Patientavgifter i Blekinge

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården och tandvården i Blekinge från och med den 1 januari år 2017. Avgifterna gäller vård inom Landstinget Blekinge och privat vård som bekostas av Landstinget Blekinge. Nytt för år 2017 är bland annat att alla besök som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för dig som har fyllt 85 år.

Visa mer

Besök hos primärvården och jourcentral

Besök hos primärvården och jourcentral

 • Besök hos läkare: 150 kronor
 • Besök hos läkare på jourcentralen: 150 kronor

Sjukvårdande behandling när vårdgivaren inte är läkare

 • Besök hos annan vårdgivare än en  läkare: 100 kronor
 • Besök hos sjuksköterska i primär­vården: 0 kronor (undantaget jour­centraler, där kostar det 100 kronor)
 • Besök hos specialistsjuksköterska  i primärvården: 100 kronor
 • Besök hos undersköterska i primär­vården: 0 kronor
Fäll ihop

Besök hos psykiatrin eller habiliteringen

Besök hos psykiatrin eller habiliteringen

 • Besök hos alla yrkeskategorier: 150 kronor
 • Första remissbesöket (med vissa undantag): 100 kronor
 • Besök inom barn- och ungdomspsykiatrin: 0 kronor
 • Besök inom habiliteringen: 0 kronor
Fäll ihop

Besök på Blekinge­sjukhusets mottagningar

Besök på Blekinge­sjukhusets mottagningar

 • Besök hos läkare: 300 kronor 
 • Besök hos läkare på akutmottagningen: 400 kronor 

Undantag:

 • Första remissbesöket (med vissa  undantag): 100 kronor

Sjukvårdande behandling när vårdgivaren inte är läkare

 • Besök hos annan vårdgivare än en  läkare: 100 kronor
Fäll ihop

Besök hos privata läkare

Besök hos privata läkare

Hos privata läkare som har avtal med landstinget eller läkarvårdsersättning är patientavgiften för besök högst samma avgift som för vård inom landstinget.

Fäll ihop

Provtagning och hälsoundersökningar

Provtagning och hälsoundersökningar

Provtagning med anledning av sjukdom

 • Provtagning: 0 kronor

Röntgen

 • Remissbesök för röntgen: 100 kronor

Åtgärder som inte har samband med sjukdom

För undersökningar utan samband med sjukdom och för intyg tar landstinget ut en avgift enligt särskild timtaxa. Exempelvis intyg till försäkringsbolag för inställd resa.

Riktade hälsoundersökningar

 • Mammografi (undersökning för att upptäcka bröstcancer): 0 kronor 
 • Första cellprovstagningen för kvinnor som fyllt 23 år: 0 kronor
 • Gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning) för kvinnor som är äldre än 23 år: 150 kronor
 • Screening av stora kroppspulsådern: 150 kronor
Fäll ihop

Avgifter när du är inlagd inom Blekingesjukhuset och psykiatrin

Avgifter när du är inlagd inom Blekingesjukhuset och psykiatrin

 • Barn och ungdomar betalar ingen avgift för sjukvård till och med det år de fyller 19 år.
 • Vuxna från det år de fyller 20 år och  har en bruttoinkomst på minst 96 001 kronor per år betalar 100  kronor per dygn.
 • Vuxna från det år de fyller 20 år och  har en bruttoinkomst på max 96 000  kronor per år betalar 50 kronor per dygn.
Fäll ihop

Besök hos folktandvården

Besök hos folktandvården


Alla avgifter för besök och tandvårdsbehandlingar finns i tandvårdstaxan.

Fäll ihop

Besök hos privat tandläkare

Besök hos privat tandläkare

Avgifter för besök och behandlingar finns i respektive tandläkares prislista.

Fäll ihop

Kostnader för uteblivna besök

Kostnader för uteblivna besök

Om du inte kan komma till ett avtalat besök måste du meddela det. Du måste avbeställa besöket senast 24 timmar i förväg. Besök för dagkirurgiska ingrepp kräver mer planering av sjukvården och måste därför avbeställas senast 72 timmar i förväg. 

Du får betala en avgift om du uteblir från ett bokat besök. Faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer. 

 • Dagkirurgi: 450 kronor
 • Övriga besök: 300 kronor
 • Ungdomar mellan 18-19 år: 100 kronor för alla typer av uteblivna besök. 

Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Vaccination

Vaccination

Grundavgiften för vaccinering är 300 kronor plus kostnaden för själva vaccinet. Vaccination mot influensa och lunginflammation (gäller vaccinet Pneumo­­vax) omfattas av högkostnadsskyddet. Vaccineringen mot influensa och lunginflammation är avgiftsfri för dig som är folkbokförd i Blekinge och är 65 år och äldre.Vaccineringen mot influensa är avgifts­fri för dig som är i de sista två tredjedelarna av graviditeten.

Resevaccinationer

Avgifterna för resevaccinationer bestäms enligt särskild taxa. Avgifterna omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Näringspreparat och speciallivsmedel

Näringspreparat och speciallivsmedel

 • För barn och ungdomar som är under 16 år gäller avgifter enligt statliga regler.
 • Avgiften för kosttillägg och sondnäring styrs av hur många enheter man behöver per dag. Maxavgiften är 1375 kronor per månad.
 • Egenavgiften för speciallivsmedel, (proteinreducerade livsmedel,
  produkter för patienter med PKU, SPC-flakes, Salovum) 250 kronor/ordination.
 • Ungdomar med diagnosen glutenintolerans får ett bidrag på 1500 kronor per år från den dag de fyller 16 år till och med det år man fyller 19 år.

Avgifterna för näringspreparat och speciallivsmedel gäller inte sluten vård, det vill säga vård som man får när man är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning.

Fäll ihop

Hjälpmedel

Hjälpmedel

 • Landstinget finansierar inköp och utprovning av peruk för vuxna, dock högst en totalkostnad på 4 500 kronor exklusive moms per år. Kostnader därutöver får du själv finansiera. Kostnadstaket gäller inte barn och ungdomar under 20 år.
 • Egenavgift för TENS-apparat (elektrisk nervstimulering) beror på vilken apparat du har blivit förskriven. Från och med den 17 maj 2017 är avgiften antingen 200kronor för sex månader eller 150 kronor för tre månader. Gäller inte barn och ungdomar fram till och med det år de fyller 19år.
 • Utprovning av CPAP (apparat vid  sömnapné) kostar 500 kronor i egenavgift. Utbyte av mask, filter och slang vid CPAP-behandling står patienten själv för (gäller ej barn och ungdomar fram till och med det år de fyller 19 år).  
 • Egenavgift för kryckkäppar och stödkäppar är 100 kronor per styck eller par. Gäller inte barn och ungdomar fram till och med det år de fyller 19 år. Patienten får behålla kryckan eller käppen. 
 • Egenavgift för elrullstol för utomhusbruk är 500 kronor per år. Gäller inte barn och ungdomar fram till och med det år de fyller 19 år.
 • Utprovning och efterkontroll av hörapparat kostar 800 kronor i egenavgift.
 • Egenavgift för anpassade skor för vuxna är 700 kronor per par. Egenavgift för anpassade skor för barn är 300 kronor per par.
 • Egenavgift för åtgärder på skor är 0 kronor. Gäller högst tre par per år.
 • Bidrag till olikstora skor är 800 kronor per par.
 • Egenavgift för resår- och tygkorsett är 300 kronor per styck.
 • Egenavgift för mjuka arm- och benortoser är 300 kronor per styck.
 • Egenavgift för fotortoser och inlägg är 400 kronor per par. 
 • Egenavgift för trehjulig cykel är 400 kronor per år. Gäller inte barn och ungdomar fram till och med det år de fyller 19 år.
 • Landstinget ger bidrag till barn som behöver glasögon. Barn upp till 8 år - enstyrkesglas: 500 kronor. *
 • Barn upp till 8 år - flerstyrkesglas: 1 000 kronor.
 • Barn från 8 år och upp till 19 års ålder får ett bidrag med 800 kronor. 

* Kan betalas flera gånger om recept/remiss finns. Finns inget recept måste det gå 12 månader mellan "bidragen".

Ovanstående avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Receptförnyelse

Receptförnyelse

Receptförnyelse och utskrift av nya recept är alltid kostnadsfritt.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 100 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd i Blekinge

Högkostnadsskydd i Blekinge

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar du en avgift, men det finns en övre gräns för hur mycket du betalar under tolv månader, det så kallade högkostnadsskyddet.

Alla besök som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för dig som har fyllt 85 år. Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är avgiftsfri till och med det år man fyller 19 år. 

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 100 kronor för hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod. I högkostnadskortet, som du får på din mottagning, noteras dina avgifter. Den sammanlagda kostnaden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året det inträffar. Om du inte har kortet med vid ett besök kan du spara dina kvitton och visa upp vid ett senare tillfälle. När du betalat 1100 kronor får du ett frikort som gäller för resten av perioden. Det är inte tillåtet att stryka ett besök för att på så sätt förlänga frikortets giltighetstid. Du måste själv se till att vårdgivaren fyller i beloppet på högkostnadskortet.

Högkostnadsskyddet gäller för vård inom alla landsting och privat vård som landstinget bekostar. I Landstinget Blekinges högkostnadsskydd ingår även besöksavgift och vaccinkostnad vid influensavaccination och vaccination mot lunginflammation, samt besöksavgiften vid tandvårdsbehandling för patienter med särskilda behov.

Observera att högkostnadsskyddet inte gäller när du är inlagd på sjukhus eller vid någon annan vårdinrättning. Avgifter för intyg, hälsokontroller, utprovning och efterkontroll av hörapparat med mera ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifter för andra vaccinationer än mot influensa och lunginflammation ingår inte heller.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Landstinget har även ett högkostnadsskydd för sjukresor. Om man, inom en tolvmånadersperiod, har betalat 1800 kronor i egenavgifter för sjukresor, reser man utan egenavgift under den tid som återstår av perioden.

Se sidan om att resa till vården för mer information.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-29