ትግርኛ/Tigrinska

ንቘልዓ ምሕቋን ጕድኣት ሓንጐል ከስዕበሉ ይኽእል እዩ።

Att skaka ett barn kan ge hjärnskador - tigrinskaThe content concerns Västra Götaland

ሓደ ናጽላ ቈልዓ ክውጭጭ ተራ ነገር እዩ። ሓደ ቈልዓ እንታይ ኰይኑ ይውጭጭ ኣሎ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ክትርደኦ ከቢድ እዩ። ቈልዓ ክውጭጭ ከሎ ድማ ከም ወለዲ መጠን ከጨንቐኩም ልሙድ ነገር እዩ። ክትበሳጮ፥ ሕልናኻ ክደኽመካ፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክትቍጣዕ ትኽእል ኢኻ። እንተ ዀነ ግን ውላድካ ፈጺምካ ኣይትሕቈኖ። ንቈልዓ ምሕቋን ንህይወቱ ሓደገኛ እዩ። ነቲ ቈልዓ ናይ ሓንጎል ማህሰይቲ ከስዕበሉ ይኽእል እዩ።

ወላዲ ምዃን ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ሓጎስ ዘሎዎ ዓቢ ኣጋጣሚ እዩ። ግን ከኣ ከቢድ ዝገብሮ ኣጋጣሚ ’ውን ኣሎዎ። እቲ ቈልዓ ኣብ ዝውጭጨሉ ግዜ ኣሸጋሪ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ከም ወላዲ መጠን ዘይዕዉት ኴንካ ክስምዓካ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ቈልዓ ትቝጣዕ፡ ወይ ድማ እቲ ቈልዓ ከየሕምሞ ክትፈርሕ ትኽእል። ምናልባት ከም ወላዲ መጠን ንፉዕ ድየ ኣነ ኢልኩም ትሓስቡ ትዀኑ፡ ወይ ’ውን እዚ ቈልዓስ ይፈትወኒ ዶ እምበር እዩ ዝብል ሓሳብ ይሕዘኩም ይኸውን እዩ።

To the top of the page