OM DU INTE ÄR NÖJD

Om du inte är nöjd med tandvården

Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål. I de flesta fall kan klagomål och eventuella missförstånd redas ut genom kontakt med den som har utfört tandvården.

I första hand ska du framföra ditt klagomål direkt till den person som du har blivit undersökt eller behandlad av. Det kan exempelvis handla om att du inte känner dig nöjd med arbetet som utförts, att du fått ett felaktigt bemötande eller tycker att du har blivit skadad av behandlingen.

Du ska få svar av mottagningen

Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter på. Det kan du göra muntligt eller skriftligt genom brev eller e-post. Det är bra om du ber om ett skriftligt svar för att undvika missförstånd. Du ska få en bekräftelse på att din synpunkt eller ditt klagomål har tagits emot.

Du ska få svar på dina klagomål eller synpunkter så snart som möjligt. Ibland kan tandvårdsmottagningen behöva tid för att utreda vad som har hänt. Vanligtvis bör du ha fått ditt svar inom fyra veckor. Tar det längre tid ska du få information om det.

Du ska förstå svaret

Svaret ska lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Svaret kan lämnas skriftligt eller muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller möte.

Svaret ska innehålla en förklaring till det som har hänt. Du ska också få information om vad vårdenheten ska göra för att händelsen inte ska inträffa igen, om de bedömer att det som hände var felaktigt. Om ett misstag har skett ska du få en ursäkt. Du ska också få veta vem du ska kontakta om du har fler frågor.

Du kan gå vidare om du inte är nöjd

Om du inte kan komma överens eller det handlar om felbehandling eller skador, kan du behöva lämna dina klagomål till någon av dessa:

 • Patientnämnden i din region
 • Privattandvårdsupplysningen,
 • Praktikertjänsts reklamationsnämnd
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf.

Oavsett vem du vänder dig till kan det vara bra att be om ett skriftligt svar för att undvika missförstånd.

Om du har behandlats inom Folktandvården

Norrbotten

För att lämna klagomål, synpunkter och förbättringsförslag som gäller Folktandvården i Region Norrbotten kan du göra så här:

 • Lämna synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål direkt till tandläkare eller annan personal på den klinik där du sökte vård.
 • Lämna synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på tandvården direkt till tandvården via en webbaserad e-tjänst.

Så här gör du för att lämna synpunkter direkt via e-tjänst:

 • Starta webbtjänsten: Anmäl klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till tandvården
 • Välj den klinik som synpunkten/klagomålet gäller.
 • Ange dina kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling på ditt ärende.
 • När du sparar ditt ärende får du ett e-postmeddelande med ditt ärendenummer och länk till information om hur synpunkter och klagomål kan lämnas till tandvården och andra instanser.

Du kan även lämna klagomål, synpunkter och förbättringsförslag rörande vården genom att:

 • Skicka brev till:
  Folktandvården 
  Region Norrbotten
  971 89 Luleå
 • Skicka e-post: avvikelser@norrbotten.se
 • Ring på telefon: 0920-28 40 00

Se även Region Norrbottens webbsida: Klagomål och synpunkter på vården och tandvården

Om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om det inte går att komma överens, kan du vända dig till mottagningens klinikchef eller verksamhetschef. Kliniken är skyldig att utreda och svara på dina klagomål. 

I sista hand kan du kontakta folktandvårdschefen i din region eller någon annan där som ansvarar för Folktandvården.

Är du inte nöjd med mottagningens svar kan du kontakta patientnämnden. Du kan också kontakta patientnämnden direkt utan att vara i kontakt med mottagningen som du vill klaga på.

Det kostar inget att kontakta patientnämnden.

Varje region har en patientnämnd som ska vara en länk mellan patienten och vården. Det sker genom att stödja och hjälpa, ta emot synpunkter och klagomål och ge information om patientens rättigheter i tandvården. 

Ring eller skriv till patientnämnden

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga tandläkaren där du har fått tandvård. Det ska också finnas information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden.

Patientnämnden ska inte avgöra om tandvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i tandvården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I patientnämnden sitter politiker medan det är tjänstemän som handlägger klagomålen.

Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar. Patientnämnden har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Norrbotten

Patientnämnden i Norrbotten

Kontakta patientnämnden i Norrbotten om du har synpunkter på den tandvård och behandling du fått. Du kan även kontakta patientnämnden via e-tjänsterna på 1177.se

Genom att logga in på 1177.se kan du med hjälp av e-legitimation skicka in synpunkter eller klagomål på tandvården till patientnämnden. Välj Övriga tjänster > Alla övriga tjänster > Patientnämnden > Kontakta patientnämnden.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Om du har behandlats på en privat mottagning

Om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om det inte går att komma överens, kan du vända sig till mottagningens klinikchef eller verksamhetschef. Kliniken är skyldig att utreda och besvara dina klagomål. 

Har du varit hos en tandläkarmottagning verksam i Praktikertjänst och inte är nöjd med behandlingen, kan du vända dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd. Nämnden kan bedöma både behandlingar och ekonomiska frågor, men tar inte ställning till anspråk på skadestånd. 

Råd om hur du ska göra

Har du varit hos en privattandläkare som är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna kan du även vända dig till Privattandvårdsupplysningen, PTU. Det gör du efter att dina klagomål utretts på mottagningen där du varit.

PTU är Privattandläkarnas rådgivningstjänst för allmänheten. Genom PTU kan du komma i kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnd.

Privattandläkarnas förtroendenämnd hanterar tvister mellan patient och tandläkare. De ger förslag på hur du kan komma överens med din tandläkare. Förtroendenämnden medlar, men skulle inte det gå tar nämnden ett beslut i tvisten.

Om tandläkaren inte är verksam i Praktikertjänst eller medlem i Privattandläkarna kan du inte vända dig till reklamationsnämnden eller PTU. Däremot kan du driva ärendet rättsligt. Då bör du vara medveten om risken att få betala både de egna och motpartens rättskostnader om du förlorar, vilket kan kosta mycket pengar.

Patientnämnden hjälper och tar emot klagomål

Du kan även vända dig till regionens patientnämnd när du behandlats av en privattandläkare där verksamheten helt eller delvis finansieras av regionen. Det kan till exempel gälla en mottagning som bedriver barntandvård och ungdomstandvård.

Du vänder dig också till patientnämnden för den tandvård som bedrivs i privat regi där tandläkaren eller tandhygienisten utför tandvård som finansieras av regionen inom särskilt tandvårdsstöd.

Norrbotten

Patientnämnden i Norrbotten

Kontakta patientnämnden i Norrbotten om du har synpunkter på den tandvård och behandling du fått. Du kan även kontakta patientnämnden via e-tjänsterna på 1177.se

Genom att logga in på 1177.se kan du med hjälp av e-legitimation skicka in synpunkter eller klagomål på tandvården till patientnämnden. Välj Övriga tjänster > Alla övriga tjänster > Patientnämnden > Kontakta patientnämnden.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Om du vill anmäla vårdskada

Du kan anmäla en allvarlig tandvårdsskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det har ingen betydelse om den har inträffat inom folktandvården eller på en privat mottagning.

De utreder anmälningar om allvarligare händelser inom tandvården. Det kan vara händelser som har medfört att du som patient har fått en skada som inte kommer att försvinna eller att du har fått mycket större behov av vård.

Du måste göra anmälan inom två år efter att du fått behandlingen och den ska vara skriftlig. I första hand är det du själv som patient som får anmäla, men även anhöriga och närstående kan göra en anmälan om du inte kan göra den själv.

Både anmälan till IVO och dess beslut är offentliga handlingar som alla som vill kan läsa. Däremot är det sekretess på patientjournaler och andra liknande handlingar som ingår i utredningen.

Arbetssätt kan stoppas

IVO kan rikta kritik mot tandvårdspersonal och kan även anmäla personer till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Det ska ske om det behövs för att stoppa rutiner och arbetssätt som kan vara riskfyllda.

 • HSAN kan pröva och besluta om att återkalla legitimationen från den tandläkare eller tandhygienist som har misskött sitt arbete.
 • HSAN kan pröva och besluta om att utfärda prövotid, vilket innebär att tandläkaren eller tandhygienisten måste stå under uppsikt i upp till tre år, samt att en särskild plan upprättas under den tiden.
 • HSAN kan pröva och besluta om att begränsa eller dra in en tandläkares rätt att skriva ut läkemedel.

IVO och HSAN tar inte ställning till om du kan få ersättning.

Det är också till IVO du ska vända dig om du vill få något raderat ur din journal.

Folktandvården eller den privata mottagningen är skyldig att anmäla sig själv till IVO om det inträffar en skada eller att någon riskerar att få en allvarlig skada i tandvården. Det görs enligt lex Maria.

Möjligheter att få ersättning

Blir du skadad när du har fått tandvård kan du ibland ha rätt till ekonomisk ersättning från patientförsäkringen, som alla tandvårdsmottagningar måste ha. Det spelar ingen roll om skadan har inträffat inom folktandvården eller inom den privata tandvården. Du kan få ersättning för skador som skett i samband med en undersökning eller en behandling.

Detta gäller även om skadan exempelvis har uppstått på grund av ett misstag, att utrustning har gått sönder eller att du har fått en felaktig diagnos som medfört en skada.

Ersättningen som ges kan till exempel gälla fysiskt och psykiskt lidande, extra tandvårdskostnader och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan samt förlorad arbetsinkomst.

Komplikationer ersätts inte

Tandvårdsbehandlingar innebär dock alltid en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det kan bli besvärligt med värk efter en tandutdragning eller en lagning är till exempel något som är oundvikligt. Det kan du inte få ersättning för.

Får du inte ersättning för en skada eller ett lidande beror det oftast på att det inte hade kunnat undvikas.

Anmälan måste göras inom tre år efter att du fått kännedom om att du kan begära ekonomisk ersättning för skadan. Det måste också vara möjligt för försäkringsbolaget att bedöma att det finns en skada. Det gör försäkringsbolaget med hjälp av journaler och röntgenbilder från tandläkaren som undersökt skadan.

Skada som har inträffat inom Folktandvården

Vill du anmäla en skada som har uppkommit då du har besökt Folktandvården kan du göra det till patientförsäkringen hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Patientförsäkringen LÖF.

På deras webbplats finns blanketter som du ska fylla i när du gör en anmälan och där kan du läsa mer om vad som gäller för att du ska kunna få ersättning. Du kan också få information och hjälp av patientnämnden när du ska göra en anmälan.

Om du är missnöjd med Patientförsäkringens beslut kan du överklaga det till Patientskadenämnden. Mer information om Patientskadenämnden finns på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Löf:s webbplats.

Skada som har inträffat på en privat mottagning

Du ska vända dig till vårdgivarens försäkringsbolag för att göra en anmälan. Om tandläkaren är verksam i Praktikertjänst kan du vända dig direkt till dem för att göra en anmälan.

Du måste ta reda på vilket försäkringsbolag din vårdgivare har. Det enklaste är att fråga din tandläkare, men du kan också vända dig till Patientförsäkringsföreningen, PFF, för att få upplysning om vart anmälan ska lämnas. Det gäller även om du har varit hos en privat tandhygienist. Om din vårdgivare saknar försäkring är det PFF som hanterar även det.

Skada av läkemedel i samband med tandvård

Om du fått en oförutsedd biverkning eller skada av ett läkemedel i samband med din tandvårdsbehandling kan du ha rätt till ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsförsäkringen är en försäkring som alla tillverkare och importörer av läkemedel i Sverige har. Du måste anmäla skadan till Läkemedelsförsäkringen inom tre år från det att du har fått kännedom om att skadan sannolikt har orsakats av ett läkemedel.

Missnöjd med tandvård utomlands

Har du blivit felbehandlad, fått en behandlingsskada eller är missnöjd med tandvård du har fått utomlands, kan du inte anmäla det i Sverige. I stället måste anmälan göras i det land där du blivit undersökt eller behandlad.

Försäkringsskyddet är oftast sämre i andra länder och som regel finns det mindre möjligheter att få hjälp. Nordiska länder har dock ett försäkringsskydd som liknar det svenska.

Till toppen av sidan