Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården och tandvården i Blekinge. Avgifterna gäller vård inom Region Blekinge och privat vård som bekostas av Region Blekinge.

Läkarbesök

Läkarbesök på vårdcentraler

 • Besök hos familjeläkare: 150 kronor
 • Besök på primärvårdens jourcentraler: 150 kronor
 • Besök på grund av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen:
  0 kronor 
 • Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök): 100 kronor
 • Distanskontakt via video eller skype: samma avgift som vid ett besök.

Läkarbesök på Blekingesjukhusets mottagningar

 • Besök hos läkare: 300 kronor
 • Besök på akutmottagning: 400 kronor
 • Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök): 100 kronor
 • Distanskontakt via video eller skype: samma avgift som vid ett besök.

Undantag:

 • Första remissbesöket (med vissa undantag): 100 kronor
 • Remissbesök för röntgen: 100 kronor
 • Besök på grund av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen: 0 kronor

Läkarbesök inom psykiatrin eller habiliteringen

 • Besök hos läkare: 150 kronor
 • Första remissbesöket (med vissa undantag): 100 kronor
 • Läkarbesök inom barn- och ungdomspsykiatrin: 0 kronor
 • Läkarbesök inom habiliteringen: 0 kronor
 • Besök på grund av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen: 0 kronor
 • Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök): 100 kronor
 • Distanskontakt via video eller skype: samma avgift som vid ett besök.

Besök hos privata läkare

Hos privata läkare som har avtal med Region Blekinge eller läkarvårdsersättning är patientavgiften för besök högst samma avgift som för vård inom Region Blekinge.

Sjukvårdande behandling när vårdgivaren inte är läkare

Besök hos annan vårdgivare än en läkare (till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, audionom, dietist, psykolog med flera): 100 kronor. 

Undantag:

 • Besök inom vuxenpsykiatrin: 150 kronor
 • Besök inom habiliteringen: 0 kronor
 • Besök inom barn- och ungdomspsykiatrin: 0 kronor
 • Besök hos undersköterska i primärvården: 0 kronor
 • Besök på ungdomsmottagningen: 0 kronor
 • Besök på grund av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen:
  0 kronor 

Observera att avgift i vissa fall tillkommer för provtagning.

Besök hos primärvården och jourcentral

 • Besök hos läkare (inklusive jourcentralen): 150 kronor
 • Besök hos annan vårdgivare än en  läkare: 100 kronor
 • Besök hos specialistsjuksköterska i primärvården: 100 kronor
 • Besök hos sjuksköterska i primär­vården: 100 kronor
 • Besök hos undersköterska i primär­vården: ingen avgift
 • Besök på grund av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen:
  0 kronor 
 • Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök): 100 kronor
 • Distanskontakt via video eller skype: samma avgift som vid ett besök, dock lägst 100 kronor

Besök hos psykiatrin eller habiliteringen

 • Besök hos alla yrkeskategorier: 150 kronor
 • Första remissbesöket (med vissa undantag): 100 kronor
 • Besök inom barn- och ungdomspsykiatrin: ingen avgift 
 • Besök inom habiliteringen: ingen avgift
 • Besök på grund av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen:
  0 kronor
 • Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök): 100 kronor
 • Distanskontakt via video eller skype: samma avgift som vid ett besök

Besök inom Blekinge­sjukhuset

 • Besök hos läkare: 300 kronor 
 • Besök hos läkare på akutmottagningen: 400 kronor 
  Undantag: Första remissbesöket (med vissa  undantag): 100 kronor
 • Besök hos annan vårdgivare än en läkare: 100 kronor
 • Vård i hemmet efter att en bedömningsbil eller ambulans blivit utlarmad, och du inte behöver åka in till vården: 100 kronor
 • Besök på grund av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen:
  0 kronor
 • Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök): 100 kronor
 • Distanskontakt via video eller skype: samma avgift som vid ett besök

Besök hos privata läkare

Hos privata läkare som har avtal med regionen eller läkarvårdsersättning är patientavgiften för besök högst samma avgift som för vård inom Region Blekinge.

Provtagning och hälsoundersökningar

 • Provtagning med anledning av sjukdom: ingen avgift
 • serologisk testning avseende covid-19 (antikroppstest): 200 kronor
 • Remissbesök för röntgen: 100 kronor
 • Mammografi (undersökning för att upptäcka bröstcancer): ingen avgift
 • Screening av stora kroppspuls­ådern: 150 kronor
 • Gynekologisk cellprovsscreening (cellprovtagning): ingen avgift
 • Undersökningar utan samband med sjukdom: avgift enligt timtaxa
 • Tarmcancerscreening: ingen avgift
 • Vissa intyg, exempelvis till försäkringsbolag för inställd resa: avgift enligt timtaxa

Avgifter när du är inlagd inom Blekingesjukhuset och psykiatrin

 • Barn och unga till och med det år de fyller 19 år: ingen avgift
 • Vuxna som vårdas enligt Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård: ingen avgift
 • Vuxna från det år de fyller 20 år: 120 kronor per dygn.

Besök hos folktandvården

Folktandvården Blekinges avgifter för besök och tandvårdsbehandlingar finns i tandvårdstaxan. Du hittar tandvårdstaxan på Region Blekinges webbplats, och på våra tandvårdsmottagningar.

Du hittar också kostnader för tandvård på sidan "Vad kostar tandvård?" på 1177.se.

Tandvård för personer 0-23 år

Till och med det år du fyller 23 är tandvården avgiftsfri. Du blir regelbundet kallad till undersökningar, förebyggande tandvård och den behandling som behövs.  

Tandvård för personer 24 år och äldre

Från och med det år då du fyller 24 år måste du betala för att få tandvård. De första 3000 kronorna under en period mot­svar­ande ett år betalar du själv, frånsett ett årligt tandvårdsbidrag (ATB). Du som är mellan 24 och 29 år eller över 65 år får 600 kronor i bidrag, och du som är mellan 30 och 64 år får 300 kronor per år.

Besök hos privat tandläkare

Avgifter för besök och behandlingar finns i respektive tandläkares prislista.

Kostnader för uteblivna besök

Om du inte kan komma till ett avtalat besök måste du meddela det.

Inom vården

Du måste avboka besöket senast 24 timmar i förväg. Besök för dagkirurgiska ingrepp kräver mer planering av sjukvården och måste därför avbeställas senast 72 timmar i förväg. 

Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök. Faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer. 

 • Dagkirurgi: 1 000 kronor
 • Övriga besök: 300 kronor
 • Ungdomar18-19 år: 100 kronor för alla typer av uteblivna besök 

Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Inom tandvården

Du måste avboka besöket senast 24 timmar i förväg.

Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök eller lämnar återbud för sent. Faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer.

Allmäntandvård

 • Vuxen, från det kalenderår patienten fyller 19 år, besök upp till 30 min: 830 kronor
 • Vuxen, från det kalenderår patienten fyller 19 år, besök från 30 min: 1 250 kronor
 • Barn: 200 kronor

Specialisttandvård

 • Vuxen, från det kalenderår patienten fyller 19 år, besök upp till 30 min: 985 kronor
 • Vuxen, från det kalenderår patienten fyller 19 år, besök från 30 min: 1 475 kronor
 • Barn: 200 kronor

Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vaccination

Grundavgiften för vaccinering är 300 kronor plus kostnaden för vaccinet. Läs mer om vaccinationspriser här på 1177.se på sidan Vaccinationspriser i Blekinge.

Vaccination mot säsongsinfluensa är gratis för alla som har fyllt 65 år, gravida samt vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

 

Resevaccinationer

Avgifterna för resevaccinationer bestäms enligt särskild taxa. Avgifterna omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Näringspreparat och speciallivsmedel

 • Barn och unga under 16 år: avgifter enligt statliga regler.
 • Kosttillägg och sondnäring: maxavgift 1 600 kronor per månad.
 • Speciallivsmedel, (proteinreducerade livsmedel, produkter för patienter med PKU) 300 kronor/ordination.
 • Ungdomar med diagnosen glutenintolerans får ett bidrag på 1500 kronor per år från den dag de fyller 16 år till och med det år man fyller 19 år.

Avgifterna för näringspreparat och speciallivsmedel gäller inte sluten vård, det vill säga vård som man får när man är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel för att underlätta din livssituation kan du vända dig till en arbetsterapeut, sjukgymnast eller logoped. De är exempel på yrkesgrupper som skriver ut hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts. Vissa hjälpmedel är kostnadsfria, andra betraktas som egenvård och bekostas av dig. Vissa hjälpmedel får du låna, och de lämnar du tillbaka när du inte behöver dem längre. 

Följande hjälpmedel är belagda med egenavgifter/patientavgifter:

 • Kryckkäppar och stödkäppar:

- barn och unga till och med det år de fyller 19 år ingen avgift

- vuxen 100 kronor styck eller per par (du köper kryckan eller käppen)

 • Utprovning av CPAP (apparat vid sömnapné):

- barn och unga till och med det år de fyller 19 år ingen avgift

- vuxen 500 kronor i utprovningsavgift

 • Byta mask, filter och slang till CPAP vid sömnapné:

- barn och unga till och med det år de fyller 19 år ingen avgift

- vuxen till självkostnadspris

 • Elrullstol för utomhusbruk:

- barn och unga till och med det år de fyller 19 år ingen avgift

- vuxen 500 kronor per år

 • Lån av elektroniska nervstimulatorer (TENS-apparat):

- barn och unga till och med det år de fyller 19 år ingen avgift

- vuxen 150 eller 200 kronor för 3 eller 6 månader, beroende på vilken apparat och lånetid (egenavgiften gäller inte personer som omfattas av palliativ vård med  diagnos z51.5)

 • Låneavgift för trehjulig cykel:

- barn och unga till och med det år de fyller 19 år ingen avgift

- vuxen 400 kronor per år

 • Utprovning och efterkontroll av hörapparat: 1200 kronor.
 • Peruk för barn och unga till och med året de fyller 19 år: ingen avgift
 • Peruk för vuxna: Region Blekinge bekostar 7 000 kronor exklusive moms per år (eventuella kostnader utöver det står du själv för)
 • Anpassade skor för vuxna: 800 kronor per par
 • Anpassade skor för barn: 300 kronor per par
 • Åtgärder på skor: 150 kronor (gäller högst fem par per år)
 • Bidrag till olikstora skor: 800 kronor per par
 • Resår- och tygkorsett: 300 kronor styck
 • Mjuka arm- och ben­ortoser: 300 kronor styck
 • Fotortoser och inlägg: 500 kronor per par

Ovanstående avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Glasögonbidrag till barn

Region Blekinge ger bidrag till barn som behöver glasögon.

 • Barn upp till 8 år: enstyrkesglas 800 kronor*, flerstyrkesglas 1 000 kronor*
 • Barn 8-19 år: 800 kronor

*Kan betalas ut flera gånger om du har recept eller remiss. Utan måste det gå 12 månader mellan bidragen.

Ovanstående avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Receptförnyelse

Receptförnyelse och utskrift av nya recept är alltid kostnadsfritt.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 300 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod.

Högkostnadsskydd i Blekinge

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en avgift, men det finns en övre gräns för hur mycket du betalar under tolv månader, det så kallade högkostnadsskyddet.

Alla besök som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för dig som har fyllt 85 år. Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är avgiftsfri till och med det år man fyller 19 år. 

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 300 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod. I högkostnadskortet, som du får på din mottagning, noteras dina avgifter. Den sammanlagda kostnaden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året det inträffar. Om du inte har kortet med vid ett besök kan du spara dina kvitton och visa upp vid ett senare tillfälle. När du betalat 1 300 kronor får du ett frikort som gäller för resten av perioden. Det är inte tillåtet att stryka ett besök för att på så sätt förlänga frikortets giltighetstid. Du måste själv se till att vårdgivaren fyller i beloppet på högkostnadskortet.

Om du har betalat över beloppsgränsen för högkostnadsskyddet inom en 12-månadersperiod kan du ansöka om återbetalning av patientavgift. Du kan ladda ner blankett för återbetalning. Du kan även beställa blanketten genom att ringa 0455-73 10 97 (telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 9-12) eller mejla till fakturaservice@regionblekinge.se .

Högkostnadsskyddet gäller för vård inom alla regioner och privat vård som Region Blekinge bekostar. I Region Blekinges högkostnadsskydd ingår besöksavgiften vid tandvårdsbehandling för patienter med särskilda behov.

Observera att högkostnadsskyddet inte gäller när du är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning. Avgifter för intyg, hälsokontroller, utprovning och efterkontroll av hörapparat med mera ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifter för vaccinationer ingår inte heller.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Region Blekinge har även ett högkostnadsskydd för sjukresor. Om man, inom en tolvmånadersperiod, har betalat 1 800 kronor i egenavgifter för sjukresor, reser man utan egenavgift under den tid som återstår av perioden.

Se sidan om att resa till vården för mer information.

E-faktura

Du kan betala dina fakturor från Region Blekinge som e-faktura. Det är enkelt, du slipper pappersfaktura och tjänsten är kostnadsfri. I länken här nedanför hittar du svar på de vanligaste frågorna om e-faktura.

Till toppen av sidan