Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med tandvården

Oftast kan klagomål och missförstånd redas ut genom kontakt med den som har utfört tandvården. Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål.

Framför ditt klagomål direkt till den person som du har blivit undersökt eller behandlad av. Det kan exempelvis handla om att du inte känner dig nöjd med arbetet som utförts, att du fått fel bemötande eller tycker att du har blivit skadad av behandlingen.

Du ska få svar av mottagningen

Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter på. Det kan du göra muntligt eller skriftligt. Det är bra om du ber om ett skriftligt svar för att undvika missförstånd. Du ska få ett svar på att din synpunkt eller ditt klagomål har tagits emot.

Du ska få svar på dina klagomål eller synpunkter så fort som möjligt. Ibland kan tandvårdsmottagningen behöva tid för att utreda vad som har hänt. Oftast får du ett svar inom fyra veckor. Tar det längre tid ska du få information om det.

Du ska förstå svaret

Svaret ska lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Det kan lämnas skriftligt eller muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller ett möte.

Svaret ska innehålla en förklaring till det som har hänt. Om mottagningen bedömer att det som hände var felaktigt ska du också få veta vad personalen ska göra för att händelsen inte ska inträffa igen. Du ska få en ursäkt om ett misstag har skett. Du ska få veta vem du ska kontakta om du har fler frågor.

Du kan klaga om du inte är nöjd

Du kan behöva lämna dina klagomål vidare om du inte kan komma överens eller om det handlar om felbehandling eller skador. Då kan du kontakta någon av följande aktörer:

Oavsett vem du kontaktar kan det vara bra att be om ett skriftligt svar för att undvika missförstånd.

Att klaga om du har behandlats i Folktandvården

Du kan kontakta mottagningens chef eller verksamhetschef om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om det inte går att komma överens. Mottagningen är skyldig att utreda och svara på dina klagomål. 

Du kan kontakta folktandvårdschefen i din region eller någon annan där som ansvarar för Folktandvården.

Är du inte nöjd med mottagningens svar kan du kontakta patientnämnden. Du kan också kontakta patientnämnden direkt utan att vara i kontakt med mottagningen som du vill klaga på.

Det kostar inget att klaga hos patientnämnden.

Varje region har en patientnämnd som ska vara en länk mellan patienten och vården. Det sker genom att stödja och hjälpa, ta emot synpunkter och klagomål och ge information om patientens rättigheter i tandvården. 

Ring eller skriv till patientnämnden

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga personalen där du har fått tandvård. Det ska också finnas information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden.

Att klaga om du har behandlats på en privat mottagning

Du kan kontakta mottagningens chef eller verksamhetschef om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om det inte går att komma överens. Kliniken är skyldig att utreda och besvara dina klagomål. 

Har du varit hos en tandläkarmottagning verksam i Praktikertjänst och inte är nöjd med behandlingen, kan du kontakta Praktikertjänsts reklamationsnämnd. Nämnden kan bedöma både behandlingar och ekonomiska frågor, men tar inte ställning till om du har rätt till skadestånd. 

Råd om hur du ska göra

Har du varit hos en privattandläkare som är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna kan du även kontakta Privattandvårdsupplysningen, PTU. Det gör du efter att dina klagomål har utretts på mottagningen där du behandlats.

PTU är Privattandläkarnas rådgivningstjänst för allmänheten. Genom PTU kan du komma i kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnd.

Privattandläkarnas förtroendenämnd hanterar tvister mellan patient och tandläkare. Nämnden ger förslag på hur du kan komma överens med tandläkaren. Förtroendenämnden medlar, men skulle inte det gå tar nämnden ett beslut i tvisten.

Du kan själv driva ärendet rättsligt om tandläkaren inte är verksam inom Praktikertjänst eller medlem i Privattandläkarna. Då finns alltid risken att du får betala både egna och motpartens rättskostnader om du förlorar.

Patientnämnden hjälper och tar emot klagomål

Du kan även kontakta regionens patientnämnd när du behandlats av en privattandläkare där verksamheten helt eller delvis finansieras av regionen. Det kan till exempel gälla en mottagning som bedriver barntandvård och ungdomstandvård.

Du kan i vissa fall även kontakta patientnämnden om du har klagomål på tandvård som bedrivs i privat regi. Det gäller om tandläkaren eller tandhygienisten utför tandvård som finansieras av regionen inom särskilt tandvårdsstöd.

Om du vill anmäla vårdskada

Du kan anmäla en allvarlig tandvårdsskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det har ingen betydelse om skadan har inträffat inom folktandvården eller på en privat mottagning.

IVO utreder allvarligare händelser inom tandvården. Det kan vara händelser som har gett dig en skada som inte kommer att försvinna eller som har gjort att du har fått mycket större behov av vård.

Du måste göra anmälan inom två år efter att du har fått behandlingen och anmälan ska vara skriftlig. Som patient är det du som ska anmäla, men närstående kan göra en anmälan om du inte kan göra den själv.

Anmälan till IVO är en offentlig handling som alla som vill kan läsa. Det är också offentligt vad IVO beslutar. Däremot är det sekretess på patientjournaler och andra liknande handlingar som ingår i utredningen.

Arbetssätt kan stoppas

IVO kan rikta kritik mot tandvårdspersonal och kan även anmäla personer till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Det ska ske om det behövs för att stoppa rutiner och arbetssätt som kan vara riskfyllda. Det här är några möjligheter som HSAN har att utöva tillsyn:

  • HSAN kan pröva och besluta om att återkalla legitimationen från den tandläkare eller tandhygienist som har misskött sitt arbete.
  • HSAN kan pröva och besluta om att utfärda prövotid. Det innebär att tandläkaren eller tandhygienisten är under uppsikt i upp till tre år.
  • HSAN kan pröva och besluta om att begränsa eller dra in en tandläkares rätt att skriva ut läkemedel.

IVO och HSAN tar inte ställning till om du som klagar kan få ersättning.

IVO ska du också kontakta om du vill få något raderat ur din journal.

Folktandvården eller den privata mottagningen är skyldig att anmäla sig själv till IVO vid två tillfällen:

  • När en patient har blivit skadad.
  • När det finns risk för att en patient kan skadas allvarligt i tandvården.

Sådana anmälningar till IVO görs enligt lex Maria.

Möjligheter att få ersättning

Alla tandvårdsmottagningar måste ha en patientförsäkring. Ibland kan du ha rätt till ersättning från patientförsäkringen om du har blivit skadad när du har fått tandvård.

Det spelar ingen roll om du har blivit skadad inom Folktandvården eller inom den privata tandvården. Du kan få ersättning för skador som du har fått i samband med en undersökning eller en behandling.

Detta gäller även om du till exempel har blivit skadad på grund av ett misstag, att utrustning har gått sönder eller att du har fått en felaktig diagnos.

Ersättningen som du får kan till exempel gälla för fysiskt och psykiskt lidande, extra tandvårdskostnader och resekostnader som du har fått på grund av skadan. Du kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Komplikationer ersätts inte

Tandvårdsbehandlingar innebär alltid en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Det kan till exempel hända att en behandling inte ger önskat resultat eller att du får värk efter en tandutdragning. Det kan du inte få ersättning för.

Får du inte ersättning för en skada eller ett lidande beror det oftast på att det inte hade kunnat undvikas.

En anmälan måste göras inom tre år efter att du har fått veta att du kan begära ekonomisk ersättning för skadan. Det måste också vara möjligt för försäkringsbolaget att bedöma om det finns en skada. Det gör försäkringsbolaget med hjälp av journaler och röntgenbilder från tandläkaren.

Skada som har inträffat inom Folktandvården

Vill du anmäla en skada som du har fått under en behandling hos Folktandvården kan du anmäla det till patientförsäkringen hos Löf.

På deras webbplats finns blanketter som du ska fylla i när du gör en anmälan. Där kan du också läsa mer om vad som gäller för att du ska kunna få ersättning. När du gör en anmälan kan du få information och hjälp av patientnämnden.

Om du är missnöjd med Patientförsäkringens beslut kan du överklaga det till Patientskadenämnden. Mer information om Patientskadenämnden finns på Löfs webbplats.

Skada som har inträffat på en privat mottagning

Du ska kontakta vårdgivarens försäkringsbolag för att göra en anmälan. Om tandläkaren är verksam i Praktikertjänst kan du kontakta Praktikertjänst direkt för att göra en anmälan.

Du måste ta reda på vilket försäkringsbolag din vårdgivare har. Det enklaste är att fråga din tandläkare. För att få upplysning om vart anmälan ska skickas kan du även kontakta Patientförsäkringsföreningen, PFF.  Det gäller även om du har varit hos en privat tandhygienist. Om din vårdgivare saknar försäkring är det PFF som hanterar även det.

Skada av läkemedel i samband med tandvård

Du kan ha rätt till ersättning från Läkemedelsförsäkringen om du har fått en oförutsedd biverkning eller skada av ett läkemedel i samband med din tandvårdsbehandling. Läkemedelsförsäkringen är en försäkring som alla tillverkare och importörer av läkemedel i Sverige har. Du måste anmäla skadan till Läkemedelsförsäkringen inom tre år från det att du har fått veta att skadan sannolikt har orsakats av ett läkemedel.

Att klaga på tandvård utomlands

Har du blivit felbehandlad utomlands kan du inte anmäla det i Sverige. Det gäller till exempel om du har fått en behandlingsskada eller är missnöjd med tandvården utomlands. Då måste anmälan göras i det land där du blev undersökt eller behandlad.

Länderna i Norden har ett försäkringsskydd som liknar det svenska. I andra länder är försäkringsskyddet sämre och det finns oftast inte lika stora möjligheter att få hjälp.

Till toppen av sidan