ጥን

ቅልውላው ኣብ “መስርሕ-ሕርሲ”

Smärta under förlossningen - tigrinskaThe content concerns Jönköpings län

ቆልዓ ምውላድ ቃንዛ ዘሎዎ እዩ። ነቲ ቃንዛ ብኸመይ ከም ትሙኰሮ ግን ክፈላለ ይኽእል’ዩ። ኣካልትና ንቓንዛ ብኸመይ ከም ዚኣልዮ ይፈልጥ’ዩ። እንተ ዀነ ግን፡ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጊዜ ድማ፥ ንቓንዛ ብኸመይ ከም ተህድኦ ነንበይኖም ጥበባት ኣሎዉ እዮም።

Läs texten på svenska

ኣብ ጊዜ ሕርሲ ብኸመይ ኪስምዓካ ከም ዚኽእል ንኽትግምት፥ ከቢድ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ምስኡ ውን፡ ኣየናይ ዓይነት መህድኢ ቓንዛ ብዚበለጸ ከም ዚሰማምዓካ ንምፍላጥ ውን ከጻግም ይኽእል እዩ። ስለዚ እምበኣር፡ ነቶም ነንበይኖም ዓይነት ኣማራጺታት ክፉት ኴንካ ክትቅበሎ ጽቡቕ’ዩ።

እዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ብብልዕትኺ ኣቢልኪ ንእትወልዲ ኣደ፡ ብዛዕባ ዘሎ ቃንዛ ዚገልጽ ክፍሊ’ዩ። ብዛዕባ ብመጥባሕቲ ምውላድ ዚገልጽ ውን ሓደ ክፋል ኪህሉ’ዩ። ካልእ ተወሳኺ ክፋል ውን፥ ንዓኻ ኣብ ጊዜ ሕርሳ ምስታ ወላዲት እትህሉን እትድግፋን ሰብ ዚኸውን ጽሑፍ ውን ተወሳኺ ሰፊሩ ኣሎ።

ኣብ ጊዜ ሕርስኺ፡ ብዛዕባ ናይ ቃንዛ ሻቕሎት ምስ ዚህልወኪ፥ ምስታ ኣብ ”ክንክን ጥዕና ኣዴታት” ዘላ ”ኣዋላዲት-ነርስ” ተዘራረቢ። ኣብኡ ብኸመይ ክትቅረብሉ ከም ትኽእሊ፡ ሓገዝ ክትረኽቢ ኢኺ።

To the top of the page