ትግርኛ/Tigrinska

ጥንሲ

Graviditet - tigrinska

Content - ጥንሲ

Visa innehåll som:
ምረዛ ጥንሲHavandeskapsförgiftning - tigrinska

ምረዛ ጥንሲ ነፍሰ ጾር ኣብ ዘለኹሉ እዋን ክሕዘኪ ዝኽእል ሓደ ሕማም እዩ። ልዑል ጸቕጢ ደም ይገብረልኪ። እዚ ንዓኽን ነቲ ቈልዓን ክጸልወኩም ይኽእል እዩ። ነቲ ጸቕጢ ደም ንምትሓቱ ዕረፍትን መድሃኒትን ከድልየኪ ይኽእል እዩ።

ምጭባጥን ምዝርጋሕን ማህጸንን ቃንዛ ሕርሲንSammandragningar och värkar - tigrinska

ማህጸን ጭዋዳ እያ። ማህጸን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ እዋን ጥንሲ ትውጠር እያ። እዚ ምጭባጥን ምዝርጋሕን ማህጸን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ እዋን ሕርሲ እውን ማህጸን ትውጠር እያ። እዚ ቃንዛ ሕርሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ኣልኮላዊ መስተን ጥንስን Alkohol och graviditet - tigrinska

ነፍሰ-ጾር ከለኺ ኣልኮላዊ መስተ ኣይትስተዪ። ኣልኮላዊ መስተ ነቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻን ክጎድኦ ዝኽእል ትሕዝቶ ናይ ሓደገኛታት ባእታታት ኣለዎ። ኣልኮላዊ መስተ ካብ ምስታይ ንሙቁራጽ ከቢድ ኮይኑ ምስ ዝስምዓኪ፡ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ትምባኾን ጥንስንTobak och graviditet - tigrinska

ነፍሰ-ጾር ከለኺ ትምባኾ ትጥቀሚ እንተ ዄንኪ ጎዳኢ እዩ። እቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻን ካብቲ ትምባኾ ሓደገኛታት ባእታታት ኣብ ነብሱ ይኣትዉ እዮም። ስለዚ ነፍሰ-ጾር ከለኺ ትምባኾ ኣይትጠቀሚ። ንሙቁራጽ ከቢድ ኮይኑ ምስ ዝስምዓኪ፡ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ። ትምባኾ ንኣብነት ኣብ ሽጋራ ኣሎ።

ምብጻሕ ናብ ክሊኒክ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳትን (barnmorskemottagningen)Besök på barnmorskemottagningen - tigrinska

ነፍሰ ጾር ከለኺ ናብ ሓደ ክሊኒክ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳት ክትበጽሒ ትኽእሊ ኢኺ። እቲ ምብጻሕ ንስኽን እቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻንን ጥዕናኹም ከመይ ከም ዘሎ ንምምርማር እዩ። ቅድሚ ሕርሲ ንኽትቀራረቢ ምኽርን ሓገዝን ክትረኽቢ ኢኺ። እቲ ምብጻሕ ንዓኺ ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ።

ናይ ድቂ ብልሸት ምምርማር ኣብ ስኮነ- ቀሊል ሽወደንኛFosterdiagnostik i Skåne - tigrinska

ነብሰ ጾር ዲኺ? እምበኣርከስ ብናይ ድቂ ብልሸት ክትምርመሪ ክትመርጺ ትኽእሊ ኢኺ። ናይ ድቂ ብልሸት ምምርማር ናይ’ቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ድቂ ዝተፈላልየ መርመራታት እዩ። እቲ መርመራታት እንድሕር እቲ ድቂ ሓደ ሕማም፡ ናይ ድቂ ማህሰይቲ ወይ ናይ ክሮሞዞም ዝምባዐ ኣለዎ ኾይኑ ከርእዩ ይኽእሉ እዮም።

To the top of the page