Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Habiliteringen i Dalarna

Vilka arbetar på Habiliteringen?

Innehållet gäller Dalarna

På Habiliteringen finns många olika yrkesgrupper som arbetar i team tillsammans med dig och ditt nätverk.

Vilka arbetar på Habiliteringen?

Dessa yrkesgrupper finns på Habiliteringen:

Arbetsterapeut

 • utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter
 • ger insatser för att bibehåll, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor
 • utreder och behandlar handfunktion
 • föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassingar av boende och skolmiljöer

Dietist

 • utreder nutritionsproblem
 • ger råd och stöd om kostbehandling

Konsulent

 • organiserar kurs- och gruppverksamhet för habiliteringens målgrupp
 • samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, studieförbund och föreningar

Kurator

 • ger stödstamtal till brukaren och dess närstående
 • informerar om samhällets stödinsatser
 • samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, Försäkringskassa, Arbetsförmedling

Logoped

 • utreder behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt
 • förskriver kommunikationshjälpmedel
 • utreder och behandlar ät- och drickproblem samt tal- och skrivsvårigheter

Läkare (0-18 år)

 • utreder medicinska orsaker till barnets/ungdomens svårigheter utifrån funktionsnedsättning
 • ansvarar för medicinsk behandling och uppföljning
 • samarbetar med andra specialistverksamheter

Psykolog

 • utreder och diagnostiserar psykiska aspekter av utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar
 • erbjuder samtal och information utifrån funktionsnedsättningen till brukare och nätverket
 • ger konsultation, handledning och utbildning

Medicinsk sekreterare

 • är ofta den första kontakten för dem som kommer på besök eller ringer till Habiliteringen
 • ger administrativt stöd till den övriga habiliteringspersonalen

Fysioterapeut/sjukgymnast

 • utreder, behandlar och följer upp brukarens motoriska funktion och utveckling samt deras rörelse och förflyttningsförmåga
 • förskriver och följer upp vissa hjälpmedel

Sjuksköterska

 • ger information och rådgivning i omvårdnad och medicinsk behandling utifrån funktionsnedsättning
 • följer upp barns medicinering och hälsostatus
 • samverkar med övrig hälso- och sjukvård

Specialpedagog

 • gör pedagogiska kartläggningar och utredningar i olika miljöer
 • följer upp och stöttar brukarens utveckling
 • ger konsultativa insatser till brukarens nätverk

Chefer

 • avdelningschef ansvarar för verksamheten vid varje enhet
 • verksamhetschef och biträdande verksamhetschef ansvarar för regionens samlade habiliteringsverksamhet
Till toppen av sidan