Råd och stöd vid cancer

Patientöversikter i cancervården

Innehållet gäller Västra Götaland

Patientöversikter inom cancervården möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

En patientöversikt är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Patientöversikten samlar uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i patientöversikten.

Hur används en patientöversikt i mötet med patient?

Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ger då snabbt en översikt av patientens historik och situation. Detta underlättar vårdpersonalens arbete och kan också förmedla en överskådlig bild av situationen till patient och närstående, vars delaktighet i den egna vårdprocessen därmed ökar. Som en del i patientöversikten finns den information som patienten lämnat i form i de enkäter (PROM- Patient Related Outcome Measures) som används för att följa patientens mående och livskvalitet.

Vad används informationen i patientöversikten till?

All information som förs in i en patientöversikt är strukturerad genom en särskild ordningsföljd, enhetligt ordval och olika förval. Det innebär att data kan överföras från en patientöversikt till ett kvalitetsregister. Den samlade mängden uppgifter ger kvalitativa underlag för utveckling av vård och behandling på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå.
Några av de områden som informationen kan användas till är utveckling av nya behandlingsstrategier, forskning, utveckling och uppföljning av nya läkemedel, kunskap om biverkningar samt som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Till toppen av sidan