Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Jämtland Härjedalen

För att få ditt behov av hjälpmedel bedömt är det i vissa fall Region Jämtland Härjedalen du ska vända dig till och i andra fall den kommun du bor i.

Hörhjälpmedel

Hörselvården i Region Jämtland Härjedalen består av Hörcentralen och Pedagogiska hörselvården. För att få komma dit måste du ha en remiss från din hälsocentral, Öron-näsa-halsmottagningen på Östersunds sjukhus, privata läkarpraktiker, företagshälsovård, skolhälsovård eller motsvarande. Om du redan har hörapparat eller har varit patient hos Hörselvården förut, så behövs ingen remiss. I så fall kan du vända dig direkt till Hörcentralen.

Synhjälpmedel

Syncentralen på Östersunds sjukhus erbjuder synhabilitering och synrehabilitering till personer som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa tryckt text eller att orientera sig med synens hjälp, även efter det att synen korrigerats på bästa sätt med glasögon.

För att få komma till syncentralen första gången krävs remiss från en ögonläkare eller att du skickar en egen vårdbegäran.

Ortopediska hjälpmedel

För att få remiss till utprovning av ortopediska hjälpmedel ska du kan vända dig till din hälsocentral eller den specialistmottagning där du är patient. Exempel på ortopediska hjälpmedel är proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utprovning och uppföljning av handortoser sker inom Region Jämtland Härjedalen. För andra ortopediska hjälpmedel har Region Jämtland Härjedalen upphandlat avtal med det privata företaget Aktiv ortopedteknik.

Kognitions- och kommunikationshjälpmedel

De flesta kognitions- och kommunikationshjälpmedlen förskrivs av logopeder. För att få komma till en logoped måste du ha en remiss från läkare eller vara inskriven på en avdelning eller mottagning som har logoped. Exempel på sådana är Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen, Östersunds rehabcentrum (Remonthagen) och Logopedmottagningen på Östersunds sjukhus. Vissa sorters kommunikationshjälpmedel kan man också få via arbetsterapeuter i Region Jämtland Härjedalen eller kommunerna.

Hårersättning

För hårersättning kan du få kontantbidrag på 6 000 kr per år. Du tar kontakt med en läkare på den hälsocentral du tillhör. Har du redan kontakt med läkare inom någon annan verksamhet i Region Jämtland Härjedalen kan du istället vända dig dit.

Inkontinenshjälpmedel

Kontakta din hälsocentral om du behöver ett inkontinenshjälpmedel.

Övriga hjälpmedel

Vid behov av övriga hjälpmedel ska du i vissa fall kontakta Region Jämtland Härjedalen och i andra fall den kommun som du bor i.
Region Jämtland Härjedalen bedömer behovet av hjälpmedel för alla personer med undantag för de som över tid har hjälp från kommunen eller närstående. För barn syftar närstående på när det behövs stöd utöver föräldraansvaret. Hjälpen ska innefatta minst en av de här punkterna:

 • stöd i att äta/dricka (måltidssituationen)
 • klä sig
 • förflytta sig
 • sköta sin personliga dagliga hygien

Om du har hjälp med minst en av punkterna så ansvarar kommunen för att ge dig hälso- och sjukvård, upp till läkarnivå.
Kommunen har också ansvar för att bedöma behovet av hjälpmedel för dig som har särskilt boende och/eller daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hjälpmedelscentralen

Det går inte att få ett hjälpmedel direkt från Hjälpmedelscentralen. Du måste först träffa en förskrivare – antingen i Region Jämtland Härjedalen eller någon av kommunerna – som bedömer om du har behov av något hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen har alltså ingen butik med öppen försäljning, utan ansvarar för:

 • utprovningshjälp, utbildning och rådgivning till länets förskrivare
 • administration, sortimentsarbete, upphandling och lagerhållning av hjälpmedel
 • anpassning, reparation, underhåll, besiktning och rekonditionering av hjälpmedel
 • transport och montering av hjälpmedel i mottagarens hemmiljö
  Hjälpmedelscentralen har sina lokaler i Östersund.

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Jämtland Härjedalen

De flesta hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt. Vissa andra får man köpa själv, exempelvis kryckkäppar och korgar till rullatorer.

I Jämtlands län gäller inte Fritt val av hjälpmedel/hörapparat.

Inom kommunerna ingår alla besök i hemsjukvårdsavgiften. Avgiften baserar sig på vilken inkomst man har och kan alltså variera. För att få en beräkning av detta ska man kontakta biståndsenheten i sin kommun.

Inom Region Jämtland Härjedalen kostar det första besöket och en utprovning av hjälpmedel vanligtvis 300 kr. Kostnaden räknas in i högkostnadsskyddet.

Avgiften för utprovning av hörapparat är däremot 500 kronor – och omfattar inte kostnaden för själva hörapparaten. Däremot ingår:

 • andra hörselhjälpmedel som man har rätt till
 • alla besök under utprovningen
 • framtida service, reparationer av hörapparaten och jourbesök.

Region Jämtland Härjedalen står för kostnaden för hörapparat med upp till 3500 kr per öra. Eventuell kostnad utöver det får man betala själv.

Avgifterna för utprovning och anpassning av hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen gäller inte fritt val av hjälpmedel.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Jämtland Härjedalen

Många hjälpmedel får man låna fritt från Region Jämtland Härjedalen. Med hjälpmedlet följer också ett ansvar för att sköta om det. Den som har ett hjälpmedel får/ska:

 • utföra normalt underhåll på det, till exempel hålla rent, pumpa däck eller ladda batterier.
 • förvara hjälpmedlet i lämpligt utrymme där det är väl skyddat för till exempel stöld.
 • återlämna det väl rengjort till sin förskrivare eller till närmsta hälsocentral.

Om man inte själv kan ansvara för skötseln, ska man utse en person som kan hjälpa en med det. Slarv, oaktsamhet eller vanvård kan göra att hjälpmedlet återtas och/eller att brukaren får betala reparationen av skadorna.

Vid skador

Om man skadar sig när man använt hjälpmedlet ska man alltid kontakta din förskrivare. Om hjälpmedlet blir skadat eller borttappat ska man alltid berätta det för sin förskrivare. Stöld av hjälpmedel ska alltid polisanmälas.

Försäkring

Region Jämtland Härjedalen bekostar inte reparation av skador i hemmet som uppstått på grund av hjälpmedlen (exempelvis om en rullstol ger märken i golvet). Om man råkar ut för en olycka med sitt hjälpmedel är det bra om man kontaktar sitt försäkringsbolag, för att kontrollera om hemförsäkringen ersätter skada på annan person eller egendom.

Teknisk service

Service och reparationer är kostnadsfria för den som använder hjälpmedlet. Om hjälpmedlet måste repareras ska man i första hand kontakta sin förskrivare. Reparation av skador som uppkommit i ens omgivning (till exempel i bostaden) när man har använt sitt hjälpmedel ersätts inte av Region Jämtland Härjedalen eller kommun.

Leverans

Hjälpmedelscentralen levererar hjälpmedlet till den som har förskrivit det. Förskrivaren levererar i sin tur hjälpmedlet till brukaren.
Man ska alltid kontakta sin förskrivare för att få instruktioner om hur hjälpmedlet fungerar innan man börjar använda det.
Hjälpmedelscentralen ansvarar inte för att transportera hjälpmedel mellan [brukarens] hem och en annan plats (till exempel till/från fritidshuset) eller vid flytt. Det måste man själv ansvara för.

Återlämning

När man inte längre har användning av hjälpmedlet ska man återlämna det. Hjälpmedel kan lämnas hos alla hälsocentraler, till förskrivaren eller direkt till Hjälpmedelscentralen. Det ska då vara väl rengjort och eventuella namnlappar ska vara borttagna. Hjälpmedlen tvättas och får service efter återlämnandet. Sedan lånas de ut igen, till andra brukare.

När man flyttar

Om man flyttar man inom Jämtland Härjedalen kan man behålla sitt hjälpmedel. Om flyttar till ett annat län ska man, i god tid före, kontakta sin förskrivare och komma överens om vilka hjälpmedel man får ta med sig.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Jämtland Härjedalen

Om du har kontaktat din förskrivare men ändå inte fått ditt problem löst, så kan du kontakta Patientnämnden i Jämtland Härjedalen.

Allmänna synpunkter på hjälpmedelsverksamheten kan lämnas till Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor. Till beredningsgruppen finns också olika verkställande funktioner knutna, som ska se till att beslut och information når ut till förskrivare och andra som är berörda av hjälpmedelsfrågor.

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan