ጥን

ጽቡቕ ኣመጋግባ ኣብ እዋን-ጥንሲ

Bra mat när du är gravid - tigrinskaThe content concerns Östergötland

ኣብቲ ጥንስቲ ዝዀንኩሉ ጊዜ፥ ኣካላትኪ ተወሳኺ መግቢ፡ ቪታሚናትን ሚነራላትን የድልዮ’ዩ። ዳርጋ ኵሉ ነገራት ክትበልዒ ትኽእሊ ኢኺ፥ መግቢታት እናቐያየርካ ምብላዕ ክኣ እቲ ዝበለጸ’ዩ። ሃብታም ”መዓዛታት-መግቢ” ዘሎዎ መግቢታት፥ ንኣብነት ”ምስ ገለፉ ዝተጣሕነ-ዘራእቲ”፡ ኣሕምልቲ፡ ሰራውር-ፍሬታት፡ ዓይኒ-ዓተራት፡ ስቡሕ-ዓሳ፡ እንቋቝሖ፡ ፍርያት-ጸባ፡ ፍሩታታት፡ ዘራእቲ-ዘይቲን ዓይነት ፉልን እዮም። መመላእታ መግቢ ውን፡ ከም “ቪታሚን-ቢ” (folsyra) ዝኣመሰለ፡ ከምኡ ውን ሓጺን ምውሳድ ከድልየኪ ይኽእል’ዩ።

Fyra personer i olika åldrar som skär grönsaker. Fotografi.

Läs texten på svenska

ናይ ”ጥዕና-መግቢ” ምብላዕኪ፡ ንዓኺን ነቲ ጥንሲን ጽቡቕ ስምዒት ዚህበኩም’ዩ። ገለ-ገለ ዓይነት መግቢታት ግን፡ ካብ ምውሳዱ ክትክልከሊ የድሊ’ዩ። ”ቤትስልጣን ምክትታል-መግቢ” (Livsmedelsverket)፥ ኣብ እዋን ጥንሲ እንታይ ክትበልዒን ክትሰትዪን ከም ትኽእሊ፥ እዋናዊ ሓበሬታ የውጽእ’ዩ። ብዛዕባ እንታይ ክትበልዒ ከም ዘሎኪ ዘተሓሳስበኪ ነገር ምስ ዚህሉ፥ ምስታ ናትኪ ”ኣዋላዲት-ነርስ” ተዘራረቢ።

To the top of the page