Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården och tandvården i Blekinge. Avgifterna gäller vård inom Region Blekinge och privat vård som bekostas av Region Blekinge.

Besök hos primärvården och jourcentral

Besök hos läkare (inklusive jourcentralen) 150 kronor
Besök hos annan vårdgivare än en läkare, exempelvis: sjuksköterska, specialistsjuksköterska, distriktssköterska, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, audionom, dietist, psykolog med flera 100 kronor
Besök hos undersköterska i primärvården 0 kronor
Besök hos ungdomsmottagningen 0 kronor
Besök på grund av smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen 0 kronor
Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök) 100 kronor
Distanskontakt via video Samma avgift som vid ett besök, dock lägst 100 kronor

 

Besök hos psykiatrin eller habiliteringen

Besök hos läkare 150 kronor
Besök inom vuxenpsykiatrin när vårdgivaren inte är läkare 150 kronor
Första remissbesöket (med vissa undantag) 100 kronor
Besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (inklusive läkarbesök) 0 kronor
Besök inom habiliteringen (inklusive läkarbesök) 0 kronor
Besök på grund av smittsam sjukdom enligt smittkyddslagen 0 kronor
Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök) 100 kronor
Distanskontakt via video Samma avgift som vid ett besök

 

Besök inom Blekinge­sjukhuset

Besök hos läkare 300 kronor
Besök hos läkare på akutmottagning 400 kronor
Besök hos annan vårdgivare än en läkare exempelvis: sjuksköterska, specialistsjuksköterska, distriktssköterska, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut, audionom, dietist, psykolog med flera 100 kronor
Vård i hemmet efter att en bedömningsbil eller ambulans blivit utlarmad och du inte behöver åka in till vården 100 kronor
Distanskontakt via telefon (bokad telefonkontakt som ersätter ett besök) 100 kronor
Distanskontakt via video Samma avgift som vid ett besök
Undantag  
Första remissbesöket (med vissa undantag) 100 kronor
Remissbesök för röntgen 100 kronor
Besök på grund av smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen 0 kronor

 

Besök hos privata läkare

Hos privata läkare som har avtal med regionen eller läkarvårdsersättning är patientavgiften för besök högst samma avgift som för vård inom Region Blekinge.

Provtagning och hälsoundersökningar

Provtagning med anledning av sjukdom 0 kronor
Serologisk testning avseende covid-19 (antikroppstest): 200 kronor
Remissbesök för röntgen: 100 kronor
Mammografi (undersökning för att upptäcka bröstcancer) 0 kronor
Screening av stora kroppspulsådern 150 kronor
Gynekologisk cellprovsscreening (cellprovtagning) 0 kronor
Undersökningar utan samband med sjukdom Avgift enligt timtaxa
Tarmcancerscreening 0 kronor
Vissa intyg, exempelvis till försäkringsbolag för inställd resa Avgift enligt timtaxa

 

Avgifter när du är inlagd inom Blekingesjukhuset och psykiatrin

 

Barn och unga till och med det år de fyller 19 år 0 kronor
Vuxna som vårdas enligt lag om rättspsykiatrisk vård (1991:1129) eller lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) 0 kronor
Vuxna från det år de fyller 20 år 130 kronor per dygn

 

Besök hos folktandvården

Folktandvården Blekinges avgifter för besök och tandvårdsbehandlingar finns i tandvårdstaxan. Du hittar tandvårdstaxan på Region Blekinges webbplats, och på våra tandvårdsmottagningar.

Du hittar också kostnader för tandvård på sidan "Vad kostar tandvård?" på 1177.se.

Tandvård för personer 0-23 år

Till och med det år du fyller 23 är tandvården avgiftsfri. Du blir regelbundet kallad till undersökningar, förebyggande tandvård och den behandling som behövs.  

Tandvård för personer 24 år och äldre

Från och med det år då du fyller 24 år måste du betala för att få tandvård. De första 3000 kronorna under en period mot­svar­ande ett år betalar du själv, frånsett ett årligt tandvårdsbidrag (ATB). Du som är mellan 24 och 29 år eller över 65 år får 600 kronor i bidrag, och du som är mellan 30 och 64 år får 300 kronor per år.

Besök hos privat tandläkare

Avgifter för besök och behandlingar finns i respektive tandläkares prislista.

Kostnader för uteblivna besök

Om du inte kan komma till ett avtalat besök måste du meddela det.

Inom vården

Du måste avboka besöket senast 24 timmar i förväg. Besök för dagkirurgiska ingrepp kräver mer planering av sjukvården och måste därför avbeställas senast 72 timmar i förväg. 

Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök. Faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer. 

Dagkirurgi 1000 kronor
Övriga besök  300 kronor
Ungdomar 18-19 år 100 kronor för alla typer av uteblivna besök


Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Inom tandvården

Du måste avboka besöket senast 24 timmar i förväg.

Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök eller lämnar återbud för sent. Faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer.

Allmäntandvård

Vuxen, från det kalenderår patienten fyller 19 år, besök upp till 60 min 895 kronor
Vuxen, från det kalenderår patienten fyller 19 år, besök från 60 min 1340 kronor
Barn 200 kronor

Specialisttandvård

Vuxen, från det kalenderår patienten fyller 19 år, besök upp till 60 min 1055 kronor
Vuxen, från det kalenderår patienten fyller 19 år, besök från 60 min 1585 kronor
Barn 200 kronor

Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vaccination

Läs mer om vaccinationspriser här på 1177.se på sidan Vaccinationspriser i Blekinge.

Avgifterna för resevaccinationer bestäms enligt särskild taxa. Avgifterna omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Näringspreparat och speciallivsmedel

Barn och unga under 16 år Avgifter enligt statliga regler
Kosttillägg och sondnäring Maxavgift 1600 kronor per månad
Speciallivsmedel (proteinreducerade livsmedel, produkter för patienter med PKU) 300 kronor per ordination
Ungdomar med diagnosen glutenintollerans får bidrag varje år från den dag de fyller 16 år till och med det år de fyller 19 år Bidrag: 1500 kronor

Avgifterna för näringspreparat och speciallivsmedel gäller inte sluten vård, det vill säga vård som man får när man är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel för att underlätta din livssituation kan du vända dig till en arbetsterapeut, sjukgymnast eller logoped. De är exempel på yrkesgrupper som skriver ut hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts. Vissa hjälpmedel är kostnadsfria, andra betraktas som egenvård och bekostas av dig. Vissa hjälpmedel får du låna, och de lämnar du tillbaka när du inte behöver dem längre. 

Följande hjälpmedel är belagda med egenavgifter/patientavgifter:

Kryckkäppar och stödkäppar  
Barn och unga till och med det år de fyller 19 år 0 kronor
Vuxen 100 kronor styck eller per par (du köper kryckan eller käppen)
Utprovning av CPAP (apparat vid sömnapné)  
Barn och unga till och med det år de fyller 19 år 0 kronor
Vuxen 500 kronor i utprovningsavgift
Byta mask, filter och slang till CPAP vid sömnapné  
Barn och unga till och med det år de fyller 19 år 0 kronor
Vuxen Till självkostnadspris
Elrullstol för utomhusbruk  
Barn och unga till och med det år de fyller 19 år 0 kronor
Vuxen 500 kronor per år
Lån av elektroniska nervstimulatorer (TENS-apparat)  
Barn och unga till och med det år de fyller 19 år 0 kronor
Vuxen 150 kronor eller 200 kronor för 3 eller 6 månader, beroende på apparat och lånetid (egenavgiften gäller inte personer som omfattas av palliativ vård med diagnos z51.5)
Låneavgift för trehjulig cykel  
Barn och unga till och med det år de fyller 19 år 0 kronor
Vuxen 400 kronor per år
   
Peruk  
Peruk för barn och unga till och med det år de fyller 19 år 0 kronor
Peruk för vuxen Region Blekinge bekostar 7000 kronor exklusive moms per år (eventuella kostnader utöver det står du själv för)
Anpassade skor  
Anpassade skor för barn 300 kronor per par
Anpassade skor för vuxna 800 kronor per par
Åtgärder på skor 150 kronor (gäller högst fem par per år)
Bidrag till olikstora skor 800 kronor per par
   
Utprovning och efterkontroll av hörapparat 1200 kronor
Resår- och tygkorsett 300 kronor styck
Mjuka arm- och benortoser 300 kronor styck
Fotortoser och inlägg 500 kronor per par

Ovanstående avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Receptförnyelse

Receptförnyelse och utskrift av nya recept är alltid kostnadsfritt.

Högkostnadsskydd i Blekinge

Alla besök som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för dig som har fyllt 85 år. Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är avgiftsfri till och med det år man fyller 19 år. 

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 400 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod. Den sammanlagda kostnaden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året det inträffar. När du betalat 1 400 kronor får du ett frikort som gäller för resten av perioden. Det är inte tillåtet att stryka ett besök för att på så sätt förlänga frikortets giltighetstid.

I Region Blekinge används elektroniska frikort, så kallade e-frikort. Det innebär att hanteringen av högkostnadsskydd och frikort sker digitalt. Dina vårdbesök registreras i ett elektroniskt system som håller reda på när gränsen för fri vård är uppnådd. Därefter skapas ett digitalt frikort automatiskt i systemet.

Högkostnadsskyddet gäller för vård inom alla regioner och privat vård som Region Blekinge bekostar. I Region Blekinges högkostnadsskydd ingår besöksavgiften vid tandvårdsbehandling för patienter med särskilda behov.

Observera att högkostnadsskyddet inte gäller när du är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning. Avgifter för intyg, hälsokontroller, utprovning och efterkontroll av hörapparat med mera ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifter för vaccinationer ingår inte heller.

Återbetalning av patientavgift
Om du har betalat över beloppsgränsen för högkostnadsskyddet inom en tolvmånadersperiod kan du ansöka om återbetalning av patientavgift. Du kan ladda ner blankett för återbetalning. Du kan även beställa blanketten genom att ringa 0455-73 10 97 (telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 9-12) eller mejla till fakturaservice@regionblekinge.se.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Region Blekinge har även ett högkostnadsskydd för sjukresor. Om man, inom en tolvmånadersperiod, har betalat 1 800 kronor i egenavgifter för sjukresor, reser man utan egenavgift under den tid som återstår av perioden.

Se sidan om att resa till vården för mer information.

Så betalar du för din vård

Du kan betala för besök hos oss på Region Blekinge på olika sätt. Vi ser helst att du betalar med e-faktura, via digital brevlåda (Kivra, Min myndighetspost, Billo) eller betalkort. 

Besök i hälso- och sjukvården Betalkort, e-faktura, digital brevlåda, pappersfaktura eller kontant.
Besök på röntgenmottagningen och akutmottagningen E-faktura, digital brevlåda eller pappersfaktura.
När du är inlagd på Blekingesjukhuset E-faktura, digital brevlåda eller pappersfaktura.
Folktandvården I första hand betalkort, annars e-faktura, digital brevlåda, pappersfaktura eller kontant.*


*Om du vill betala kontant vid besök i folktandvården betalar du avgiften på en av Region Blekinges vårdcentraler eller i centralkassan på Blekingesjukhuset i Karlskrona eller Karlshamn.

Betala med faktura

  • Om du har valt att betala med e-faktura får du fakturan till din internetbank.
  • Har du inte valt e-faktura, men har en digital brevlåda kommer fakturan till den.
  • Om du inte har e-faktura eller digital brevlåda får du en pappersfaktura via post.

Vi tar inte ut fakturaavgift för fakturor. Om du inte betalar din faktura i tid får du en påminnelse. Påminnelsen kommer tio dagar efter fakturans utgångsdatum. Påminnelseavgiften är 60 kronor.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om att betala med faktura.

Till toppen av sidan