Borås psykologmottagning föräldraskap och små barn

Bryggaregatan 5, 503 38, Borås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Växeltelefon

Besöksadress:
Bryggaregatan 5, 503 38, Borås
Län, kommun:
Västra Götalands län, Borås
Postadress:
Borås psykologmottagning, föräldraskap och små barn, Bryggaregatan 5, 503 38, Borås

Vägbeskrivning

Hitta på plats:

plan 6

Vi finns till för dig som upplever att du behöver ytterligare stöd och råd i ditt föräldraskap, utöver det stöd du får på barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Vår verksamhet riktar sig till dig som är blivande förälder eller är förälder till barn i åldern 0 - 5 år.

Du får i första hand kontakt med oss via din barnmorska eller din BVC-sköterska.


Hos oss får du hjälp med frågor kring:

- oro inför att bli förälder


- hur du mår i samband med att bli förälder


- när du har bekymmer i ditt föräldraskap


- ditt barns beteende och utveckling


- händelser i familjen som påverkar dig och ditt barn.

Driftsform: Region

Vår målsättning är att med barnet i fokus främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa hos blivande föräldrar och småbarnsfamiljer. 

Det gör vi genom:

 • Behandling av psykisk ohälsa med påverkan på föräldrablivandet under till graviditet och spädbarnstid.
 • Föräldrastöd i grupp eller individuellt.
 • Bedömning av barnets utveckling och/eller beteende i samarbete med aktuell barnavårdscentral.
 • Insatser för personal inom mödra- och barnhälsovården.
 • Om du har kortare frågor kring föräldraskap eller barn som är 0–5 år, så finns vår mottagning online för dig. Vi erbjuder ett digitalt samtal på 15–30 minuter i appen  Vård och hälsa.

  Du möter en BVC-psykolog och kan ta upp avgränsade frågor kring ditt barn eller frågor kring föräldraskapet.  

 • Om det på barnavårdscentralen (BVC) uppkommit en frågeställning kring barnets utveckling eller beteende kan det bli aktuellt med en utvecklingsbedömning. Utvecklingsbedömningarna utförs av Psykologmottagningar föräldraskap och små barn, i samarbete med BVC.

  När kan en utvecklingsbedömning bli aktuell? 

  En utvecklingsbedömning kan bli aktuell när det finns en frågeställning kring barnets utveckling och/eller beteende. Vanligast är att avvikelser i utvecklingen uppmärksammas genom de besök barnet har på BVC, men ibland är det barnets vårdnadshavare eller barnomsorg som först har funderingar kring barnets utveckling. I samråd med personal på BVC kan det bli aktuellt att ta kontakt med Psykologmottagningar föräldraskap och små barn. För att genomföra en utvecklingsbedömning krävs samtliga vårdnadshavares samtycke. 

  Vad innebär en utvecklingsbedömning?

  En utvecklingsbedömning innebär att psykologen inhämtar kunskap om barnets utveckling och beteende. Detta kan ske på olika sätt, till exempel under ett gemensamt besök på BVC tillsammans med en sjuksköterska och läkare eller med hjälp av utprövade metoder på mottagningen eller förskolan. Utvecklingsbedömningen görs i syfte att öka förståelsen för barnets styrkor, svårigheter och behov för att kunna ta ställning till möjliga åtgärder som kan främja barnets fortsatta utveckling. Bedömningen görs i nära samverkan med BVC

  Hur går en utvecklingsbedömning till?

  Hur en utvecklingsbedömning går till utgår från barnets behov. Ibland görs bedömningen av flera personer samtidigt (till exempel psykolog, sjuksköterska och läkare), ibland får barnet träffa psykologen för ett eller ett par enskilda besök. Utvecklingsbedömningen innehåller alltid samtal om hur vardagen fungerar för barnet och hur det har sett ut bakåt i tiden, bland annat graviditet, förlossning och barnets utveckling. Vid besöken är det de professionellas ansvar att göra situationen så bra som möjligt för barnet samt att få barnet att medverka. Vid behov kan bedömningen innehålla strukturerade test då barnet får arbeta med bilder, frågor, klossar och pussel. Det kan också bli aktuellt med uppgifter där barnet får leka och interagera med psykologen och/eller vårdnadshavarna. Med vårdnadshavarnas medgivande inhämtas information om barnet från till exempel förskola och logoped. Även besök på förskolan kan ingå.

  Vad händer sedan?

  Efter att information och kunskap om barnet samlats in får vårdnadshavarna ta del av den sammanlagda bedömningen. Utifrån den diskuteras tänkbara insatser och åtgärder, till exempel stöd i olika former och eventuellt vidare utredning inom annan verksamhet. Återkoppling görs alltid till BVC och psykologen medverkar ibland (med vårdnadshavares samtycke) till att information kring barnets behov kommer till exempelvis förskola och logoped. Psykologen för journal i barnets namn och som vårdnadshavare har du rätt att ta del av denna. Psykologens bedömning sammanfattas i en text i journalen. Vid mer omfattande bedömningar skriver psykologen ett utlåtande som också finns i barnets journal. 

  Besöken är kostnadsfria.

 • Här kan du ta del av tre filmer som tar upp ämnet om nedstämdhet och oro i samband med graviditet och spädbarnstid. 

 • Råd och tips som kan stärka dig som förälder och lägga grunden för en bra familjevardag

  Föräldrarskap i vardagen

Du får i första hand kontakt med någon av psykologerna genom barnavårdscentralen eller barnmorskemottagningen. Det går även att ringa oss direkt.  

Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Till toppen av sidan