Habiliteringen i Blekinge

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Habilitering innebär att utveckla starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja patienten och dennes nätverk. Habiliteringen har mottagning för barn och vuxna på Blekingesjukhuset både i Karlshamn och Karlskrona.

På den här sidan kan du läsa om vad som händer hos oss just nu, se hur vi arbetar och vilka yrken som finns hos oss, hitta våra kontaktuppgifter och mycket mer.

Visa mer

Aktuellt på Blekinges habilitering

Aktuellt på Blekinges habilitering

Brukarråd

Kontakta din föreningsrepresentant eller någon av medarbetarna på habiliteringen om det är något du vill ha framfört via din patientförening. Representanter för de olika brukarorganisationerna är inbjudna att delta i ett möte mellan kommunerna och Region Blekinge (Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen)  för att diskutera samverkansavtalet avseende barn och unga.

Samverkansavtal

Avtalet är upprättat för att se till att kommun och region samverkar kring de barn och unga som behöver stöd från flera samtidigt. Det finns även lokala avtal mellan kommun och Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen.

Med stöd av avtalet kan man som enskild begära att få möte representanter från fler verksamheter för att upprätta en särskild individuell plan, en SIP. Tala med den du har kontakt med inom kommunen eller Region Blekinge om du vill veta mera eller vill få göra en SIP.

Gruppverksamhet och kurser

Planeringen inför höstens program är nu klar och finns här på hemsidan. Vi kommer att erbjuda en drygt 20-tal olika aktiviteter. Tänk på att du alltid kan söka till en kurs eller grupp oavsett var du bor i länet.

I höstens kurskatalog fortsätter vi att prioritera aktiviteter som fokuserar på grundläggande information kring diagnoser och samhällets regler samt om nutrition och kommunikation. 

Har du idéer och tankar om någon aktivitet du gärna skulle se genomföras, lämna förslag till de du träffar på habiliteringen eller via din patientorganisation.

Fäll ihop

Hur kommer jag till habiliteringen?

Hur kommer jag till habiliteringen?

Habiliteringen tar emot remisser från till exempel barnavårdscentral, barnmottagning, skolhälsovård, logoped, öronmottagning och psykiatri. De kan också komma från arbetsfördelningen och försäkringskassan. Vi tar även emot egenremisser det vill säga när personen själv eller en vårdnadshavare tar kontakt med oss. Innan du kontaktar oss är det bra att fundera på följande frågor:

 • Vilka svårigheter gör att ni söker hjälp?
 • Hur visar sig svårigheterna? I vilka situationer visar de sig?
 • Finns det några andra medicinska svårigheter?
 • Hur ser familjesituationen ut?
 • Finns det ärftlighet för de svårigheter ditt barn har?
 • Finns det andra instanser inkopplade, till exempel logopedmottagning, socialförvaltning, barn- och ungdomspsykiatri eller barnklinik?
 • Finns det utredningar gjorda av andra, till exempel av barn- och ungdomspsykiatri eller skolpsykolog?
 • Har ditt barn extra stöd i förskola eller skola?
 • Når ditt barn kunskapsmålen i skolan?
 • Hur fungerar mat och sömn?
 • Hur fungerar ditt barn tillsammans med kamrater, syskon och vuxna?
 • Hur är barnets språkliga förmåga?
Fäll ihop

Våra kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss kan du ringa våra övergripande telefonnummer eller använda våra e-tjänster för att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på våra sidor på 1177.se eller i dokumentet nedanför.

Fäll ihop

Insatser

Insatser

Ett barn med funktionshinder påverkar hela familjens vardag och livsmiljö. Det berör även syskon och närstående till familjen. Utifrån vår kunskap och erfarenhet av funktionshinder erbjuder vi stöd för att stärka familjen.

Habilitering till barnet, ungdomen eller den vuxne kan omfatta:

 • utredning för diagnos
 • behandling individuellt eller i grupp
 • utprovning och inträning av hjälpmedel
 • samtalsstöd
 • information om det egna funktionshindret
 • medicinsk konsultation.

Habilitering till familjen och närmiljön kan omfatta:

 • samtalsstöd
 • rådgivning i att stimulera barnets utveckling
 • information om funktionshinder och dess konsekvenser i vardagen
 • råd inför bostads- och annan miljöanpassning
 • information om samhällsservice
 • stöd i samarbetet med andra myndigheter
 • föräldra- och anhörigutbildning
 • information om olika behandlingsmetoder
 • information om intresseorganisationer
 • förmedling av kontakter med andra familjer
 • stöd till syskon och anhöriga.

Vid behov förmedlar vi kontakt och samverkar med andra specialister och myndigheter. Vi ger också information och utbildning om funktionshinder.

Fäll ihop

Vi arbetar i team

Vi arbetar i team

Alla yrkeskategorier på habiliteringen har olika kunskapsområden och metoder för utredning, stöd och behandling. Genom att arbeta i team lägger vi samman våra olika kunskaper, för att insatserna som ges ska bli allsidiga och samordnade.

Fäll ihop

Habiliteringsplan

Habiliteringsplan

Utifrån barnets och familjens eller den vuxnes och närmiljöns behov gör vi tillsammans en planering för insatser under en bestämd tid, en habiliteringsplan. Insatserna anpassas, prioriteras och förändras över tid. Varje barn med familj och vuxna med närstående har en utsedd person inom habiliteringen att vända sig till.

Fäll ihop

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter

Här hittar du habiliteringens utbud av information, utbildning och gruppverksamhet. Våra aktiviteter på habiliteringen vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen i Karlshamn eller Karlskrona och dina närstående.

Vår ambition är att dessa insatser tillsammans med de övriga individuella insatserna planeras in i den habiliteringsplan som upprättas.

Anmälan till aktivitet

Du kan anmäla dig genom att fylla i och skicka in en anmälningsblankett via posten.

Fäll ihop

Konduktiv pedagogik

Konduktiv pedagogik

Här hittar du information och blankett för ansökan om konduktiv pedagogik. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-02-21
Redaktör:

Emma Karlsson, kommunikatör

Granskare:

Kristina Frisk, utvecklingskoordinator