Säänöt ja oikeuet

Sie joka puhut yhtä minuriteettikieltä

Du som talar ett minoritetsspråk - tornedalsfinska

Sulla, joka kuulut yhtheen kansalisheen minuriteethiin, oon vississä taphauksissa oikeus käyttää sinun kieltä kontaktissa hoijon kansa. Katto tästä mikä jällaa eri tilantheissa.

Läs texten på svenska här.

Joissaki vississä aluheissa maassa jällaavat erityiset säänöt. Ette saaja informasuunia sinun rekiuunista, katto ette sie olet valikoinu oikean rekiuunin rekiuunivalikoimassa päälimäisenä sivula.

Mikkäs kansaliset minuriteetit oon?

Laki kansalisista minuriteetista ja minuriteettikielistä koskee roomia, juutalaisia, saamelaisia, ruottinsuomalaisia ja tornionlaaksolaisia.

Jos sie kuulut yhtheen näistä minuriteetistä sulla oon oikeus käyttää sinun kieltä kontaktissa vissitten virastoitten kansa, esimerkiksi niitten kansa joilako oon vastuu hoijosta ja huolosta.

Se olet sie itte joka päätät jos sie kuulut kansalisheen minuriteethiin. Sie et tartte erityistä toistusta.

Mitäs kieliä tämä jällaa?

Kansaliset minuriteettikielet oon:

  • Suomenkieli
  • Saamelaiset kielet
  • Meänkieli
  • Roominkieli
  • Jiddiksenkieli

Laki jällaa kaikkia minuriteettikielenpuhujia Ruottissa, riippumatta missä paikkaa maassa sie asut. Laki oon vahvempi erityisissä aluheissa, joissako kielet oon vahvemat. Niitä aluheita kuttuthaan hallintoaluheiksi.

Tässä sie saatat nähhä jos sie asut hallintoaluheessa ja mitä kieliä se koskee siinä aluheessa jossako sie asut.

Mitäs jällaa ko mie haen hoitoa?

Sie häyt saaja ilmasta itteä, ja saaja informasuuia ja apua sinun kielelä niin pitkälti ko oon maholista. Se jällaa ko sie puhut ja ko sie kirjotat. Sinun kieli oon tärkeä ette sie saatat osalistua sinun hoithoon.  Kysy sieltä mistä sie haet hoitoa onko henkilökuntaa joka puhhuu sinun kieltä.

Jos ei ole henkilökuntaa joka puhhuu sinun kieltä sie saatat sen siihaan tahtoa tulkin sinun hoitokokkouksheen. Tulkki saattaa silloin auttaa sinua kysyhmään ja kääntää sitten hoitohenkilökunnan vastaukset.

Kunkas tulkkiapu toimii?

Kokkous tulkin kansa saattaa tapahtua erilä laila. Tulkki saattaa olla matkassa paikan päälä, telefoonipuhelun elikkä viiteopuhelun kautta. 

Eri kieliä riippuen missä sie asut

Mitä minuriteettikieliä puhuthaan saattaa erota riippuen missä sie asut. Sie saatat hakea ette saaja hoitoa muussa rekiuunissa jos ei ole henkilökuntaa joka puhhuu sinun kieltä justhiins sielä missä sie asut. Sie saatat kansa tahtoa kirjotettua informasuunia sinun kielelä. Joskus sinun likhiiset saattavat tarttea informasuunia.

Joskus se saattaa olla kunta joka vastaa tuesta, hoijosta elikkä huolosta, ja silloin sie piät ottaa niitten kansa yhtheyttä sinun kysymyksitten kansa. Se saattaa esimerkiksi olla kyse tuesta sosiaalipalvelusta elikkä vanhuustenhuolosta.

Mitäs jällaa vanhuustenhuolossa?

Jos sie asut hallintoaluheessa suomenkielele, meänkielele elikkä saamenkielele sulla joka kuulut johonki näistä minuriteetistä oon oikeus palvelhuun ja huolthoon henkilökunnalta joka puhhuu sinun kieltä. Sillä joka järjestää vanhuustenhuoltoa näissä kunnissa oon vastuu huolehtia ette oon henkilökuntaa jokka puhuvat kieliä. 

Muissa osissa maassa sulla oon oikeus vanhuustenhuolthoon sinun kielelä jos oon henkilökuntaa joka ossaa kieltä. Se oikeus jällaa sullekki joka puhut jiddiksenkieltä elikkä roominkieltä.

Jos sie et ole tyytyväinen hoijon kansa

Jos sie et ole tyytyväinen hoijon kansa sie piät ensi siassa ottaa yhtheyttä sen hoitovasthaanoton kansa jotako valitus jällaa. Taho tulkkiapua ja yritä tulla ytheisymmäryksheen vastuulisitten kansa vasthaanotola.

Sie saatat kansa ottaa yhtheyttä potilaslautakunnan kansa siinä rekiuunissa missä sie asut. Jos oon olemassa käsitteliä joka ossaa puhua sinun kieltä sie saatat saaja apua varsin. Muuten sie saatat kirjottaa potilaslautakunthaan. Silloin sinun teksti tulhaan kääntämhään, ja sie saat sitten kirjotetun vastauksen sinun kielelä.

Halvaaks tietää lissää?

Se oon Saamekäräjä (Sametinget) ja Lääninhallitus Stokholmin läänissä joka pittää valvoa ette lakia nouatethaan. Saamekäräjällä oon vastuu saamelaisista kielistä ja Lääninhallitus Stokholmissa oon vastuulinen muista minuriteettikielistä.

Sametinget
Enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län
Webbplats för de nationella minoriteterna
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

 

To the top of the page