Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19

Qabso ballanka tallaalka cudurka [Covid-19] looga hortago - Gobolka Skåne

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Skåne - somaliskaThe content concerns Skåne

Ma tahay 16 sano jir mise da’daada ay ka wayn tahay? Imminka waxaad qabsan kartaa ballanka tallaalka cudurka [Covid-19] looga hortago.

Tallaalka waa lacag la'aan.

Cudur iska tallaalista waad u madaxbannaan tahay. Qof kasta waxaa la siin doonaa fursadda cudur iska tallaalista.

To the top of the page