Patientavgifter i Östergötland

Skriv ut (ca 7 sidor)

När du får vård betalar du en avgift för detta. Hur stor den är beror på om du får vård på en vårdcentral eller på ett sjukhus och vilken sorts vård du får. Avgifterna i Region Östergötland gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med regionen. Dessutom gäller avgifterna hos privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården som verkar utifrån lagen om läkarvårdsersättning eller lagen om ersättning för fysioterapi. Barn och unga under 20 år har fri hälso- och sjukvård. Från och med att man fyller 85 år är den öppna hälso- och sjukvården avgiftsfri. Om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting eller en annan region än där du är folkbokförd betalar du de patientavgifter som gäller där.

Skriv ut

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd och frikort

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvårdsbesök under en tolvmånadersperiod, ett högkostnadsskydd. I Östergötland är gränsen 1 100 kronor.

När du har betalat 1 100 kronor får du ett frikort för den återstående tiden av tolvmånadersperioden, räknat från det första besöket.

Region Östergötland har e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskyddet. Systemet hanterar dina avgifter för vård som ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Östergötland.

Fäll ihop

Hur ska jag betala?

Hur ska jag betala?

Betala i öppenvården

Vid besök i öppenvården, läkarbesök och besök för sjukvårdande behandling (vård av annan vårdgivare än läkare), är det vanligast att du betalar innan besöket. Betalning sker främst via betalkort, faktura eller autogiro men det går också att betala kontant.

Betala med kort

Vi ser helst att du betalar besöket med ditt bankkort.

Faktura eller autogiro

Du kan ansluta dig till autogiro så att alla dina avgifter till Region Östergötlands sjukvård eller folktandvård automatisk dras från ditt konto. Du får alltid en avisering om vilket belopp som ska dras från kontot.

Blankett för anmälan till autogiro 

Autogiro för Region Östergötland gäller inte hos de privata vårdgivare eller kliniker som regionen har avtal med.

Betala om du blir inlagd på sjukhus

Om du blir inlagd på sjukhus (vårdas inom den så kallade slutenvården) kan du inte betala med kort. I stället får du en räkning skickad hem till dig, eller så dras avgiften via autogiro.

Fäll ihop

Avgift vid uteblivet besök

Avgift vid uteblivet besök

Avgiften för uteblivet besök är 200 kronor. Den får du betala om du inte kommer till ett bokat besök i vården. Avgift för uteblivet besök gäller även barn och ungdomar som har avgiftsfri vård. Och om du som är vuxen uteblir från ett vårdbesök som är avgiftsfritt medför även det avgift. Frikort täcker inte avgift för uteblivet besök. Avgift för uteblivet besök berättigar inte till markering i högkostnadskortet.

Fäll ihop

Avgift för läkarbesök

Avgift för läkarbesök

Avgift för läkarbesök
 

På vårdcentral

200 kr
- Läkarbesök genom app i mobil eller surfplatta

200 kr 

- Hembesök av läkare

200 kr

- Telefonrådfrågning, recept   

0 kr

På sjukhus 200 kr
- Första besök efter remiss från primärvården

0 kr

- Preoperativ bedömning i öppenvård

200 kr

- Telefonrådfrågning, recept   

0 kr

Via mobilt team

200 kr

Privatläkare med ersättning från Region Östergötland

 

- Allmänläkare

200 kr

- Övriga läkare

200 kr

- Första besök efter remiss från primärvården

0 kr

- Telefonrådfrågning, recept   

0 kr

Barn och ungdom under 20 år

0 kr

Vård enligt smittskyddslagen, t.ex. könssjukdomar

0 kr

85 år och äldre

0 kr 

 

Fäll ihop

Avgift för sjukvårdande behandling

Avgift för sjukvårdande behandling

Avgift för sjukvårdande behandling hos annan än läkare

Hos distriktssköterska

 
- på mottagning

200 kr

- vid hembesök

200 kr

- provtagning i stället för läkarbesök
  (även vid hembesök)

200 kr

Hos kiropraktor och naprapat
när vårdavtal med Region Östergötland gäller

200 kr

Hos övriga vårdgivare (sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog m.fl.)

200 kr

Barn och ungdom under 20 år 0 kr
 85 år och äldre 0 kr

 

Fäll ihop

Avgift för sjukhusvård

Avgift för sjukhusvård

Avgift för sjukhusvård
När man är inlagd på sjukhus och är
under 20 år


0 kr per dag

När man är inlagd på sjukhus och är
över 20 år men under 65 år
100 kr per dag
När man är inlagd på sjukhus och
har fyllt 65 år

50 kr per dag

 

Fäll ihop

Avgift för att få frikort

Avgift för att få frikort

Avgift för att få frikort
Frikort för sjukvård 1 100 kr

 

Fäll ihop

Avgift för hälsokontroller

Avgift för hälsokontroller

Hälsokontroller
Mammografi 0 kr
Gynekologisk hälsokontroll 0 kr
Screening av kroppspulsådern 0 kr

 

Fäll ihop

Avgift för vaccinationer

Avgift för vaccinationer

Vaccinationer

Vaccinationer för barn (ges inom barnhälsovården)

 

Vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet

0 kr

Vaccination mot influensa

 

Personer över 65 år och vissa riskgrupper

0 kr

Övriga

300 kr

 Vaccination mot TBE

 

 Per dos

440 kr 

HPV-vaccination

 

Flickor födda 1993-1998

0 kr

Övriga vaccinationer, till exempel inför utlandsresa

För fullständig prislista över olika vaccinationer, se avsnittet "Vill du veta mer om patientavgifter?" och Region Östergötlands avgiftshandbok 2018, sidorna 73-74.

 

Fäll ihop

Avgift för graviditetstest

Avgift för graviditetstest

Graviditetstest
Avgift tas ut även på mödravårdscentraler

100 kr

Barn och ungdom under 26 år

0 kr 

 

Fäll ihop

Avgift för hörapparat och andra hörhjälpmedel

Avgift för hörapparat och andra hörhjälpmedel

Avgift hörapparat och andra hörhjälpmedel

Besök för bedömning och utprovning

200 kr

Hörapparat

500 kr per apparat

Hörhjälpmedel*

500 kr per hjälpmedel

Service och reparation

100 kr per tillfälle

Flytt av fast hörhjälpmedel

1 250 kr per hjälpmedel

*Patienter med kraftigt nedsatt hörsel betalar endast för hörapparat.

  

Fäll ihop

Avgift för käppar och kryckor

Avgift för käppar och kryckor

Avgift för käppar och kryckor som lämnas ut i sjukvården
Käpp, enkel 100 kr per käpp
Käpp, avancerad 200 kr per käpp
Någon tidsgräns för återlämnande av käppar finns ej.
Fäll ihop

Öppen vård för annat än sjukdom

Öppen vård för annat än sjukdom

För hälsoundersökningar, intyg, utlåtanden, vaccinationer och andra vårdåtgärder som inte är föranledda av sjukdom, får du med några få undantag betala självkostnaden för besöket. Den avgift du betalar får inte räknas med i högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Regler för slutenvårdsavgifter

Regler för slutenvårdsavgifter

Är du inlagd på sjukhus (vårdas inom den så kallade slutenvården) får du en faktura på vårdkostnaderna skickad hem till dig. Du kan välja att få fakturan skickad till en annan adress.

Har du aktivitets- eller sjukersättning (tidigare förtidspension) och är under 40 år betalar du halv avgift under de första 30 vårddagarna vid varje vårdtillfälle. Observera att du måste anmäla detta vid varje vårdtillfälle.

Är du värnpliktig eller intagen inom fångvården är du befriad från slutenvårdsavgifter. Observera att du måste anmäla detta vid varje vårdtillfälle.

Är du student och har studiemedel från CSN är du befriad från avgift när du är inlagd på sjukhus. Du måste dock kunna visa CSN-intyg. Observera att du måste anmäla detta vid varje vårdtillfälle.

För att ändra adress, få nedsättning eller befrielse från avgift måste du lämna in Blankett för ändring av vårdavgift vid varje vårdtillfälle.

Fäll ihop

Vill du veta mer om patientavgifter?

Vill du veta mer om patientavgifter?

Avgiftshandbok med detaljerad information

Avgiftshandboken innehåller kompletta vårdavgiftsbestämmelser för öppen och sluten sjukvård. Den innehåller också information om ersättningar när du följer med anhöriga till sjukhus i annat landsting/annan region.

Avgiftshandboken 2018 (3 Mb)

Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor

Om du har frågor om patientavgifter i Östergötland kan du kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor.

Telefonnummer

010-103 22 88

E-post

ekonomi@regionostergotland.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-01-17
Redaktör:

Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Manusunderlag:

Kada Karlsson, regionjurist, Region Östergötland