Kostnader och ersättningar inom tandvård

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är och vilka behandlingar du behöver.

För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska och översatt till flera språk

 

Dalarna

Vad kostar tandvården i Dalarna?

Innan en undersökning eller behandling påbörjas, ska du få information om kostnaden för åtgärden. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnaden ändras ska du informeras om detta och om anledningen till ändringen. För barn och ungdomar är besöket avgiftsfritt till och med det år du fyller 23 år.

Priser allmäntandvård (pdf)

Priser specialisttandvård (pdf)

Priser assistenttandläkare (pdf)

Priser tandhygienist (pdf)

Vid uteblivet besök

Vuxna

Du som uteblir eller lämnar sent återbud från ett planerat besök utan att meddela kliniken minst 24 timmar i förväg, debiteras en fast avgift för vuxna på 500 kronor (fakturaavgift på 50 kr tillkommer).

Detta gäller även avgiftsfria besök till exempel efterkontroller.

Folktandvården följer Region Dalarnas riktlinjer för debitering av sena återbud och uteblivande från besök.

Barn och ungdom

Du som uteblir från ett planerat besök debiteras 300 kr/besök (fakturaavgift på 50 kr tillkommer).

Dalarna

Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder

  Åtgärd Referenspris Vårt pris
101 Basundersökning 1080 kronor 935 kronor
103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 495 kronor 405 kronor
1032 Kompletterande eller akut undersökning tandläkare, större omf 820 kronor 405 kronor
1033 Akut undersökning, helgjour 1250 kronor 405 kronor
1034 Kompletterande eller akut undersökning tandläkare, enkel 240 kronor 405 kronor
107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning tandläkare 1320 kronor 1155 kronor
108 Utredning utförd av tandläkare 2100 kronor 1885 kronor
111 Basundersökning, tandhygienist 830 kronor 730 kronor
113 Akut eller annan undersökning, tandhygienist 400 kronor 400 kronor
121 Röntgenundersökning enskild tand 70 kronor 60 kronor
123 Röntgenundersökning, helstatus 950 kronor 885 kronor
124 Panoramaröntgenundersökning 660 kronor 575 kronor
161 Salivsekretionsmätning 740 kronor 695 kronor

Sjukdomsbehandlande åtgärder

  Sjukdomsförebyggande åtgärder Referenspris Vårt pris
201 Information/instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 480 kronor 475 kronor
204 Profylaxskena, per skena 890 kronor 885 kronor
205 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring upp till 10 min 230 kronor 195 kronor
206 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring 10-20 min 410 kronor 390 kronor
213 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer 1200 kronor 1200 kronor
214 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention 555 kronor 555 kronor
  Sjukdomsbehandlande/Smärtstillande åtgärder    
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling 520 kronor 445 kronor
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 920 kronor 830 kronor
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande behandling 1305 kronor 1230 kronor
311 Information eller instr vid munhälsorelaterade sjukdomar el. problem 490 kronor 475 kronor
312 Uppföljande inf/instr vid munhälsorelaterade sjukdomar el. problem 210 kronor 190 kronor
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom 550 kronor 480 kronor
341 Behandling parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 640 kronor 590 kronor
342 Behandling parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1250 kronor 1150 kronor
362 Lustgassedering, per gång 950 kronor 900 kronor

Kirurgiska åtgärder

  Åtgärd Referenspris Vårt pris
401 Tanduttagning , en tand 1230 kronor 1160 kronor
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1980 kronor 1655 kronor
403 Tanduttagning tillkommande enkel 510 kronor 460 kronor
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 3850 kronor 3415 kronor
  Rotfyllningsåtgärder    
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4340 kronor 3710 kronor
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5050 kronor 4475 kronor
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6400 kronor 5615 kronor
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler kanaler 6800 kronor 6120 kronor
521 Akut trepanation och kavumextirpation 955 kronor 875 kronor

Reparativa åtgärder

  Åtgärd Referenspris Vårt pris
701 Enytsfyllning, fram- eller hörntand 800 kronor 665 kronor
702 Tvåytsfyllning, fram- eller hörntand 1260 kronor 1050 kronor
703 Fyllning av tre eller flera ytor, fram- eller hörntand 1450 kronor 1290 kronor
704 Enytsfyllning, molar eller premolar 1040 kronor 850 kronor
705 Tvåytsfyllning, molar eller premolar 1560 kronor 1245 kronor
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1960 kronor 1660 kronor
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2175 kronor 1885 kronor
708 Stifförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 660 kronor 600 kronor
  Protetiska åtgärder    
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7140 kronor 6255 kronor
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5940 kronor 4855 kronor

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det finns tre typer av stöd som du kan få från och med 1 januari det år du fyller 24 år:

Tandvård till ett fast pris

Abonnemangstandvård är ett avtal som fungerar som en försäkring. Det avtalet är en överenskommelse mellan dig och tandläkaren, oftast i Folktandvården. Du betalar en fast månadsavgift. Du betalar även om du inte går till tandläkaren den månaden. Behöver du sedan en behandling som ingår i avtalet är den redan betald via avgiften. Det kan vara till exempel en tandlagning.

Med abonnemangstandvård brukar de vanligaste undersökningarna och behandlingarna vara betalda när du går till tandläkaren eller tandhygienisten.

Möjligheter till lägre tandvårdskostnad

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 300 kronor under ett år. Gränsen för fri tandvård kan vara högre i någon region. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

  • Du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få tandvård med behandling mot infektionen innan operationen.
  • Du har ett stort behov av omvårdnad i det dagliga livet. Det kan du också få om du omfattas av LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Du har en långvarig sjukdom och funktionsnedsättning som innebär att du behöver mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien.

Om du skadar tänderna

Skadar du dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada.

Godkänns tandproblemen som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft på grund av skadan.

Privata olycksfallsförsäkringar kan också täcka kostnader för tandskador.

Om du inte har råd med tandvård

Det kan finnas olika lösningar om du inte har råd med tandvård. Du kan till exempel få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

Ibland hjälper inte lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ. Då kan lösningen vara att ta kontakt med socialtjänsten i hemkommunen.

Mer på 1177.se

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över tre år. Ett sådant avtal gör du oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvård som en del av behandling av sjukdom

Det finns sjukdomar och besvär där tandvård kan vara en del av behandlingen av sjukdomen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Till toppen av sidan