Hörsel

Att få hörhjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta för dig som har nedsatt hörsel. Det allra vanligaste hjälpmedlet är hörapparat men det finns också andra hjälpmedel.

I den här texten kan du läsa om hur en utprovning av hörhjälpmedel går till.

Du kan läsa om olika slags hörhjälpmedel i texten om hörapparater och andra hjälpmedel.

Vem ska jag kontakta om jag vill ha ett hörhjälpmedel?

För att få ett hjälpmedel från regionen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel, tillsammans med dig. Utredningen visar vilket slags hjälpmedel som skulle passa bäst för dig.

Det är en audionom som gör bedömningen. Audionomen är specialist på att utreda hörselnedsättningar och vet vad som går att göra för att du ska höra bättre.

Hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta skolan om du eller ditt barn behöver särskilda hjälpmedel för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Prata med din chef om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna utföra ditt arbete, så kallade arbetshjälpmedel. Du kan också kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Audionomen kan berätta mer om hur det går till att ansöka om hjälpmedel.

Du kan behöva en remiss

I flera regioner behöver du en remiss för att komma till en audionom. Börja med att ta kontakt med en vårdcentral eller en öronmottagning för att få en remiss.

Vissa regioner har infört så kallat vårdval för hörselvården. Då kan du själv kontakta en godkänd hörselmottagning.

För utprovning av hörapparat gäller vårdgarantin. Den innebär att det ska ta högst 90 dagar från att du har tagit kontakt med vården tills du får komma till en audionom för en bedömning.

Olika regioner har olika regler

Reglerna för när du kan få ett hörhjälpmedel varierar mellan olika regioner.

I vissa regioner används något som kallas behovstrappa för att göra en bedömning av vilka behov du har. Behovstrappan innebär att vissa behov ska tillgodoses före andra.

I några regioner finns det riktlinjer för hur stor din hörselnedsättning ska vara för att du ska kunna få ett hjälpmedel. Då används ett mått på din hörselnedsättning som kallas för tonmedelvärde. Ju högre värde, desto större är din hörselnedsättning. Du får inget hjälpmedel om värdet är för lågt, men du kan få annat stöd av audionomen.

Jämtland Härjedalen

Hörselvården i Region Jämtland Härjedalen består av hörcentralen och pedagogiska hörselvården, som erbjuder hörselhabilitering och rehabilitering för hörselskadade och döva. Förutom diagnostik kan man exempelvis få hjälp att prova ut hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel. Det gäller även texttelefoner och bildtelefoner. Hörselvården kan även ge rådgivning och information.

I Region Jämtland Härjedalen finns ingen hörselgräns (tonmedelvärde) för att få prova hörapparater, men man måste ändå ha remiss för att få komma till hörselvården på Östersunds sjukhus. Remiss kan man få från den hälsocentral man tillhör, Öron-näsa-halsmottagningen på Östersunds sjukhus, privata läkarpraktiker, företagshälsovård, skolhälsovård, genom att skriva en egen vårdbegäran eller motsvarande. Remissen skickas till hörselvården. Från den 1 januari 2022 behöver du göra audiogram (hörselmätning) för att kunna lämna in en egen vårdbegäran till Hörcentralen. Kontakta din hälsocentral för en hörselmätning.

Om man redan har hörapparat eller har varit patient hos hörselvården förut, så behövs ingen remiss. I så fall kan man själv vända sig direkt till hörcentralen.

Utöver remissen så finns det inte någon hörselgräns (tonmedelvärde) för att få prova hörapparat i Region Jämtland Härjedalen.  

Om man vill kan man också använda sig till den privata marknaden inom hörselvård, men får då betala eventuella hjälpmedel själv. Exempelvis om man vill prova hörapparater som Region Jämtland Härjedalen inte kan tillhandahålla eller om man vill köpa ytterligare tekniska hjälpmedel, hörselskydd och liknande som Region Jämtland Härjedalen inte säljer. 

Fritt vårdval vid utprovning

I Region Jämtland Härjedalen gäller Fritt vårdval. Det innebär att man kan få utprovningen av hörapparat gjord i ett annat landsting eller region. Förutsättningen är att det landstinget eller den regionen har avtal med Region Jämtland Härjedalen. Vill man använda sig av det fria vårdvalet ska man först vända sig till det sjukhus man vill komma till och höra om de kan ta emot en. Om det landsting eller den region som man väljer har avtal med privata vårdgivare så kan man även välja någon av dem. När man fått klartecken kontaktar man hörselvården på Östersunds sjukhus, som då skriver en specialistvårdsremiss.

Region Jämtland Härjedalen bekostar utprovningen, men resor och bostad får brukaren själv betala. Även om det fria vårdvalet används så är det Region Jämtland Härjedalens regler och upphandlade sortiment som gäller.

Privata vårdgivare som har avtal med Region Jämtland Härjedalen får ersättning från Region Jämtland Härjedalen för de patienter som de behandlar. I nuläget har inga privata utprovare avtal med Region Jämtland Härjedalen. Därför betalar inte Region Jämtland Härjedalen utprovningen om man vänder sig till en privat utprovare. Undantaget är alltså vid fritt vårdval i annat landsting eller annan region som har sådana avtal.

Hur görs bedömningen?

Vid ditt första besök hos audionomen får du genomgå en hörselundersökning. Resultatet registreras i ett så kallat audiogram. Du får också berätta för audionomen om dina behov och önskemål och beskriva hur du tycker att din hörsel fungerar.

Olika typer av hörapparater passar olika behov. Audionomen föreslår lämpliga hörhjälpmedel utifrån din situation och hur du själv beskriver dina problem och behov. 

De riktlinjer som finns i regionen påverkar också vilka hjälpmedel audionomen föreslår. I alla regioner finns det vissa hjälpmedel som audionomen i första hand ska skriva ut, utifrån vad du behöver. Det kallas för att det finns ett upphandlat sortiment.

Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen finns det ingen hörselgräns för att få en hörapparat.

Region Jämtland Härjedalen använder sig inte av någon behovstrappa i bedömningen. För att få en hörapparat förskriven räcker det att man har hörselnedsättning på ena örat.

Hur går utprovningen till?

Du behöver komma till audionomen flera gånger för att prova ut hjälpmedel.

Be att få se flera alternativ

Förutom att det finns olika typer av hörapparater finns det många varianter och olika varumärken. Det gäller också en del andra hörhjälpmedel. Be audionomen att visa olika sorter och berätta om dem.

Finns det flera olika hjälpmedel som kan passa dig ska audionomen informera om det. Du har då rätt att själv välja hörhjälpmedel om audionomen bedömer att det är möjligt utifrån ditt behov och hjälpmedlets pris.

Du ska få vara delaktig i valet av dina hörhjälpmedel. Du kan förbereda dig genom att fundera över dina behov innan ditt besök hos audionomen. Fundera på följande:

  • Vilka miljöer befinner du dig ofta i?
  • I vilka situationer önskar du att du hörde bättre?
  • Vill du kunna justera dina hörapparater själv eller vill du att det sker automatiskt?

Du får testa hjälpmedlet hemma

Du får oftast ta hem de hjälpmedel som audionomen har föreslagit att du ska använda. Då får du prova dem i din vardagsmiljö och använda dem så mycket som möjligt. Sedan kommer du på återbesök och får berätta hur det har fungerat. Audionomen ställer in hörapparaterna så att de passar så bra som möjligt.

Audionomen gör en utvärdering

Efter några besök brukar utprovandet vara färdigt. Audionomen gör en utvärdering för att följa upp att ditt hjälpmedel fungerar som det ska. Då görs olika mätningar eller så fyller du i ett frågeformulär.

Barn ska vara delaktiga i val av hjälpmedel

Det finns ingen åldersgräns när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård, och att hen själv deltar i diskussioner och beslut om behandlingen. Det blir särskilt viktigt under tonåren.

Både du och barnet kan ha funderingar och frågor inför ett besök i vården. Det är bra om ni kan förbereda er hemma. Det finns olika tips beroende på hur gammal barnet är.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får. Informationen ska anpassas till dina behov.

Du har möjlighet att få tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få tolk om du till exempel har talsvårigheter.

Vad kostar det att köpa hörhjälpmedel?

Du kan få låna, hyra eller köpa hjälpmedel. Den avgift som du får betala varierar mellan olika regioner. Ibland är det helt utan avgift och ibland får du betala en del av avgiften. Ibland betalar du även en besöksavgift hos audionomen.

I vissa regioner kan du få betala mellanskillnaden om du vill ha ett dyrare hjälpmedel, medan andra regioner inte alls säljer hjälpmedel. Det kan vara bra att prova olika hörapparater och jämföra priserna innan du bestämmer dig.

Hjälpmedel genom rekvisition

I några regioner kan du få en viss summa pengar som du själv kan köpa hörapparat eller andra hjälpmedel för. Det kallas att du får en rekvisition.

Du kan också lägga till egna pengar och köpa en dyrare apparat än du annars skulle kunna få. 

Hjälpmedlet är sedan ditt och du ansvarar själv för det.

Här är några frågor att fundera på innan du köper ett hörhjälpmedel genom rekvisition

  • Vad är det för skillnad på hjälpmedel från regionen och dem jag kan köpa själv?
  • Ungefär vad kostar det att köpa hjälpmedel som motsvarar mina behov?
  • Har jag garanti? Vad och hur länge gäller den?
  • Vad händer om jag tappar bort hjälpmedlet eller om det går sönder?
  • Kan jag återgå till regionens utbud om jag inte hittar ett hjälpmedel som jag är nöjd med när jag ska välja?

Kan jag köpa hörhjälpmedel själv?

Ibland rekommenderas du att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel vara om du inte har de behov som krävs för att få ett hörhjälpmedel från regionen eller om du vill ha ett extra hjälpmedel.

Vissa hjälpmedel räknas också som så kallade egenansvarsprodukter, och då måste du köpa dem själv. Egenansvarsprodukter är de hjälpmedel som vanligtvis finns i ett hem och inte ses som någon extra utrustning. Det kan till exempel vara en telefon.

Kontakta en audionommottagning för att få information om var du kan köpa hörapparater eller andra hörhjälpmedel privat.

Jämtland Härjedalen

Besök för utprovning av hörapparat/ljudstimulator följer Region Jämtland Härjedalens enhetstaxa för patientavgifter. Enhetstaxan är 300 kronor per besök, och den avgiften ingår i högkostnadsskyddet. För personer som är 85 år och äldre är besöket avgiftsfritt. De hörapparater som man får förskrivna, eller eventuella andra hjälpmedel man har rätt till, får man låna tills det är dags att byta dem. 

Borttappad eller förstörd hörapparat

Om man tappar bort hörapparaten eller att den går sönder på grund av oaktsamhet och inte går att reparera - inom fyra år från att man har fått den - så måste man betala 1000 kronor (oavsett hur mycket själva apparaten kostar). Om det gäller en öroninsats måste man betala 150 kronor. De avgifterna infår inte i högkostnadsskyddet. 

Man är ansvarig för hörapparaten även under utprovningstiden. Är hörapparaten äldre än fem år krävs ingen ersättning. 

Byte av hörapparat

När utprovningen är avslutad byts inte hörapparaten ut till en ny, så länge den inte döms ut av antingen tekniska eller hörselmässiga skäl. Den bedömningen gör i så fall en tekniker eller audionom på Hörcentralen.

Återlämning

Man får bara låna hörapparat och hjälpmedel från Hörcentralen. Om de inte längre används ska de alltså återlämnas dit.

Skada eller förlust av ett hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta den som skrivit ut ditt hjälpmedel för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet. Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Du kan behöva betala en ersättning om du tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas. Därför kan det vara bra att se över dina försäkringar när du får ett hjälpmedel.

Om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel

Kontakta den mottagning som provade ut hjälpmedlet om det fungerar sämre efter ett tag. Hjälpmedlet kan behöva justeras.

Ibland behövs en ny bedömning av dina behov

Du kan få byta hjälpmedel om dina behov har förändrats. Audionomen gör en ny undersökning och bedömer om du ska byta hjälpmedel.

Du kan få hjälp av patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i din region om du inte tycker att du har fått rätt behandling eller hjälpmedel.

Här kan du läsa mer: Om du inte är nöjd med vården.

Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen gäller inte fritt val av hjälpmedel.

Mer på 1177.se

Hörsel

Det vanligaste hjälpmedlet för hörseln är en hörapparat. Här kan du läsa om hur det är att använda hörapparater. Du får också tips om andra hjälpmedel för hörseln.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva.

Alternativ telefoni

Du som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan