Att vara förälder

Föräldraskapsstöd på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv och har stor möjlighet att påverka barnets hälsa och välmående. Men det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra och tänka på. Här kan du läsa om olika stöd inom Region Gotland. Längst ner finns även länkar till andra verksamheter.

Föräldraskapsstöd riktas till dig som förälder, men Region Gotland erbjuder även stöd riktat direkt till barn och unga. Mer information om det finns längre ner på sidan under rubriken För barn och unga.

Vad är föräldraskapsstöd?

Illustration av personer i olika åldrar

Föräldraskapsstöd är insatser som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. En bra relation mellan barn och föräldrar ger förutsättningar för barnets utveckling under uppväxten och hela vägen in i vuxenlivet. Läs gärna mer hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Vi har valt att skriva förälder i texterna, men menar biologiska föräldrar, vårdnadshavare eller andra vuxna som har huvudansvar för barn.

Varför föräldraskapsstöd?

En bra start i livet ger goda förutsättningar för att må bra som vuxen. Olika familjer har olika förutsättningar, men med föräldraskapsstöd kan man minska skillnader som påverkar barns mående och utveckling.

Föräldraskapsstöd har betydelse för varje barn, men även samhället i stort, och kan

 • få barn att må bättre och främja deras psykiska hälsa
 • leda till bättre skolresultat
 • minska risken för framtida brottslighet
 • bidra till jämlik hälsa

Enligt barnkonventionen, som är lag i Sverige, har alla barn oavsett bakgrund rätt till goda uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. Samhället har en skyldighet att följa barnkonventionen. Eftersom barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling ska därför samhället stötta föräldrar i sitt föräldraskap och på så sätt stötta barnet.

För dig med yngre barn (0-12 år)

Föräldraskapsstöd för blivande föräldrar

Mödrahälsovården erbjuder tillsammans med BVC och Öppna förskolan workshop i förlossningsförberedelser, amning och anknytning. Kontakta din barnmorskemottagning för mer information. För familjer som av olika anledningar kan behöva samordnade insatser finns det också särskilt stöd att få.

Föräldraskapsstöd för dig med små barn

Du som har spädbarn eller barn i förskoleåldern har ofta kontakt med barnavårdscentralen, BVC. Föräldraskapsstöd ges i viss mån vid varje besök, men BVC erbjuder även specifika insatser som screening för depression hos nyblivna mammor, enskilda samtal med den förälder som inte fött barnet (IFF-samtal) och levnadsvanesamtal. Barnhälsovården på Gotland använder också arbetsmodellen BarnSäkert för att uppmärksamma risker i barnens uppväxtmiljö.

Genom BVC anordnas även föräldragrupper för förstagångsföräldrar. Där tas ämnen upp som är aktuella för föräldrar med små barn och du träffar andra nyblivna föräldrar. 

Om du behöver kan du genom BVC få kontakt med en BHV-psykolog eller kurator. De arbetar inom barnhälsovården med föräldraskapsstöd, som till exempel att hjälpa föräldrar och barn att må bättre i sin relation.

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn i åldern 0–5 år. Här erbjuds  du stöd och vägledning i föräldraskapet av pedagogisk utbildad personal och kan möta andra föräldrar. Läs mer på Region Gotlands webbplats för Öppna förskolan.

Bokstart Gotland är en satsning som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0–5 år för att uppmuntra vuxna i barnets närhet att läsa högt. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk, vilket gör stor skillnad i livet. Läs mer på Region Gotlands webbplats för Bokstart.

Föräldraskapsstöd för dig med lite större barn

Logotyp Alla Barn i Centrum

ABC Barn är en föräldrautbildning för dig som har barn mellan 3 och 12 år. Under träffarna pratar man om samspel, konflikter och om vuxna som visar vägen. Utbildningen hålls varje termin, information om du anmäler dig finns på sidan höstens ABC-föräldrautbildning 2023.

Elevhälsan kan erbjuda föräldrar stödsamtal, motiverande och vägledande samtal tillsammans med skolsköterskor, psykologer eller kuratorer. För dig med barn som börjat i förskoleklass eller äldre. Om det behövs kan du också få hjälp med hänvisning till rätt vård- eller stödinstans. Läs mer på Elevhälsan, Gotlands skolor eller kontakta skolan direkt. 

I förskoleklass har skolsköterskorna hälsosamtal med elever och föräldrar, med information och vägledning om hälsosamma levnadsvanor.

Råd och stöd via Familjestödsenheten

Genom Familjestödsenhetens stödgrupper kan du ta del av kunskap och byta erfarenheter med andra i liknande situation. I föräldrautbildningarna och stödgrupperna förs inga journaler och det är gratis att delta.

KOMET riktar sig till dig med barn mellan 3 och 18 år. Målet är att få verktyg som leder till färre bråk och konflikter. Läs mer om KOMET (Kommunikationmetoden).

Förälder i nytt land är en kurs för dig som är nyanländ i Sverige. Du får prata med andra som varit eller som är i samma situation som du. Läs mer om kursen Förälder i nytt land. Kursen finns på flera olika språk.

Du som är förälder kan även kontakta Familjestödsenheten om du:

 • behöver råd och stöd i din föräldraroll, antingen i grupp eller enskilt.
 • är orolig för ditt barn i samband med separation, konflikter eller annat som händer inom familjen.
 • är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen.
 • Upplever att ditt barn har svårt att hantera ilska.
 • Upplever att ni har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen.

Läs mer på Region Gotlands webbplats för Familjestödsenheten.

Föräldrastödsprogram hos Första linjen (6–17 år)

Första linjen riktar sig till barn och unga, 6–17 år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och till deras föräldrar. Hos Första linjen erbjuds olika gruppbehandlingar, kontaktuppgifter hittar du här.

 • Gruppbehandlingar med fokus på oro, nedstämdhet, sömn, mat och rörelse. 
 • AFFEKT föräldragrupp för föräldrar till känslostarka barn.

Föräldraskapsstöd inom specialistsjukvården

Genom specialistsjukvården kan du som förälder ofta få riktat stöd i samband med sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Det gäller oavsett om det är du som förälder eller barnet som får vård. Stödet erbjuds av specialistsjukvården och utgörs till exempel av samtal med olika yrkesprofessioner eller som föräldrastödsprogram. Kontakta aktuell mottagning för att få information om vad som gäller för er.

För dig med tonårsbarn

Elevhälsan kan erbjuda föräldrar stödsamtal, motiverande och vägledande samtal med skolsköterskor, psykologer eller kuratorer.  Om det behövs kan du också få hjälp med hänvisning till rätt vård- eller stödinstans. Läs mer på Elevhälsan, Gotlands skolor eller kontakta skolan direkt. 

logotyp ABC tonår

ABC Tonår riktar sig till dig som är förälder eller nära vuxen till en tonåring i åldern 13–19 år. Alla kan ibland känna att livet som förälder till en tonåring bjuder på utmaningar och frågor som skulle vara bra att kunna bolla med andra vuxna. Målet är att stärka relationen och bidra till både ditt och din tonårings välmående. Mer information om programmet och höstens träffar finns på ABC Tonår - Region Gotland

Råd och stöd via Familjestödsenheten

Genom Familjestödsenhetens stödgrupper kan du ta del av kunskap och byta erfarenheter med andra i liknande situation. I föräldrautbildningarna och stödgrupperna förs inga journaler och det är gratis att delta.

KOMET riktar sig till dig med barn mellan 3 och 18 år. Målet är att få verktyg som leder till färre bråk och konflikter. Läs mer om KOMET (Kommunikationmetoden).

Förälder i nytt land är en kurs för dig som är nyanländ i Sverige. Du får prata med andra som varit eller som är i samma situation som du. Läs mer om kursen Förälder i nytt land. Kursen finns på flera olika språk.

Du som är förälder kan även kontakta Familjestödsenheten om du:

 • behöver råd och stöd i din föräldraroll, antingen i grupp eller enskilt.
 • är orolig för ditt barn i samband med separation, konflikter eller annat som händer inom familjen.
 • är orolig på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller våld i familjen.
 • Upplever att ditt barn har svårt att hantera ilska.
 • Upplever att ni har svårt att prata och nå fram till varandra i familjen.

Läs mer på Region Gotlands webbplats för Familjestödsenheten.

Föräldrastödsprogram hos Första linjen (6–17 år)

Första linjen riktar sig till barn och unga, 6–17 år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa och till deras föräldrar. Hos Första linjen erbjuds olika gruppbehandlingar, kontaktuppgifter hittar du här.

 • Gruppbehandlingar med fokus på oro, nedstämdhet, sömn, mat och rörelse. 
 • AFFEKT föräldragrupp för föräldrar till känslostarka barn.

Föräldraskapsstöd inom specialistsjukvården

Genom specialistsjukvården kan du som förälder ofta få riktat stöd i samband med sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Det gäller oavsett om det är du som förälder eller barnet som får vård. Stödet erbjuds av specialistsjukvården och utgörs till exempel av samtal med olika yrkesprofessioner eller som föräldrastödsprogram. Kontakta aktuell mottagning för att få information om vad som gäller för er.

För barn och unga

Det finns även stödgrupper som riktar sig direkt till barn och unga. Du kan läsa mer om det på sidan www.gotland.se/stödgrupper.

På sidan att må dåligt som ung, stöd och vård Gotland finns information om vart du som ung kan vända dig för att söka stöd och vård vid psykisk ohälsa.

Föräldraskapsstöd via andra organisationer

Du som förälder kan också få stöd och hjälp inom andra verksamheter som inte är kopplade till Region Gotland. Som föreningar inom idrott, kultur och psykisk hälsa, barnrätts­organisationer, studieförbund eller samfund och kyrkor. 

Webbaserat föräldraskapsstöd

Flera organistioner och webbplatser erbjuder information och råd kring ämnen som rör omsorg om barnet och dess utveckling. 1177.se och Gravid.se är exempel som är granskade av experter på området för att säkerställa att informationen stämmer.

På sidorna här under kan det också finnas möljighet att få stöd i frågor som rör föräldraskap.

Läs mer

Att söka stöd och hjälp

Här finns information om olika former av stöd du kan få. Det finns också kontaktuppgifter till olika patient- och närståendeföreningar.

Att vara förälder

Läs om hur det kan vara att bli förälder, om anknytning, att få syskon, att bli för arg på ett barn, att adoptera och om när syskon bråkar.

Stöd till småbarnsfamiljer och blivande föräldrar på Gotland

Här finns samlad information om vart du kan vända dig för stöd och råd i frågor som rör barn i åldern 0 till 5 år .

Till toppen av sidan