VÅRD OM DU KOMMER FRÅN ETT ANNAT LAND

Tolkning till mitt språk

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Oftast kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Ett vårdbesök med tolk.

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Det är inte bra att ditt eller en släktings barn tolkar. Det är lätt att det då blir missförstånd i samtalet med läkare och vårdpersonal.

Olika former av tolkmöten

En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår informationen och kan påverka din vård. Du kan ha rätt till språktolk om det behövs för att förstå informationen vid ett möte inom hälso- och sjukvården, eller inom tandvården.

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt:

  • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
  • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
  • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så kallad videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
  • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen. Det kan till exempel vara när flera föräldrar träffas på barnavårdscentralen, BVC.

Fråga vårdpersonalen vilken form av tolk som du kan få.

Om du behöver tolk

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök eller i god tid innan. Tala även om vilket språk det gäller.

Du kan använda den här språkkartan i pdf-form för att visa vilket språk du behöver. Oftast bokar vårdpersonalen tolk.

Om du inte kan komma till ditt vårdbesök måste du avboka tolken. I en del landsting får du betala kostnaden för tolken om du inte avbokar. Hur avbokningen går till varierar mellan landstingen. Fråga vårdpersonalen som bokar tolken vad som gäller.

Översätter inte skriven information

Tolkar översätter i de flesta fall bara det som sägs, inte skriven text. Här på 1177.se finns information på flera språk, om bland annat barnsjukdomar och om hur vården fungerar.

Blekinge

Tolktjänst i Blekinge

För att säkerställa att tolkningen utförs på rätt sätt är det viktigt att vårdgivare inom Region Blekinge alltid använder utbildade tolkar. Region Blekinge har avtal med särskilda företag när det gäller förmedling av språktolkar. Personal eller anhöriga bör inte användas. 

Om man talar om vid bokningen av sitt besök att man behöver en tolk ser Region Blekinge till att tolktjänst kommer att finnas vid besöket.

I Blekinge finns tjänsten Teletal för den som har svårigheter med att tala, läsa, skriva eller minnas.

Om man behöver en teckenspråkstolk eller skrivtolk kan man kontakta Region Blekinges tolkcentral.

Texten finns översatt - Other languages

Texten finns översatt till flera språk:

لعربية/arabiska

English/engelska

Suomi/finska

Soomaali/somaliska

Till toppen av sidan