Lagar och bestämmelser

Rättigheter i mötet med vården

Innehållet gäller Västra Götaland

Värdigt bemötande

Du har rätt att bemötas på ett professionellt och värdigt sätt i hälso- och sjukvården. Det gäller oavsett vad du har för kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionalitet, etnicitet, språk, sexualitet, religion eller trosuppfattning, utbildning eller social status. Ett gott och jämlikt bemötande är en del av de mänskliga rättigheterna, svensk lag och sjukvårdens etiska princip om alla människors lika värde och gäller både patienter och närstående. 

Om du tycker att du eller en närstående har fått fel vård eller dåligt bemötande ska du i första hand vända dig till vårdpersonal på den berörda mottagningen eller avdelningen. Du kan också vända dig till patientnämnden: Om du inte är nöjd med vården.

Vård tillsammans med dig

Personalen ska så långt som möjligt utforma och genomföra vården tillsammans med dig. Det sker utifrån dina önskemål, dina medicinska behov och med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Resurserna ska fördelas på så jämlika villkor som möjligt mellan patienterna. Du kan som patient ha önskemål eller särskilda skäl till att få träffa en särskild läkare eller annan vårdpersonal.

Du får inte ställa diskriminerande krav

Det är i första hand ditt medicinska tillstånd som avgör vilka medarbetare som är bäst lämpade att behandla dig. Du har inte rätt att ställa diskriminerande krav på att du ska behandlas av personal som har ett visst kön, etniskt ursprung, religion eller liknande. Det är viktigt att du som patient eller närstående visar vårdpersonalen respekt.

Om du ställer diskriminerande krav och tackar nej till behandling av viss personal betyder det att du tackar nej till erbjuden vård. Om du tackar nej till vården som erbjuds kan du kontakta annan vårdgivare. Ingen vårdgivare har dock rätt att möta diskriminerande krav i val av vårdpersonal.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Barn har rätt att vara delaktiga och säga sin mening i frågor som berör dem – till exempel sin egen vård och behandling.
Läs mer om barns och vårdnadshavares rättigheter i vården.

Till toppen av sidan