Blodprov

Blodprov: Hemoglobin, B-Hb

Att göra en kontroll av hemoglobinet, det så kallade blodvärdet, är väldigt vanligt. Blodprovet tas ofta med ett stick i fingret men det kan också tas med ett stick i armen. Provsvaret visar om du har blodbrist.

När får jag lämna ett prov för hemoglobin i blod?

Ett hemoglobinprov, ofta kallat Hb eller blodvärdet, är en vanlig undersökning som kan göras på nästan alla mottagningar genom ett blodprov. I många fall får du lämna ett Hb-prov som ett rutinprov, oavsett vilka besvär du har. Brist på hemoglobin kallas för lågt blodvärde eller blodbrist i vardagligt tal.

Kontroll av blodvärdet ingår ofta när din behandling av andra sjukdomar ska följas upp. Blodbrist kan göra att sjukdomar som hjärtsvikt och kärlkramp försämras.

Vad är hemoglobin och var finns det?

Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg. Det behövs för att blodet ska kunna transportera syre från lungorna till kroppens organ. Hemoglobinet hjälper också till när kroppen ska göra sig av med koldioxid. Då transporterar hemoglobinet koldioxiden till lungorna. Koldioxiden försvinner sedan ut med luften som du andas ut.

För att bilda hemoglobin behöver kroppen bland annat järn, men även vitaminerna B12 och folsyra. Järnet tas upp från maten i tarmen. Därifrån transporteras järnet ut i blodet och vidare till benmärgen där hemoglobinet bildas i de röda blodkropparna. Det järn som finns i blodkropparna återanvänds till största delen när blodkropparna blivit för gamla och brutits ner.

Hur tas provet?

Provet tas ofta genom ett stick i fingret. Det kallas för ett kapillärt prov eftersom blodet tas från de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer. Det är mycket viktigt att blodet rinner fritt och inte behöver pressas fram genom sticket. Det blir lättare om du först värmer handen eller fingret med en värmekudde eller ljummet vatten.

För att vara säker på att den kapillära provtagningen blir rätt kan du få ta två prov direkt efter varandra. Det kallas för dubbelprov.

Ibland tas provet i armen i stället med hjälp av en tunn nål som sticks in i en blodåder, en ven. Denna typ av blodprov kallas för ett venöst prov. Sådana prover används ofta om man skickar provet till ett laboratorium. Då kan man i samma prov få betydligt mer information än bara blodvärdet. Till exempel kan man ta reda storleken av dina röda blodkroppar och halten av röda eller vita blodkroppar i samma prov.

Provet kan tas när som helst på dygnet, utan några särskilda förberedelser. Koncentrationen av vätska i kroppen ändras beroende på om du står, sitter eller ligger ner. Om du är uppe och går brukar koncentrationen av hemoglobin vara 5 till 10 procent högre än om du ligger ner.

När får jag svar?

Du kan få svar på provet redan efter några minuter om inte provet behöver skickas till ett laboratorium. Om provet ska skickas till ett laboratorium brukar svaret komma till läkaren senast dagen därpå. Om du får vård på ett sjukhus kan du få resultatet mycket snabbare. 

Hur mäts halten av hemoglobin?

Det behövs bara någon droppe blod för att analysera Hb-värdet. När provet analyseras utnyttjas ofta hemoglobinets röda färg för att mäta halten hemoglobin i blodet.

Hur tolkas provsvaret?

Ett enstaka blodprov ger i de flesta fall inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Svaret på provet vägs därför ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha tagit.

Hemoglobinhalten i blodet varierar mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. När läkaren ska tolka provsvaret brukar hen jämföra det med ett referensintervall. Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers hemoglobinprov.

Vanliga referensvärden för Hb-värdet är ungefär 120 till 155 gram per liter (g/L) för kvinnor och 130 till 170 g/L för män.

Förutom hos nyfödda barn så ligger barns blodvärde något lägre än vuxnas men det varierar beroende på barnets ålder.

Under en normal graviditet sjunker blodvärdena något.

Höga värden, vad kan det bero på?

Höga värden kan bero på att du behöver öka kroppens förmåga att transportera syre genom att bilda fler röda blodkroppar. Detta kan bero på rökning, lungsjukdomar eller att du har varit på hög höjd under en längre tid. Brist på vätska i kroppen kan också tillfälligt ge höga värden eftersom blodet blir mer koncentrerat när vätskeinnehållet minskar. Vätskebrist kan bero på att du har druckit för lite eller på att du har förlorat vätska genom till exempel kräkningar eller diarré.

Det finns en speciell grupp av sjukdomar, som inte har med rökning eller lungsjukdom att göra, som gör att kroppen bildar fler röda blodkroppar än normalt. Dessa tillstånd kallas ibland polycytemi.

Om Hb-värdet är för högt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet.

Låga värden, vad kan det bero på?

Oväntat låga Hb-värden kan bero på felaktig provtagningsteknik om provet har tagits i en kapillär. Det kan också bero på att du tillfälligt har en ökad mängd vätska i kroppen.

Lågt Hb-värde avspeglar annars vanligen blodbrist, eller anemi som det kallas ibland. Den vanligaste typen av blodbrist beror på att man har för lite järn. Hos personer som har mens beror järnbrist ofta på rikliga menstruationer.

Hos personer som inte har mens är sjukdomar i tarmen den vanligaste orsaken till järnbrist. Det medför att hemoglobinhalten blir lägre.

Om du blöder mycket kan du snabbt få en sänkning av hemoglobinvärdet. Det beror på att kroppen måste ha en viss mängd vätska i blodbanan för att inte blodtrycket ska sjunka alltför lågt. För att ersätta blodförlusten späds blodet ut med kroppsvätska. Det leder till att hemoglobinhalten i blodet minskar.

Om du har brist på vitamin B12 och folsyra kan det också leda till blodbrist. En annan förklaring till låga Hb-värden är vissa sjukdomar som på olika sätt kan göra att det inte bildas tillräckligt med nytt blod i benmärgen. Vissa läkemedel kan också göra att det tillfälligt bildas färre blodkroppar.

En annan mer ovanlig orsak till låga Hb-värden är att de röda blodkropparna faller sönder, så kallad hemolys. Detta kan orsakas av vissa sjukdomar, infektioner eller läkemedel.

Det finns också medfödda sjukdomar som kan ge blodbrist.

Om ditt Hb-värde är för lågt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vilka orsaker som ligger bakom det låga värdet.

Vanliga förkortningar

Provet brukar skrivas ut B-Hb eller B-Hemoglobin. B står för blod. 

Till toppen av sidan