SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Rehabiliteringsvistelser om du bor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Externa rehabiliteringsprogram

Externa rehabiliteringsprogram i Sverige eller utomlands är avsedda för vuxna från 18 år som är medicinskt utredda och stabila i sin sjukdom. Om man har en varaktig funktions- och aktivitetsnedsättning och är i behov av rehabilitering, kan man ansöka om ett externt rehabiliteringsprogram.

En rehabiliteringsperiod inom regionenens ordinarie rehabiliteringsutbud är alltid förstahandsvalet. Om man är i behov av en mer koncentrerad form av rehabilitering kan man beviljas ett externt rehabiliteringsprogram i Sverige. I de fall det finns ett mervärde på medicinsk grund av sol och värme kan ett externt rehabiliteringsprogram utomlands beviljas.

Målgrupper

De externa rehabiliteringsprogrammen är främst avsedda för personer med långvarig nedsättning av funktionstillståndet eller löper risk för funktionsnedsättning på grund av

 • neurologisk sjukdom eller skada,
 • psoriasis, barn och vuxna,
 • inflammatorisk reumatisk sjukdom, barn och vuxna,
 • multipla traumatiska skador,
 • lymfödem som symtom.

Rehabiliteringen syftar till

 • att förbättra eller bibehålla funktions- och aktivitetsförmågan och vid hudsjukdom läka ut hudsymtomen,
 • att på sikt, om möjligt, minska sjukfrånvaron,
 • att öka medvetenheten om vikten av en hälsofrämjande livsstil.

Stor vikt läggs vid att du själv gör egna insatser för din rehabilitering på hemmaplan innan du ansöker om extern rehabilitering. Rehabilitering på hemmaplan är alltid första insatsen men också för att det ökar chansen att behålla de positiva effekterna av rehabiliteringen efter att man har kommit hem. 
Behandlingsrapporten av tidigare extern rehabilitering vägs också in om du tidigare har beviljats en träningsperiod.

Indikationer 

Du ska kunna tillgodogöra dig intensiv träning, individuell såväl som i grupp. Med intensiv träning avses träning på heltid 4-5 pass/dag, 5 – 6 dagar i veckan.  Obligatoriska föreläsningar ingår och kan förläggas kvällstid.

Kontraindikationer (då det ej är lämpligt)

 • Annan somatisk - eller psykiatrisk sjukdom som kan påverka rehabiliteringen eller utgöra en risk i samband den här formen av rehabilitering.
 • Missbruk av alkohol och tabletter av olika slag.

Remiss och patientansökan

Du ska själv fylla i en patientansökan som du tar med vid besök hos din behandlande läkare (behöver inte vara specialist) som skriver remiss och skickar din ansökan tillsammans med remissen till det sekretariat som du tillhör. Om din ansökan gäller lymfterapi ska intyg från din lymfterapeut bifogas.

För att vi ska kunna behandla din ansökan krävs att du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter får diarieföras samt att nödvändig information om din vård, behandling och vårdkontakter får delas mellan utförare av hälso-och sjukvård för Extern Rehabilitering, Västra Götalandsregionen.

Uttagningar görs av specialistläkare tillsammans med sekretariatets handläggare baserat på den medicinska bedömningen och prioritering av de remisser/ patientansökningar som har inkommit. Specialistläkaren fattar det medicinska beslutet och detta kan inte överklagas.

Vuxna

Uttagningar sker kontinuerligt under året, förutom för reumatikerpatienter som ansöker om rehabilitering utomlands där sker uttagningar två gånger om året. Ansökningarna skall vara inskickade senast 30/4 eller 31/10.
Eventuellt behov av personlig assistent bekostas inte av Västra Götalandsregionen.

Barn och ungdom

Externt rehabiliteringsprogram vänder sig till barn och ungdomar med reumatisk sjukdom eller psoriasis, som är 6 år eller äldre.

Uttagning för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 15 februari för rehabilitering under sommaren. Uttagningar för barn/ ungdomar med psoriasis sker kontinuerligt under året.
Västra Götalandsregionen betalar resa och uppehälle för en medföljande vuxen till barn och ungdomar upp till och med 19 år.

Beslut meddelas per post. Har du beviljats en rehabiliteringsperiod får du information från både sekretariatet och anläggningen.

Var sker rehabiliteringen?

Rehabiliteringen är förlagd till anläggningar som Västra Götalandsregionen har avtal med. Anläggningarna har olika inriktningar och uttagningsläkare och handläggare säkerställer att rätt person kommer till rätt anläggning utifrån individuella behov. 

Vid en rehabiliteringsperiod betalar vuxna över 20 år en egenavgift som är samma som slutenvårdsavgiften i Västra Götalandsregionen. För barn med medföljande vuxen utgår ingen egenavgift.  Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Kost, boende, träning och behandling samt eventuell flygresa utomlands betalas av Västra Götalandsregionen. För resan till och från anläggningen eller till och från Landvetter flygplats gäller sjukreseenhetens regler.

Rehabiliteringsanläggningar  som Västra Götaland har avtal med

 • Stiftelsen Frykcenter, Torsby,
 • Stiftelsen Valjeviken, Sölvesborg,
 • Stiftelse Bräcke Diakoni, RehabCenter Treklöverhemmet, Ljungskile,
 • Stiftelse Bräcke Diakoni, RehabCenter Mösseberg, Falköping,
 • Vintersol, Teneriffa,
 • Scandinavian Rehabilitation Center (SRC), Malaga, Spanien,
 • Svenska Re, San Augustin, Gran Canaria,
 • Seniors, Malaga, Spanien.

Poliklinisk rehabilitering

Vuxna med varaktiga funktions- och aktivitetsnedsättningar kan ansöka om poliklinisk rehabilitering i varmt klimat. Förutsättning är att du tillhör någon av målgrupperna och att det föreligger ett medicinskt behov. För att vi ska kunna behandla din ansökan krävs att du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter får diarieföras samt att nödvändig information om din vård, behandling och vårdkontakter får delas mellan utförare av hälso- och sjukvård för Extern Rehabilitering, Västra Götalandsregionen.

Poliklinisk rehabilitering betyder att man beviljas ett visst antal behandlingar. Du ansvarar själv för att boka och betala resa, kost och logi. Behandlingarna omfattas av högkostnadsskyddet.

Träning sker under ledning av fysioterapeut eller arbetsterapeut, individuellt eller i grupp, även bassängträning kan ingå.

Uttagningar sker efter medicinsk prioritering och kan bara nyttjas en gång per år. Man beviljas inte poliklinisk behandling och ett externt rehabiliteringsprogram inom ett och samma år.

Om du har frågor kan du kontakta handläggare i Uddevalla, telefon 010-435 46 11.

Västra Götalandsregionen har avtal om poliklinisk rehabilitering utomlands med

 • Vintersol på Teneriffa,
 • Scandinavian Rehabilitation Center, Malaga, Spanien,
 • Svenska Re, San Augustin, Gran Canaria.

Ansökan ska vara handläggaren tillhanda minst en månad innan avresan.      

Remiss och ansökan

Den läkare som behandlar dig (behöver inte vara specialist) skriver och skickar remissen till det sekretariat som du tillhör. Specialistläkare tillsammans med sekretariatets handläggare gör sedan en medicinsk bedömning och prioritering av de remisser/ansökningar som kommit in. Det arbetet pågår fortlöpande under året.

Du får besked via brev om din ansökan har godkänts eller inte. Om den har godkänts får du information om rehabiliteringen från både sekretariatet och den anläggning som du ska besöka.

Konduktiv pedagogik

Barn och ungdomar i ålder upp till och med 19 år med diagnosen Cerebral Pares (CP) har årligen möjlighet till en träningsperiod om fyra veckor med konduktiv pedagogik.

Läkarintyg och ansökan

Ansökan fylls i av den sökande eller en närstående och till första ansökningstillfället bifogas ett läkarintyg som styrker diagnosen. Ansökan och eventuella läkarintyget skickas till sekretariatet i Göteborg minst 6 – 8 veckor innan träningsperioden startar.

Beslut meddelas per post. Har du beviljats en träningsperiod får du information från både sekretariatet och anläggningen. Om du har frågor kan du kontakta handläggaren i Göteborg, telefon 031-342 25 80.

Anläggning som Västra Götaland har avtal med om konduktiv pedagogik

 • Move & Walk, Göteborg

Remitteringssekretariaten

I Västra Götalandsregionen finns fyra sekretariat som handlägger remisser och ansökningar för externa rehabiliteringsprogram. Sekretariaten ger också information till vårdgivare och brukarorganisationer.

Skaraborg
Sekretariatet för rehabiliteringsvistelser
Skaraborgs sjukhus
541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 26 06

Norra Bohuslän och Norra Älvsborg
Remitteringssekretariatet
Uddevalla sjukhus
CÖ plan 3
451 80 Uddevalla
Telefon: 010-435 46 11

Södra Bohuslän och Södra Älvsborg
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 25 80

Göteborg
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 25 80

Samordningsansvarig för externa rehabiliteringsprogram i Västra Götalandsregionen
Anneli Thelandersson
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 25 80

Till toppen av sidan