እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸራ ኣብ ስኮነ ሓዝ

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Skåne - tigrinskaThe content concerns Skåne

ዕድሜኦም ልዕሊ 18 ዝኾኑ ኲሎም ነታ 3ይቲ ክታበት ንኽወስድዋ ግዜ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። ኣብ መንጎ 2ይትን 3ይትን ክታበት ግን 5 ኣዋርሕ ዝሓለፈ ክኸውን ኣለዎ።

እቲ ክታበት ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ።

እንድሕር ክትክተብ ትደልይ ኮይንካ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ። ኩሉ ሰብ ክኽተብ ክኽእል እዩ።

To the top of the page