Patientavgifter i Blekinge

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården och tandvården i Blekinge från och med den 1 januari år 2018. Avgifterna gäller vård inom Landstinget Blekinge och privat vård som bekostas av Landstinget Blekinge. 

Visa mer

Besök hos primärvården och jourcentral

Besök hos primärvården och jourcentral

 • Besök hos läkare (inklusive jourcentralen): 150 kronor
 • Bokad telefonkontakt som ersätter ett fysiskt besök på en mottagning: 100 kronor
 • Besök hos annan vårdgivare än en  läkare: 100 kronor
 • Besök hos specialistsjuksköterska  i primärvården: 100 kronor
 • Besök hos sjuksköterska i primär­vården:  ingen avgift (undantaget jour­centraler, där kostar det 100 kronor)
 • Besök hos undersköterska i primär­vården: ingen avgift 
Fäll ihop

Besök hos psykiatrin eller habiliteringen

Besök hos psykiatrin eller habiliteringen

 • Besök hos alla yrkeskategorier: 150 kronor
 • Första remissbesöket (med vissa undantag): 100 kronor
 • Bokad telefonkontakt som ersätter ett fysiskt besök på en mottagning: 100 kronor
 • Besök inom barn- och ungdomspsykiatrin: ingen avgift 
 • Besök inom habiliteringen: ingen avgift
Fäll ihop

Besök inom Blekinge­sjukhuset

Besök inom Blekinge­sjukhuset

 • Besök hos läkare: 300 kronor 
 • Besök hos läkare på akutmottagningen: 400 kronor
  Undantag: Första remissbesöket (med vissa  undantag): 100 kronor
 • Bokad telefonkontakt som ersätter ett fysiskt besök på en mottagning: 100 kronor
 • Besök hos annan vårdgivare än en läkare: 100 kronor
 • Vård i hemmet efter att en bedömningsbil eller ambulans blivit utlarmad, och du inte behöver åka in till vården: 100 kronor
Fäll ihop

Besök hos privata läkare

Besök hos privata läkare

Hos privata läkare som har avtal med landstinget eller läkarvårdsersättning är patientavgiften för besök högst samma avgift som för vård inom landstinget.

Fäll ihop

Provtagning och hälsoundersökningar

Provtagning och hälsoundersökningar

 • Provtagning med anledning av sjukdom: ingen avgift 
 • Remissbesök för röntgen: 100 kronor
 • Mammografi (undersökning för att upptäcka bröstcancer): ingen avgift
 • Screening av stora kroppspuls­ådern: 150 kronor
 • Gynekologisk cellprovsscreening (cellprovtagning): ingen avgift
 • Undersökningar utan samband med sjukdom: avgift enligt timtaxa
 • Vissa intyg, exempelvis till försäkringsbolag för inställd resa: avgift enligt timtaxa
Fäll ihop

Avgifter när du är inlagd inom Blekingesjukhuset och psykiatrin

Avgifter när du är inlagd inom Blekingesjukhuset och psykiatrin

 • Barn och unga till och med det år de fyller 19 år: ingen avgift
 • Vuxna från det år de fyller 20 år och har en bruttoinkomst på minst 96 001 kronor per år: 100 kronor per dygn.
 • Vuxna från det år de fyller 20 år och har en bruttoinkomst på max 96 000 kronor per år: 50 kronor per dygn.
Fäll ihop

Besök hos folktandvården

Besök hos folktandvården


Alla avgifter för besök och tandvårdsbehandlingar finns i tandvårdstaxan.

Fäll ihop

Besök hos privat tandläkare

Besök hos privat tandläkare

Avgifter för besök och behandlingar finns i respektive tandläkares prislista.

Fäll ihop

Kostnader för uteblivna besök

Kostnader för uteblivna besök

Om du inte kan komma till ett avtalat besök måste du meddela det.

Inom vården

Du måste avboka besöket senast 24 timmar i förväg. Besök för dagkirurgiska ingrepp kräver mer planering av sjukvården och måste därför avbeställas senast 72 timmar i förväg. 

Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök. Faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer. 

 • Dagkirurgi: 450 kronor
 • Övriga besök: 300 kronor
 • Ungdomar18-19 år: 100 kronor för alla typer av uteblivna besök 

Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Inom tandvården

Du måste avboka besöket senast 24 timmar i förväg.

Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök eller lämnar återbud för sent. Faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer. 

 • Vuxen, allmäntandvård: 540 kronor
 • Vuxen, specialisttandvård: 680 kronor
 • Barn, allmäntandvård: 200 kronor
 • Barn, specialisttandvård: 200 kronor

Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Vaccination

Vaccination

Grundavgiften för vaccinering är 300 kronor plus kostnaden för själva vaccinet. Vaccination mot influensa och lunginflammation (gäller vaccinet Pneumo­­vax) omfattas av högkostnadsskyddet. 

Vissa riskgrupper vaccineras avgiftsfritt mot säsongsinfluensa:

 • vaccination mot influensa och lunginflammation för dig som är 65 år eller äldre: ingen avgift
 • vaccination mot influensa för gravida (efter graviditetsvecka 16): ingen avgift.

Resevaccinationer

Avgifterna för resevaccinationer bestäms enligt särskild taxa. Avgifterna omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Näringspreparat och speciallivsmedel

Näringspreparat och speciallivsmedel

 • Barn och unga under 16 år: avgifter enligt statliga regler.
 • Kosttillägg och sondnäring: maxavgift 1375 kronor per månad.
 • Speciallivsmedel, (proteinreducerade livsmedel, produkter för patienter med PKU) 250 kronor/ordination.
 • Ungdomar med diagnosen glutenintolerans får ett bidrag på 1500 kronor per år från den dag de fyller 16 år till och med det år man fyller 19 år.

Avgifterna för näringspreparat och speciallivsmedel gäller inte sluten vård, det vill säga vård som man får när man är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning.

Fäll ihop

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel för att underlätta din livssituation kan du vända dig till en arbetsterapeut, sjukgymnast eller logoped. De är exempel på yrkesgrupper som skriver ut hjälpmedel efter att en bedömning av behovet gjorts. Vissa hjälpmedel är kostnadsfria, andra betraktas som egenvård och bekostas av dig. Vissa hjälpmedel får du låna, och de lämnar du tillbaka när du inte behöver dem längre. 

Här är exempel på hjälpmedel och egenavgifter:

 • Kryckkäppar och stödkäppar, barn och unga till och med det år de fyller 19 år: ingen avgift
 • Kryckkäppar och stödkäppar: 100 kronor styck eller per par (du köper kryckan eller käppen)
 • Utprovning och efterkontroll av hörapparat: 800 kronor.
 • Peruk för barn och unga upp till 20 år: ingen avgift
 • Peruk för vuxna: landstinget bekostar 4 500 kronor exklusive moms per år (eventuella kostnader utöver det står du själv för)
 • Lån av elektroniska nervstimulatorer (TENS-apparat): 150 eller 200 kronor för 3 eller 6 månader, beroende på vilken apparat och lånetid
 • Utprovning av CPAP (apparat vid sömnapné): 500 kronor
 • Byta mask, filter och slang till CPAP: självkostnadspris
 • Elrullstol för utomhusbruk för vuxna: 500 kronor per år
 • Utprovning och efterkontroll av hörapparat: 800 kronor
 • Anpassade skor för vuxna: 800 kronor per par
 • Anpassade skor för barn: 300 kronor per par
 • Åtgärder på skor: 150 kronor (gäller högst fem par per år)
 • Bidrag till olikstora skor: 800 kronor per par
 • Resår- och tygkorsett: 300 kronor styck
 • Mjuka arm- och ben­ortoser: 300 kronor styck
 • Fotortoser och inlägg: 500 kronor per par
 • Låneavgift för trehjulig cykel: 400 kronor per år

Ovanstående avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Glasögonbidrag till barn

Landstinget ger bidrag till barn som behöver glasögon.

 • Barn upp till 8 år: enstyrkesglas 500 kronor*, flerstyrkesglas 1 000 kronor*
 • Barn 8-19 år: 800 kronor

*Kan betalas ut flera gånger om du har recept eller remiss. Utan måste det gå 12 månader mellan bidragen.

Ovanstående avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Receptförnyelse

Receptförnyelse

Receptförnyelse och utskrift av nya recept är alltid kostnadsfritt.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 100 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd i Blekinge

Högkostnadsskydd i Blekinge

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en avgift, men det finns en övre gräns för hur mycket du betalar under tolv månader, det så kallade högkostnadsskyddet.

Alla besök som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för dig som har fyllt 85 år. Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är avgiftsfri till och med det år man fyller 19 år. 

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 100 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod. I högkostnadskortet, som du får på din mottagning, noteras dina avgifter. Den sammanlagda kostnaden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året det inträffar. Om du inte har kortet med vid ett besök kan du spara dina kvitton och visa upp vid ett senare tillfälle. När du betalat 1100 kronor får du ett frikort som gäller för resten av perioden. Det är inte tillåtet att stryka ett besök för att på så sätt förlänga frikortets giltighetstid. Du måste själv se till att vårdgivaren fyller i beloppet på högkostnadskortet.

Högkostnadsskyddet gäller för vård inom alla landsting och privat vård som landstinget bekostar. I Landstinget Blekinges högkostnadsskydd ingår även besöksavgift och vaccinkostnad vid influensavaccination och vaccination mot lunginflammation, samt besöksavgiften vid tandvårdsbehandling för patienter med särskilda behov.

Observera att högkostnadsskyddet inte gäller när du är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning. Avgifter för intyg, hälsokontroller, utprovning och efterkontroll av hörapparat med mera ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifter för andra vaccinationer än mot influensa och lunginflammation ingår inte heller.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Landstinget har även ett högkostnadsskydd för sjukresor. Om man, inom en tolvmånadersperiod, har betalat 1800 kronor i egenavgifter för sjukresor, reser man utan egenavgift under den tid som återstår av perioden.

Se sidan om att resa till vården för mer information.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-09-11
Skribent och redaktör:

Ulrica Kalmerlind, Landstinget Blekinge

Granskare:

Marie Söderström, Landstinget Blekinge