Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig, delaktig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad du kan få, vad det kostar och vem du ska kontakta för att få ett hjälpmedel. Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter. De är framtagna för att vara just hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och kan ingå i till exempel behandlingar, habilitering och rehabilitering. 

Ofta delas hjälpmedel upp i grupper utifrån olika funktionsnedsättningar. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om den gruppen av hjälpmedel:

Det finns många fler typer av hjälpmedel. Här följer några ytterligare exempel:  

 • Hjälpmedel för andning, till exempel inhalatorer och syrgashjälpmedel.
 • Hjälpmedel vid diabetes, till exempel insulinpumpar och blodsockermätare.
 • Ortopedtekniska hjälpmedel, till exempel skoinlägg, proteser och stöd för leder, så kallade ortoser. 

Ansvar för olika grupper av hjälpmedel

Regionerna och kommunerna ska erbjuda de hjälpmedel som du behöver för att klara det dagliga livet. Med det menas hjälpmedel som du behöver för att till exempel äta, klä dig och sköta din hygien. Men även sådant du behöver för att förflytta dig, kunna kommunicera och sköta hemmet.

Regionerna och kommunerna ska även erbjuda de hjälpmedel som du behöver för vård och behandling.

Andra typer av hjälpmedel ska erbjudas av andra i samhället:

 • Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som gör att du kan arbeta. De är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvar. 
 • Hjälpmedel i skolan är ett delat ansvar mellan varje skola och hälso- och sjukvården. 
 • Fritidshjälpmedel kan du ibland hyra, låna eller få bidrag för.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

För att få ett hjälpmedel från regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Ta kontakt med vården

Börja med att ta kontakt med en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral. 

Jämtland Härjedalen

För att få ditt behov av hjälpmedel bedömt är det i vissa fall Region Jämtland Härjedalen du ska vända dig till och i andra fall den kommun du bor i.

Hörhjälpmedel

Hörselvården i Region Jämtland Härjedalen består av Hörcentralen och Pedagogiska hörselvården. För att få komma dit måste du ha en remiss från din hälsocentral, Öron-näsa-halsmottagningen på Östersunds sjukhus, privata läkarpraktiker, företagshälsovård, skolhälsovård eller motsvarande. Om du redan har hörapparat eller har varit patient hos Hörselvården förut, så behövs ingen remiss. I så fall kan du vända dig direkt till Hörcentralen.

Synhjälpmedel

Syncentralen på Östersunds sjukhus erbjuder synhabilitering och synrehabilitering till personer som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa tryckt text eller att orientera sig med synens hjälp, även efter det att synen korrigerats på bästa sätt med glasögon.

För att få komma till syncentralen första gången krävs remiss från en ögonläkare eller att du skickar en egen vårdbegäran.

Ortopediska hjälpmedel

För att få remiss till utprovning av ortopediska hjälpmedel ska du kan vända dig till din hälsocentral eller den specialistmottagning där du är patient. Exempel på ortopediska hjälpmedel är proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utprovning och uppföljning av handortoser sker inom Region Jämtland Härjedalen. För andra ortopediska hjälpmedel har Region Jämtland Härjedalen upphandlat avtal med det privata företaget Aktiv ortopedteknik.

Kognitions- och kommunikationshjälpmedel

De flesta kognitions- och kommunikationshjälpmedlen förskrivs av logopeder. För att få komma till en logoped måste du ha en remiss från läkare eller vara inskriven på en avdelning eller mottagning som har logoped. Exempel på sådana är Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Östersunds rehabcentrum (Remonthagen) och Logopedmottagningen på Östersunds sjukhus. Vissa sorters kommunikationshjälpmedel kan man också få via arbetsterapeuter i Region Jämtland Härjedalen eller kommunerna.

Hårersättning

För hårersättning kan du få kontantbidrag på 6 000 kr per år. Du tar kontakt med en läkare på den hälsocentral du tillhör. Har du redan kontakt med läkare inom någon annan verksamhet i Region Jämtland Härjedalen kan du istället vända dig dit.

Inkontinenshjälpmedel

Kontakta din hälsocentral om du behöver ett inkontinenshjälpmedel.

Övriga hjälpmedel

Vid behov av övriga hjälpmedel ska du i vissa fall kontakta Region Jämtland Härjedalen och i andra fall den kommun som du bor i.
Region Jämtland Härjedalen bedömer behovet av hjälpmedel för alla personer med undantag för de som över tid har hjälp från kommunen eller närstående. För barn syftar närstående på när det behövs stöd utöver föräldraansvaret. Hjälpen ska innefatta minst en av de här punkterna:

 • stöd i att äta/dricka (måltidssituationen)
 • klä sig
 • förflytta sig
 • sköta sin personliga dagliga hygien

Om du har hjälp med minst en av punkterna så ansvarar kommunen för att ge dig hälso- och sjukvård, upp till läkarnivå.
Kommunen har också ansvar för att bedöma behovet av hjälpmedel för dig som har särskilt boende och/eller daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hjälpmedelscentralen

Det går inte att få ett hjälpmedel direkt från Hjälpmedelscentralen. Du måste först träffa en förskrivare – antingen i Region Jämtland Härjedalen eller någon av kommunerna – som bedömer om du har behov av något hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen har alltså ingen butik med öppen försäljning, utan ansvarar för:

 • utprovningshjälp, utbildning och rådgivning till länets förskrivare
 • administration, sortimentsarbete, upphandling och lagerhållning av hjälpmedel
 • anpassning, reparation, underhåll, besiktning och rekonditionering av hjälpmedel
 • transport och montering av hjälpmedel i mottagarens hemmiljö
  Hjälpmedelscentralen har sina lokaler i Östersund.

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Innan du kan få ett hjälpmedel måste ditt behov av hjälpmedel bedömas. Det görs av en förskrivare. Du eller en närstående får beskriva vilka behov och önskemål du har och förskrivaren undersöker hur de nedsatta funktionerna påverkar dig i vardagen.

Tillsammans kommer ni fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen. Till exempel finns det hjälpmedel som kan göra det lättare om du ska förflytta dig mellan en säng och en rullstol.

Olika verksamheter använder olika metoder för bedömning

Förskrivaren följer de riktlinjer och regler som gäller för förskrivning av hjälpmedel där du bor. 

För att förskrivarna ska kunna göra så rättvisa bedömningar som möjligt använder de särskilda metoder för bedömingen. De kan vara olika beroende på vilken funktionsnedsättning du har, vilket hjälpmedel det gäller och vilket yrke förskrivaren har. 

Fråga förskrivaren om du undrar vilka metoder som används.

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova det eller de hjälpmedel du behöver. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

En del hjälpmedel behöver provas i den miljö där de ska användas. Det gäller till exempel hjälpmedel för förflyttning. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom digitala möten eller genom telefonsamtal.

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rollator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda ett kognitivt hjälpmedel eller en elrullstol som ska manövreras i trafik.

Oftast får du hjälpmedel ur ett upphandlat utbud

I varje region och kommun finns ett antal hjälpmedel som förskrivaren ska börja med att förskriva, utifrån vad du behöver. Vilka hjälpmedel det är styrs av olika avtal. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud. Oftast får du hjälpmedel från denna grupp av hjälpmedel.  

Förskrivaren kan också ansöka om att kunna förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Ett hjälpmedel som du har fått förskrivet är oftast ett lån.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår informationen som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina behov.

Du har möjlighet att få en tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få en tolk om du till exempel har nedsatt hörsel eller har talsvårigheter.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

På vissa ställen finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Du kan bli ersättningsskyldig om du tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas på annat sätt än genom vanlig användning.

Jämtland Härjedalen

De flesta hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt. Vissa andra får man köpa själv, exempelvis kryckkäppar och korgar till rullatorer.

I Jämtlands län gäller inte Fritt val av hjälpmedel/hörapparat.

Inom kommunerna ingår alla besök i hemsjukvårdsavgiften. Avgiften baserar sig på vilken inkomst man har och kan alltså variera. För att få en beräkning av detta ska man kontakta biståndsenheten i sin kommun.

Inom Region Jämtland Härjedalen kostar det första besöket och en utprovning av hjälpmedel vanligtvis 300 kr. Kostnaden räknas in i högkostnadsskyddet.

Avgiften för utprovning av hörapparat är däremot 500 kronor – och omfattar inte kostnaden för själva hörapparaten. Däremot ingår:

 • andra hörselhjälpmedel som man har rätt till
 • alla besök under utprovningen
 • framtida service, reparationer av hörapparaten och jourbesök.

Region Jämtland Härjedalen står för kostnaden för hörapparat med upp till 3500 kr per öra. Eventuell kostnad utöver det får man betala själv.

Avgifterna för utprovning och anpassning av hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fritt val av hjälpmedel

I några regioner och kommuner finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du kan få möjlighet att välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då istället en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Med den summan kan du sedan själv köpa ett hjälpmedel.

Du får berätta om dina behov

Innan du får möjlighet till fritt val av hjälpmedel görs en bedömning av dina behov, precis som när du annars får ett hjälpmedel förskrivet. Sedan diskuterar du och förskrivaren om fritt val av hjälpmedel är något som passar. Om du vill och förskrivaren bedömer att fungerar för dig så får du en rekvisition.

Beloppet på rekvisitionen motsvarar kostnaden för ett liknande hjälpmedel som du skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet. Du kan själv lägga till pengar om du vill ha ett dyrare hjälpmedel.

De regioner och kommuner som har infört fritt val har själva valt ut vilka hjälpmedel det ska gälla. Några har det på många hjälpmedelsområden och andra på enstaka typer av hjälpmedel.

Du ansvarar själv för ditt hjälpmedel

När du har köpt ett hjälpmedel genom fritt val äger du det. Skötsel och reparationer får du ordna själv. För vissa hjälpmedel kan du få tillgång till en särskild summa pengar på ett servicekonto. Med de pengarna kan du bekosta skötsel och reparationer. Det kan till exempel gälla om du har en rullstol.

Du har rätt att få en ny behovsbedömning om dina behov förändras så att det hjälpmedel som du har köpt genom fritt val inte längre räcker till.

Även om du har valt att köpa hjälpmedel genom fritt val har din förskrivare ansvar för att följa upp beslutet och din habilitering eller rehabilitering.

Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen gäller inte fritt val av hjälpmedel.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs mer om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

När du har fått ditt hjälpmedel använder du det så länge som du behöver och det fungerar som det ska.

Kontakta den som skrev ut hjälpmedlet om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll. Kanske kan hjälpmedlet justeras eller bytas ut. Kanske har behoven ändrats så att en ny bedömning behöver göras.

I samband med att du får hjälpmedlet får du också information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Hjälpmedlet ska oftast återlämnas om du inte längre behöver det. Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Jämtland Härjedalen

Många hjälpmedel får man låna fritt från Region Jämtland Härjedalen. Med hjälpmedlet följer också ett ansvar för att sköta om det. Den som har ett hjälpmedel får/ska:

 • utföra normalt underhåll på det, till exempel hålla rent, pumpa däck eller ladda batterier.
 • förvara hjälpmedlet i lämpligt utrymme där det är väl skyddat för till exempel stöld.
 • återlämna det väl rengjort till sin förskrivare eller till närmsta hälsocentral.

Om man inte själv kan ansvara för skötseln, ska man utse en person som kan hjälpa en med det. Slarv, oaktsamhet eller vanvård kan göra att hjälpmedlet återtas och/eller att brukaren får betala reparationen av skadorna.

Vid skador

Om man skadar sig när man använt hjälpmedlet ska man alltid kontakta din förskrivare. Om hjälpmedlet blir skadat eller borttappat ska man alltid berätta det för sin förskrivare. Stöld av hjälpmedel ska alltid polisanmälas.

Försäkring

Region Jämtland Härjedalen bekostar inte reparation av skador i hemmet som uppstått på grund av hjälpmedlen (exempelvis om en rullstol ger märken i golvet). Om man råkar ut för en olycka med sitt hjälpmedel är det bra om man kontaktar sitt försäkringsbolag, för att kontrollera om hemförsäkringen ersätter skada på annan person eller egendom.

Teknisk service

Service och reparationer är kostnadsfria för den som använder hjälpmedlet. Om hjälpmedlet måste repareras ska man i första hand kontakta sin förskrivare. Reparation av skador som uppkommit i ens omgivning (till exempel i bostaden) när man har använt sitt hjälpmedel ersätts inte av Region Jämtland Härjedalen eller kommun.

Leverans

Hjälpmedelscentralen levererar hjälpmedlet till den som har förskrivit det. Förskrivaren levererar i sin tur hjälpmedlet till brukaren.
Man ska alltid kontakta sin förskrivare för att få instruktioner om hur hjälpmedlet fungerar innan man börjar använda det.
Hjälpmedelscentralen ansvarar inte för att transportera hjälpmedel mellan [brukarens] hem och en annan plats (till exempel till/från fritidshuset) eller vid flytt. Det måste man själv ansvara för.

Återlämning

När man inte längre har användning av hjälpmedlet ska man återlämna det. Hjälpmedel kan lämnas hos alla hälsocentraler, till förskrivaren eller direkt till Hjälpmedelscentralen. Det ska då vara väl rengjort och eventuella namnlappar ska vara borttagna. Hjälpmedlen tvättas och får service efter återlämnandet. Sedan lånas de ut igen, till andra brukare.

När man flyttar

Om man flyttar man inom Jämtland Härjedalen kan man behålla sitt hjälpmedel. Om flyttar till ett annat län ska man, i god tid före, kontakta sin förskrivare och komma överens om vilka hjälpmedel man får ta med sig.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller bytas ut eller så behöver du mer information, stöd eller utbildning. Kanske har dina behov ändrats och en ny bedömning behöver göras.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Jämtland Härjedalen

Om du har kontaktat din förskrivare men ändå inte fått ditt problem löst, så kan du kontakta Patientnämnden i Jämtland Härjedalen.

Allmänna synpunkter på hjälpmedelsverksamheten kan lämnas till Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor. Till beredningsgruppen finns också olika verkställande funktioner knutna, som ska se till att beslut och information når ut till förskrivare och andra som är berörda av hjälpmedelsfrågor.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan