LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Rättigheter i mötet med vården

Innehållet gäller Västra Götaland

Värdigt bemötande

Du har rätt att bemötas på ett professionellt och värdigt sätt i hälso- och sjukvården. Det gäller oavsett vad du har för kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionalitet, etnicitet, språk, sexualitet, religion eller trosuppfattning, utbildning eller social status.

Ett gott och jämlikt bemötande är en del av de mänskliga rättigheterna, svensk lag och sjukvårdens etiska princip om alla människors lika värde och gäller dig både som patient och som närstående. Om du upplever att bemötandet från vården brister kan du läsa mer här om hur du går vidare: Om du inte är nöjd med vården.

Genomföra vård tillsammans med dig

Personalen ska så långt som möjligt utforma och genomföra vården tillsammans med dig. Det sker utifrån dina önskemål, dina medicinska behov och med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Resurserna ska fördelas på så jämlika villkor som möjligt mellan patienterna. Du kan som patient ha önskemål eller särskilda skäl till att få träffa en särskild läkare eller annan vårdpersonal.

Du får inte ställa diskriminerande krav

Du har inte rätt att ställa diskriminerande krav på att du ska behandlas av personal som har ett visst kön, etniskt ursprung, religion eller liknande. Det är främst ditt medicinska tillstånd som avgör vilka medarbetare som är bäst lämpade att behandla dig. Det är viktigt att du som patient eller närstående visar vårdpersonalen respekt.

Om du ställer diskriminerande krav och nekar behandling av viss personal anses du tacka nej till erbjuden vård. Om du tackar nej till vården som erbjuds kan du kontakta annan vårdgivare. Ingen vårdgivare har dock rätt att möta diskriminerande krav i val av vårdpersonal.

Till toppen av sidan