Hjälp och stöd

Social och ekonomisk trygghet

Innehållet gäller Jönköpings län

Att drabbas av en funktionsnedsättning på grund av en sjukdom eller skada påverkar olika delar i livet. Hemkommunen, Region Jönköpings län och staten vill på olika sätt hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar till goda levnadsförhållanden med social och ekonomisk trygghet. Behovsprövning sker i varje individuellt fall utifrån olika bestämmelser.

Rehabiliteringsmedicinska klinikens kurator kan ge dig mer information om ekonomi, sociala frågor, olika stödformer och annat.

Exempel på insatser som du kan ansöka om

Aktivitetsersättning

Är du mellan 19-29 år, och inte kan arbeta på grund av att din arbetsförmåga är långvarigt eller varaktigt nedsatt, kan du ansöka om aktivitetsersättning vid funktionsnedsättning från Försäkringskassan.

Bilstöd

Om du har ett varaktigt funktionshinder och stora svårigheter att förflytta dig eller att använda allmänna kommunikationer kan du ansöka om bidrag till bil och bilanpassning hos Försäkringskassan. 

Bostadsanpassningsbidrag

Behöver du anpassa din bostad för att du ska klara det dagliga livet i hemmet kan du, som funktionshindrad, söka bostadsanpassningsbidrag hos din kommun. Bidraget är inte beroende av din lön eller ersättning. Boverket har mer information om bostadsanpassningsbidraget (vad det är, vem som gör vad med mera) på sin webbplats.

Färdtjänst

Färdtjänst är samhällets transportservice för personer med långvariga funktionshinder och som har svårt att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Du kan erbjudas resor med taxi eller specialfordon. Färdtjänst ansöker du om hos Länstrafiken. 

Försäkringar

Se över ditt försäkringsskydd. Kontrollera vad som gäller vid personskada i dina försäkringar, även i anställningsförsäkringar och privata försäkringar. 

Merkostnadsersättning

Har du merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du ansöka om merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på din funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för personer i samma ålder. Det är Försäkringskassan som bedömer vad som är merkostnader.

Hemtjänst

Din kommun kan bevilja dig hjälp i hemmet av hemtjänstpersonal. Vilken hjälp och tjänster du kan få bedöms utifrån ditt personliga behov. Tjänsterna är oftast avgiftsbelagda.

Parkeringstillstånd

Om du är bilförare och har svårt att förflytta dig till/från ditt fordon, inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen, kan du ansöka om parkeringstillstånd hos din kommun. Passagerare beviljas bara tillstånd i undantagsfall.

Patientföreningar

Genom olika patientföreningar kan du träffa andra och delta i föreningarnas olika aktiviteter. Många lokalföreningar har kontaktpersoner som själva är ryggmärgskadade. Du kan få tillgång till viktig information och har möjlighet att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som rör ryggmärgsskadade.

Patientföreningar som vänder sig till personer med ryggmärgsskada är till exempel Personskadeförbundet RTP, Neuroförbundet, DHR- förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och RG Aktiv Rehabilitering. 

Personlig assistans

Har du varaktiga, omfattande och betydande svårigheter i ditt dagliga liv på grund av funktionshinder, och stort behov av hjälp kan du ansöka hos kommunen om kostnadsfri assistans enligt LSS. Lagen om stöd och service - LSS är en rättighetslag och innebär att personer med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Rehabilitering i varmt klimat

Du kan ansöka om att få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat. Ett av skälen till sådan rehabilitering är att kunna behålla eller öka muskelstyrkan och rörligheten i lederna. Vistelsen utomlands är oftast tre veckor och antalet platser är begränsat. 

Rehabiliteringsersättning (tillbaka till arbete)

När du deltar i någon arbetslivsinriktad rehabilitering, till exempel arbetsträning, har du rätt till rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan i stället för sjukpenning. 

Samtalsstöd för närstående

Närstående till dig kan också, vid behov, erbjudas eget samtalsstöd av Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Kliniken tar ingen kontakt med dina anhöriga utan din tillåtelse.

Sjukersättning vid funktionsnedsättning

Vid funktionsnedsättning kan du få sjukersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kan du få om du är mellan 30-64 år och inte kan arbeta på grund av att din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt. 

Sjuklön

Är du anställd får du i regel sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 dagarna som du är sjuk. Sjuklönen är 80 procent av din lön. Du sjukanmäler dig till din arbetsgivare första sjukdagen. 

Sjukpenning

Från och med din 15:e sjukdag anmäler din arbetsgivare att du är sjuk till Försäkringskassan. Försäkringskassan betalar ut sjukpenning till dig, efter att du gjort en skriftlig försäkran. Sjukpenningen är knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst och kan betalas ut under 1 år. 

Sjukresor

Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand, kan du få ett intyg från vården som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon. För en del resor med egen bil, buss eller tåg kan du få viss ersättning, men du betalar alltid en egenavgift oavsett färdsätt. För dig som reser till vården ofta finns ett högkostnadsskydd.

Till toppen av sidan