NÄR NÅGON HAR DÖTT

Dödsfall

En av livets stora prövningar är att förlora någon som står en nära. Förutom sorg kan många känna en oro över vad som kommer att hända den närmaste tiden. Exakt vad som ska ske beror delvis på omständigheterna kring dödsfallet och var det har inträffat.

Kanske är det första gången du upplever ett dödsfall på nära håll och känner dig oförberedd. Men mycket av det som ska hända finns det föreskrifter och regler om.

Det kan vara bra att be om hjälp

Ett dödsfall är aldrig likt ett annat och hur människor reagerar på sorg kan variera mycket. Det kan bero på omständigheterna, vilken relation du hade till den som har dött och hur man är som person. Om någon i en barnfamilj dör leder det ofta till stora förändringar för barnen. Beroende på barnets ålder kan man behöva förklara för barnet vad som har hänt på ett anpassat sätt.

Mitt i känslor av sorg och saknad finns ofta en del praktiska frågor som du behöver lösa. Det kan vara allt från att gå igenom den avlidnes tillhörigheter, informera närstående eller att ta kontakt med en begravningsbyrå.

I en svår tid är det bra om du kan be närstående som exempelvis familj eller vänner om stöd. Att få prata med någon kan ofta vara en tröst när du känner sorg och saknad. En del kan kanske sörja tillsammans och trösta varandra. Det är också bra om ni kan hjälpas åt med det praktiska så att du kan ta saker i en lugnare takt.

Du kan även ringa en stödorganisation eller telefonjour om du inte har möjlighet att prata med en närstående. Du som är troende kan kontakta din församling för att få stöd och tröst.

När en människa har dött behöver ibland andra personer i hushållet tas om hand. Kommunens socialtjänst kan ge stöd och hjälp om ett omhändertagande skulle vara aktuellt. Socialtjänsten kan också se till att husdjur tas om hand.

På Efterlevandeguiden hittar du en checklista för det som behöver ske efter ett dödsfall.

Läkaren skriver dödsbeviset

Det finns olika lagar och föreskrifter som styr vad som ska hända efter ett dödsfall. När en människa har dött behöver en läkare fastställa att döden har inträffat. Läkaren undersöker kroppen och skriver ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsak som behövs för begravningen. När det har skett kan du som närstående ringa en begravningsbyrå som hämtar den avlidne.

En annan möjlighet är att läkaren ordnar att kroppen transporteras till något av regionens bårhus. Läkaren skickar dödsbeviset till Skatteverket och intyget om dödsorsak till Socialstyrelsen. 

Läkaren kan också besluta att den avlidne under en begränsad tid får ligga kvar hemma. Anledningen kan till exempel vara att närstående behöver resa till den avlidnes hem för att ta farväl.

De flesta dör på ett sjukhus eller vårdhem

De flesta människorna dör på ett sjukhus eller vårdhem. I stället för läkaren kan en sjuksköterska göra undersökningen av kroppen om dödsfallet har varit väntat. Läkaren behöver då inte också undersöka kroppen. Hen kan skriva dödsbeviset i efterhand med stöd av sjuksköterskans anteckningar.

Att ta farväl på ett sjukhus eller vårdhem

Du som är närstående ska kunna ta farväl av den avlidne på ett värdigt och fint sätt. Vården erbjuder ofta särskilda rum eller ett kapell för att närstående ska kunna se kroppen. Många gånger är det också möjligt att utöva en religiös ritual om du som närstående är troende eller om det har varit ett önskemål av den döde. Vården kan även hjälpa till att förmedla en kontakt till en kurator eller en företrädare för något trossamfund om du som är närstående önskar det.

När en person dör i hemmet

Ta kontakt med vården om du är med när en person dör hemma. I första hand kontaktar du den som hade ansvar för personens vård. Det kan till exempel vara hemsjukvården om den avlidne har vårdats hemma. En läkare från hemsjukvården bekräftar sedan dödsfallet. Det finns alltid tid för att lugnt och värdigt ta farväl av den som har avlidit.

Vårdpersonalen kan hjälpa till att kontakta en begravningsbyrå om du som närstående vill ha hjälp med det. Begravningsbyråerna har jour även på nätter och helger.

Det är vanligt att begravningsbyrån du anlitar tar hand om kroppen. Men du kan även som närstående vara med och göra kroppen i ordning. Du kan till exempel tvätta den avlidne och hjälpa till att lägga hen i kistan om du önskar det. Begravningsbyrån kan också vara ett stöd när du ska planera begravningen och ska göra annat praktiskt i samband med dödsfallet.

Du kan också ringa 112 om personen har avlidit i hemmet. En läkare kommer då till den avlidnes hem för att fastställa döden.

Ibland görs en obduktion

När dödsorsaken är oklar kan det vara nödvändigt att göra en obduktion. Det innebär att en läkare gör en kroppslig undersökning av den avlidne för att ta reda på det som orsakade döden.

Ibland behöver en rättsläkare undersöka kroppen. Obduktionen utförs inom rättsmedicinen om polisen misstänker att ett brott ligger bakom dödsfallet.

Ring 112 vid plötsligt dödsfall utomhus

Du som är med om ett oväntat dödsfall utomhus eller på offentlig plats ska ringa 112. Ambulanspersonalen kontaktar polisen som också åker ut till den avlidne. Polisen gör en bedömning på plats om det behövs en rättsmedicinsk undersökning. Det kan hända att ambulanspersonalen ger dig anvisningar att göra hjärt-lungräddning, HLR, under utryckningstiden.

Kontakta en begravningsbyrå så snabbt som möjligt

Gravsättningen eller kremeringen behöver enligt lag ske inom en månad från dödsfallet. Det är därför bra att ta kontakt med en begravningsbyrå så snabbt som möjligt. En tidig kontakt gör det också lättare att hitta en tid som passar alla som vill komma på begravningen.

Begravningsbyrån hjälper dig att planera begravningen. Berätta för begravningsbyrån om den avlidne hade speciella önskemål för hur begravningen ska gå till. Ibland finns sådan information redan på begravningsbyrån. Den avlidne kan under sin livstid ha sparat önskemålen digitalt exempelvis på webbplatsen Livsarkivet som begravningsbyråerna har tillgång till.

Du kan få bidrag för begravningen

Den avlidnes hemkommun kan helt eller delvis stå för begravningskostnader om den avlidne har ägt väldigt lite och det saknas tillgångar för att betala begravningen. För att få ett sådant bidrag behöver du som är efterlevande söka ekonomiskt bistånd hos kommunens socialkontor.

Någon behöver sköta dödsboet

Du som den första tiden efter ett dödsfall ska ta hand den avlidnes ekonomi behöver ett dödsfallsintyg med släktutredning. Intyget visar när personen dog och vilka efterlevande den avlidne har. Efterlevande är exempelvis änka, änkeman eller barn. På Skatteverkets webbplats kan du beställa ett dödsfallsintyg med släktutredning.

Den avlidnes samlade tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Dödsboet räknas som en juridisk person och upphör när den dödes egendom har fördelats genom ett så kallat arvskifte. En juridisk person kan precis som en fysisk person äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol. Förutom ett dödsbo är exempelvis ett aktiebolag eller en kommun en juridisk person. Dödsbodelägare kan vara den dödes efterlevande make, maka eller sambo, arvingar eller de som ska ärva enligt ett testamente. Läs mer om dödsbo och arvskifte på Efterlevandeguiden.

Det kan vara bra att utse en person som sköter dödsboet. Det kan till exempel vara den dödes efterlevande make, maka eller sambo. Det kan även vara en utomstående person. Den som ska ta hand om ett dödsbo behöver en fullmakt från alla dödsbodelägare. Att sköta ett dödsbo innebär exempelvis ta hand om posten, avsluta konton eller betala räkningar.

Den avlidnes bankkort spärras ofta direkt när Skatteverket informerar banken om dödsfallet. Skatteverket tar även kontakt med en del myndigheter och den avlidnes hemkommun.

Du kan avsluta den avlidnes konton på sociala medier

Det är bra att tänka på att avsluta den dödes konton på sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter eller Instagram. Det behövs ett dödsfallsintyg för att avsluta konton på sociala medier. Att avsluta ett konto är inget du måste göra själv som efterlevande utan det går bra att ta hjälp av någon annan. Du kan beställa ett dödsfallsinyg på Skatteverket. 

Du som är efterlevande har också möjlighet att ha kvar kontot som en minnessida eller att använda kontot för att informera om personens död.

Den dödes tillgångar sammanställs i bouppteckningen

För att någon ska kunna ärva efter ett dödsfall behöver efterlevande se till att en bouppteckning görs. En bouppteckning är en sammanställning som visar vad den avlidne har ägt och om hen eventuellt hade skulder.

Efterlevande som vill göra en bouppteckning själva behöver ta hjälp av två så kallade förrättningsmän. Förrättningsmännen bär det juridiska ansvaret att bouppteckningen sker på rätt sätt. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om bouppteckning och förrättningsmän.

Om den avlidne har ägt väldigt lite kan efterlevande ibland få göra en så kallad dödsboanmälan i stället för en bouppteckning. Det är socialtjänsten i den avlidnes hemkommun som prövar om efterlevande behöver göra en dödsboanmälan. Mer information om dödsboanmälan hittar du på kommunens webbplats.

När en svensk medborgare dör utomlands

När en svensk medborgare dör utomlands är det vanligt att en läkare eller polisen på plats kontaktar Sveriges ambassad eller konsulat i landet. En del länder har bara svenska konsulat men de har samma ansvar kring dödsfall som en ambassad.

Ambassaden tar reda på om identiteten är officiellt bekräftad och anmäler händelsen till Utrikesdepartementets konsulära enhet. Efter det tar utrikesdepartementet, UD, kontakt med närstående som befinner sig i samma land som den avlidne. Du som är närstående och befinner dig i Sverige blir kontaktad av svensk polis.

Ta kontakt med UD för att ordna hemtransport

Ambassaden eller konsulatet skriver dödsbevis och andra intyg som är nödvändiga för en hemtransport av kroppen eller en begravning på plats. Det är bra om du eller någon annan närstående kan informera UD om den döde har varit försäkrad. UD behöver också veta om ni som närstående önskar en hemtransport av kroppen eller en lokal begravning. Närstående behöver själva betala hemtransporten om det inte finns någon försäkring.

Vid misstanke om brott är det den svenska ambassaden eller konsulatet i utlandet som ordnar med ett tillstånd för polisutredning och obduktion av kroppen.

Frågor och svar

Halland

Avgifter vid transport av avliden

Efter dödsfallet ska kroppen transporteras till och förvaras i bårhus tills det är dags för kistläggning. I vissa fall är transporten, när den utförs av begravningsbyrå, avgiftsbelagt. Begravningsbyrån fakturerar avgiften, vilken varierar beroende på hur lång sträcka det rör sig om. Avgiften för transporten bekostas av dödsboet.

Dödsboet betalar avgift för transport utförd av begravningsbyrå i följande fall:

 • Dödsfall inom sjukvården i Halland.
 • Dödsfall i ordinärt boende där den avlidne varit folkbokförd.
 • Dödsfall på allmän plats.

Dödsboet svarar även under vissa andra förutsättningar för transportkostnaden

 • när någon avlider inom sjukvården utanför hemlandstinget utan att ha fått remiss dit eller är där på valfrihetsremiss.
 • Dödsfall på annan plats utanför hemlandstinget.
 • Dödsfall utanför Sverige.

I vissa fall sker transport av avliden utan kostnader för dödsboet:

 • Dödsfall inom sjukvården utanför hemlandstinget till vilken den avlidne hade fått remiss(inte valfrihetsremiss).
 • Transport till och från obduktionslokal vid klinisk eller rättsmedicinsk ob­duktion.
 • Vid uttagande av implantat.
 • Transport av ambulans.
 • Transporter som sker med sjukvårdspersonal exempelvis inom sjukhus.

Vid dödsfall inom kommunens särskilda boenden svarar respektive kommun för transportkostnaden, om den kommunen det gäller inte beslutat om avgifter för transporterna. Då gäller de avgifterna.

 
Till toppen av sidan