innan du har vant dig och lärt dig att använda hjälpmedlet på ett bra sätt. Be om hjälp av någon närstående eller stödperson för att det ska gå lättare.

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av förskrivna hjälpmedel. Det kan finnas många typer av hjälpmedel, många varianter och olika varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst för dig.

Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. Du ska så mycket som möjligt få välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.

Du får oftast låna eller hyra hjälpmedlet.

Du ska förstå informationen

För att kunna vara delaktig är det viktigt att förstå den information som du får av förskrivaren. Hen ska anpassa sin information till dina behov. Du kan också behöva stöd för att själv kunna uttrycka dig.

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

Möjlighet till tolk och tolkhjälp

Du har möjlighet till tolkning till andra språk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Vad händer med hjälpmedlet?

Du använder ditt förskrivna hjälpmedel så länge du behöver, utifrån den bedömning som gjorts.

När du får hjälpmedlet får du information om vem du ska kontakta om hjälpmedlet behöver få service och lagas. Oftast behöver du inte betala för service eller reparation av ett hjälpmedel som du har fått förskrivet från vården.

Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka när du inte längre behöver det. Om du flyttar behöver du kontakta förskrivaren för att ta reda på om du ska lämna tillbaka det eller om du kan ta med dig hjälpmedlet.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region eller kommun ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet. Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Du kan behöva betala ersättning om du tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas på annat sätt än genom vanlig användning.

Om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel

Kontakta den förskrivare som skrev ut hjälpmedlet om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel. Du kan behöva få mer information, stöd eller utbildning för att det ska fungera bättre. Ibland behöver hjälpmedlet justeras. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Det kan behövas en ny bedömning av dina behov efter en tid, för att se om de har förändrats.

Kontakta mottagningen där du fick hjälpmedlet om du inte är nöjd med den förskrivare som du har träffat. Fråga om du kan få träffa någon annan.

Du kan också kontakta patientnämnden i din region eller kommun om du tycker att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer vidare i kontakten med förskrivaren.

Läs mer: Om du inte är nöjd med vården

Läs mer på 1177.se

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Köpa hjälpmedel själv

Oftast kan vården hjälpa till om man behöver hjälpmedel. Men ibland behöver man köpa hjälpmedlet själv. Här får du råd om hur du kan göra då.

Hjälpmedel för kognitivt stöd

Det finns olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt stöd. De kan till exempel hjälpa dig att planera din vardag eller hjälpa dig att hitta.

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan