BLODKÄRL

Höga halter av blodfetter

Det finns flera typer av fetter i blodet. En del är nyttiga, andra kan vara skadliga. De fetter som läkaren brukar bedöma är kolesterol och triglycerider. Fett kan börja lagras inne i blodkärlen om halterna av blodfetter blir för höga. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar.

Mängden blodfetter påverkas av ärftliga anlag. Du kan oftast sänka blodfetterna genom att ändra dina levnadsvanor, men ibland behövs även behandling med läkemedel.

Symtom

Oftast ger förhöjda halter av blodfetter inga symtom i sig. Men på lång sikt kan de leda till sjukdomar, som i sin tur ger symtom. Det är ovanligt, men vissa personer kan vid höga kolesterolvärden får utbuktningar som bildas i anslutning till en led eller sena. Vissa personer får i stället vit-gula avlagringar kring ögonen.

Vad händer i kroppen?

Kolesterol och triglycerider är de två sorters fett som framför allt finns i blodet, men även i cellerna. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Om du har höga halter av det skadliga LDL-kolesterolet i blodet kan det bidra till så kallad åderförfettning. Det innebär att blodfetterna har lagrats i blodkärlens väggar så att blodkärlen har blivit stela och trånga. På längre sikt finns det risk för att blodkärlen täpps igen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp i benen.

HDL brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Det transporterar bort det skadliga kolesterolet från kärlväggarna.

För höga halter av triglycerider kan också bidra till åderförfettning. Ibland är halterna av LDL-kolesterol och triglycerider förhöjda samtidigt, medan HDL-kolesterol är sänkt.

Höga halter av blodfetter måste inte leda till sjukdom

Höga halter av blodfetter ökar alltså risken för hjärt-kärlsjukdomar, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att risken beror på flera olika faktorer. Ett högt kolesterolvärde behöver inte i sig innebära att du insjuknar i förtid i någon hjärt-kärlsjukdom. Många som får till exempel hjärtinfarkt har blodfettvärden som är i stort sett som de bör vara.

Likheter med högt blodtryck

Att ha höga halter av blodfetter har likheter med att ha högt blodtryck. I båda fallen har du oftast inga besvär, men på längre sikt ökar risken för att du får sjukdomar i hjärta och blodkärl. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral för att få halterna av blodfetter kontrollerade om något av följande gäller för dig:

 • Du har hjärt-kärlsjukdom som orsakas av åderförfettning, till exempel hjärtinfarktkärlkramp, stroke eller kärlkramp i benen.
 • Du har typ 2-diabetes.
 • Du har en njursjukdom.
 • Du har nära biologiska släktingar som tidigt har fått hjärt-kärlsjukdom. Med tidigt menas före 55 år för män och före 65 år för kvinnor.
 • Du röker.
 • Du har högt blodtryck.
 • Du har övervikt eller fetma.
 • Du dricker mycket alkohol.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Höga halter av blodfetter kan bara upptäckas genom blodprov. Blodfettvärdena kan variera från tillfälle till tillfälle. Därför brukar du få lämna blodprov flera gånger. Kolesterolvärdet kan mätas utan speciella förberedelser. Men om även de övriga blodfetterna ska kontrolleras bör provet vanligtvis tas fastande, det vill säga innan du har ätit på morgonen. Det är nödvändigt för att nivån av blodsocker ska kunna mätas samtidigt.

Andra sjukdomar och levnadsvanor avgör behandlingen

Risken för hjärt-kärlsjukdom vid förhöjda halter av blodfetter är olika från person till person. Det beror på att även andra tillstånd eller levnadsvanor som hjärt-kärlsjukdom eller rökning har betydelse. Därför kan en läkare bedöma att till exempel ett visst kolesterolvärde inte behöver behandlas hos en person, medan det bör behandlas med läkemedel hos en annan.

Vad är högt?

Blodfettvärdena mäts i enheten millimol per liter. Gränsen för vad som är en önskvärd halt av totalkolesterol brukar vara omkring 5,0 millimol per liter. Värdet bör vara 4,5 millimol vid hög risk, det vill säga om du har någon hjärt-kärlsjukdom eller annat som ökar risken.

Halten av det skadliga kolesterolet LDL bör vara högst 3,0 millimol per liter. Vid hög risk bör halten vara högst 2,5 millimol. För en minoritet med mycket hög risk bör halten vara högst 1.8 och vid tidig hjärtinfarkt högst 1,4 millimol.

Det nyttiga kolesterolet HDL bör inte vara lägre än 1,0 millimol per liter. Halten av triglycerider bör inte vara högre än 2,0 millimol per liter. 

Andra undersökningar

Det finns sjukdomar som kan göra att halterna av fett i blodet stiger. Därför tar läkaren ofta andra blodprover för att utesluta att du har till exempel försämrad sköldkörtelfunktion som ger låg ämnesomsättning, diabetes, leversjukdom eller njursjukdom. Om du har leverprover som inte är riktigt bra kan det bero på att du dricker mycket alkohol. Det kan i sin tur orsaka att du får höga halter av blodfetter, främst triglycerider. Även diabetes och förstadier till det kan höja triglyceriderna och sänka HDL-kolesterolet.

Även viloblodtrycket och blodsockerhalten mäts om du har höga blodfettvärden. Du får också genomgå en en EKG-undersökning för att läkaren ska kunna upptäcka om du tidigare har haft till exempel hjärtinfarkter eller andra hjärtproblem. 

Vad kan jag göra själv?

Du bör i första hand ändra dina levnadsvanor om du har höga blodfettvärdena. Då kan värdena förbättras och du kan även få lägre blodtryck. Du kan ändra dina levnadsvanor på följande sätt:

 • Det är viktigt att sluta röka för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det kan vara svårt att klara på egen hand, men många vårdcentraler kan erbjuda stöd för rökavvänjning.
 •  Ät hälsosammare mat. Den mat som är bra för att sänka höga halter av blodfetter är i stort sett samma som rekommenderas när du har diabetes, övervikt och högt blodtryck. 
 • Rör på dig mer. Regelbunden motion förbättrar hälsan och minskar risken för sjukdomar på flera olika sätt. 
 • Drick mindre alkohol. De skadliga blodfettshalterna kan öka om du dricker mycket alkohol. Även risken för hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar ökar. 

Behandling

En förändring av levnadsvanorna ofta tillräckligt för att värdena ska sänkas om du har måttligt förhöjda blodfettvärden. De flesta vårdcentraler kan ge stöd och råd om du tycker det är svårt att förändra dina levnadsvanor. 

Ibland behövs läkemedelsbehandling

Du kan behöva behandling med läkemedel för att sänka halten av fetter i blodet. Det gäller till exempel om du har en sjukdom eller något annat som ökar risken för för hjärt-kärlsjukdom och förändringar i kost och motion inte ger tillräckligt resultat. Läkemedelsbehandling behövs vanligtvis om du till exempel har haft hjärtinfarkt eller stroke, om du har diabetes eller vissa former av ärftlig höjning av blodfetterna.

Rätt till information

Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får. Vårdpersonalen är skyldig att se till så att du gör det. Ställ frågor. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk  till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning.

Till toppen av sidan