እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸራ ኣብ ስኮነ ሓዝ

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Skåne - tigrinskaThe content concerns Skåne

ቆጸራ ሒዝካ ጸረ-ሕማም ኮቪድ-19 ክታበት ውሰድ። እቲ ክታበት ብነጻ ኪግበረልካ’ዩ።ክታበት ንምውሳድ ትደሊ ምዃንካ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን። 

መዓስ ክኽተብ እኽእል?

ኲሎም ዕድሜኦም ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ነተን ሰለስተ ክታበታት ክወስድወን ይምከሩ።ካልአይቲ ክታበት ምስ ወሰዱ ግን እንተ ወሓደ ሰለስተ ኣዋርሕ ክሓልፍ ኣለዎ ቅድሚ ሳልሰይቲ ክታበት ምውሳዶም።እዚ ናይ በዓል-መዚ ሕዝባዊ ጥዕና ለበዋ እዩ።

ዕድሜኻ ልዕሊ 65 ዓመት ድዩ? ከምኡ እንተኾይኑ 3ይቲ ክታበት ምስ ወሰድካያ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ነታ 4ይቲ ክታበት ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ። ክታበት ንምውሳድ ኣብ ማእከል ክንክን-ጥዕና ግዜ ሓዝ። ኣብዛ ዓመት እዚኣ 65 ዓመት እንተ ኾይንካ እውን ቈጸራ ኽትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ነዛ ራብዐይቲ ክታበት ንምውሳድ ኣብ’ቲ ናትኩም ማእከል ክንክን-ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ግዜ ሓዙ።

1ይቲ ወይ 2ይቲ ክታበት ጌና ኣይወሰድካያን ዲኻ? ሕጂ’ውን እንተኾነ ነዞም ኲሎም ክታበታት ክትወስዶም ግዜ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

ክታበት ንምውሳድ ከም’ዚ ግበር

በዞም ኣብ’ዚ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ኣገባባት ክታበት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፤

 1. ኣብ’ቲ ክታበት ዝወሃቦ ቦታ ግዜ ከይሓዝካ(ድሮፕ-ኢን) ክትመጽ ትኽእል ኢኻ።

  ኣብ’ዚ ሰሙን እዚ ኣብ’ዚ ግዜ ከይሓዝካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ(skane.se) (እዛ መካነ-መርበብ ብሽወደንኛ ጥራሕ እያ።)

 2. ኣብ ዞባ ስኮነ ክታበት ኣብ ዝህባ ክሊኒካት ብኢንተርነት ገይርካ ግዜ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።ናይ’ቲ ክሊኒክ ኢንተርነታዊ ኣገልግሎት ተጠቂምካ ግዜ ትሕዝ።

  ኣብ ስኮነ ዝርከባ ንኽታበት ነጻ ግዜ ዘለወን ክልኒካት ኣብ’ዚ ፈትሸን(skane.se) (እዛ መካነ-መርበብ ብሽወደንኛ ጥራሕ እያ።)
 3. ኣብ’ቲ ናትካ ማእከል ክንክን-ጥዕና ተሌፎን ደዊልካ ግዜ ምሓዝ።ኢንተርነታዊ ኣገልግሎት ናይ’ቲ ማእከል-ጥዕና ተጠቂምካ’ውን ግዜ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

  ነቲ ናትካ ማእከል ክንክን-ጥዕና ኣብ’ዚ ድለዮ

ብኢንተርነት ገይርካ ግዜ ክትሕዝ እንተ ደሊኻ

ብኢንተርነት ገይርካ ግዜ ክትሕዝ ትደሊ’ዶ? ነዚ ንምግባር ሽወደናዊ መንነት ቊጽርን ከም ባንክ-ኣይዲ ዝኣመሰለ ኤ-መንነትን ከድልየ እዩ።

ኣብ 1177.se ብኸም’ዚ ትኣቱ (እዛ መካነ-መርበብ ብሽወደንኛ ጥራሕ እያ።)

ኣብ ሽወደን ሓድሽ ዝኾንካ ወይ ብዲጂታላዊ መገዲ ቆጸራ ንምሓዝ ጸገም ዘሎካ ሰብ

ኣብ ሽወደን ሓድሽ ሰብ ዝኾንካ፡ ክታበት ክትወስድ ምደለኻ’ዶ? 

ናይ ሽወደን “መለለዪ-ቁጽሪ” (personnummer) ወይ “ኤ-መንነት” (e-legitimation) ዘይብልካ’ዲኻ? 

ከምዚ ዚስዕብ ግበር፡-  

 
ቋ ሽወደን ኣይትኽእልን ዲኻ? ምስቶም ሰራሕተኛታት ተዛሪብካ፡ ተርጓማይ ንኺእዝዙልካ ሕተቶም። ሽዑ ድማ እቲ ተርጓማይ፡ ነቲ ኣብ ጊዜ ክታበት ዚግበር ዝርርብ፡ ናብ ቋቋኻ ኪትርጕመልካ እዩ።  

እቲ ክታበት ብነጻ ኪወሃብካ’ዩ። 

ክትከብ እንከለኻ

 • ክትክተብ እንከለኻ መንነት ወረቐት ተማላእ። ንኣብነት ሓደ ናይ መንነት-ካርድ፡ ናይ ምምራሕ ማኪና ፍቓድ ወይ ፓስፖርት።
 • እታ ክታበት 2ይቲ ወይ 3ይቲ እንተ ኾይና፡ነታ ናይ ክታበት ካርድ ሒዝካያ ነዐ።እዛ ናይ
  ክታበት ካርድ ፈለማ መዓልቲ ክትኽተብ ከለኻ ተዋሂባትካ ነይራ እያ።
  ኣብ ክንዲ ናይ ክታበት ካርድ መረጋገጺ ኮቪድ(ኮቪድ ኩርት) ከተርኢ ይከኣል እዩ።
  መረጋገጺ ኮቪድ፡ኣቐዲምካ ክታበት መዓስ ከም ዝወሰድካ ይሕብር።

መረጋገጺ ኮቪድ(ኮቪድ ኩርት) ኣብ’ዚ ኣውጽእ(covidbevis.se)።

 • ክዳን ሓጺ እጅግኡ ሓጺር ተኸዲንካ ምጻእ። ከምኡ ምስ’ትገበር ነታ ኣላይት ሕሙማት ክትወግኣካ ይቐለላ።
 • እቲ ክታበት ኣብ ሓደ ምናትካ ብሓደ መርፍእ ኢኻ ትወሃቦ።
 • ድሕሪኡ 15 ደቒቕ ኣብ’ቲ መቐበሊ ጽናሕ። ሽዕኡ ድሕሪ ክታበት ከመይ ከምዘለኻ እቶም ሰራሕተኛታት ይርእዩ።

ኣብ’ዚ ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ: 

ክታበት ብኸምዚ እዩ ዝፍጸም 

ብድሕሪኡ ከመይ ክስማዓኒ እዩ?

ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ እንተ ኾይንካ

ካብ 16 ኽሳዕ 17 ዓመት ዲኻ? ድሕሪኡ ክትክተብ እትደሊ እንተ ኾይንካ ኽትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ሓደ ዘይከኣል ክኸዉን ይክእል እዩ። ንኣብነት፣ ብዛዕባ እቲ ክታበት ዚገልጽ ሓበሬታ እንተ ዘይተረዲእካዮ። ድሕርዚ እቶም ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ዘለዎም ወለድኻ ነቲ መድሃኒት ክቕበልዎ ኣለዎም። መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ወላዲ ወይ ክልቲኦም ወለዲ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ኣለዎም።

ካብቶም ኣብቲ ክሊኒክ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ነርሳት ፎርም ክትቅበል ኢኻ ገዛኻ ሒዝካዮ ኪድ። እቶም ሓለውትኻ ዝዀኑ ወለድኻ ብስሞም ኪፍርምዎ ኣለዎም። ድሕሪኡ ሓድሽ ቈጸራ ሒዝካ ክታበት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ቈልዑ ክታበት

ዕድሜኻ 16 ወይ 17 ዓመት እንተኾይኑ

ዕድሜኻ 16 ወይ 17 ዓመት ድዩ? ከምኡ እንተኾይኑ መብዛሕቱ ግዜ ክታበት ምውሳድ ወይ ዘይምውሳድ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

ኣብ ገሊኡ እዋን ግን ባዕልኻ ምውሳድ ኣይከኣልን። ንኣብነት ብዛዕባ ክታበት ዝወሃብ ሓበሬታ ዘይርደኣካ እንተኾይኑ። ኣብ ከም’ዚ ኲነታት ሞግዚት ከፍቅድ ኣለዎ።መብዛሕቱ ግዜ ሞግዚት ዝበሃል ሓዲኦም ወይ ክልቲኦም ወለዲ እዮም።

ሞግዚት ክታበት ክትወስድ ዘፍቅደሉ ቅጥዒ(ፎርም) ካብ’ቲ ማእከል ክንክን-ጥዕና ትወስዶ።

ኣብ’ቲ ቅጥዒ እቶም ሞግዚት ምሉእ ስሞም ብምኽታም ይፍርምሉ።ድሕሪኡ ክታበት ንምውሳድ ሓድሽ ግዜ ትሕዝ።

ኣብ መንጎ 12ን 15ን ዝዕድሜኦም ቈልዑ

ኣብ መንጎ 12 ን 15 ን ዓመት ዝርከቡ ቈልዑ እቲ ክታበት ኣብ ማእከል ክንክን-ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም።

ሞግዚት ናይ’ቲ ቈልዓ ዝኾንካ እቲ ቈልዓ ክታበት ንኽወስድ ፍቓድካ ክትህብ ኣለካ። እቶም ሞግዚት ክልተ እንተ ኾይንኩም ክልቴኹም ብምፍራም እቲ ቈልዓ ክታበት ንኽወስድ ፍቓድኩም ክትህቡ ኣለኩም።

እንተ ሓሚምካ ሓድሽ ቈጸራ ግበር 

እንተ ሓሚምካ ናብ ቈጸራ ክታበትካ ኽትከይድ የብልካን። ንኣብነት፡ ረስኒ እንተ ኣልዩካ። ሓድሽ ቈጸራ ምእንቲ ኽትገብር ናብ ማእከል ጥዕና ደዉል።

እንታይ ዓይነት ክታበት እየ ዝወስድ?

ነቲ ኣብ ክሊኒክ ዚርከብ ክታበት ክትወስድ ኢኻ።

To the top of the page