ጥን

ነንበይኖምን ዝተፈላለዩ መድረኻት-ሕርሲ

Förlossningens olika faser - tigrinskaThe content concerns Jönköpings län

ቆልዓ ኣብ ውሽጢ ማሕጸን’ዩ ዘሎ፡ ብኸፋት ናይ ብልዕቲ ኣቢሉ ድማ ክውለድ’ዩ። ኣብቲ ታሕተዋይ ሸነኽ ናይቲ ማህጸን፥ “መውጽኢ-ካናለ” ዝመስል፥ “ክሳድ-ማህጸን” (livmodertappen) ዝስመ ኣቀራርጻ ዘሎዎ እዩ። እዚ ካናለ እዚ፡ ክሳብ ኣፍ ናይ ብልዕቲ፡ ንታሕቲ ገጹ ዝቕጽል’ዩ። ኣብ መፈጸምታ ናይቲ ጥንሲ ድማ፡ እዚ ካናለ-ማህጸን’ዚ ክልስልስ ይጅምር። ሽዑ ድማ፡ ካብቲ ናይ ቅድም ዝበዝሐ ናይ “ምፍሳስ” ተርእዮታት፡ ክርኣየኪ ይኽእል’ዩ። ካልእ ሓደ ሓፊስ “ለጎግታ”ውን ኪወጽእ ተኽእሎ ኣሎ። ገለ እዋናት፡ እዚ ለጎግታ’ዚ፡ “መወተፊ-ለጎግታ”ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ’ዩ። ነዚ “መወተፍታ-ለጎግታ’ዚ” ከም ዘለወን፥ ኵለን ጥኑሳት ኣይኰነን ዝዕዘብኦ።

Läs texten på svenska

እምበኣር እቲ ሕጻን መታን ምውጻእ ክኽእል፡ እዚ “ካናለ-ማህጸን’ዚ” ክኽፈት የድልዮ። ኣብታ እቲ ህጻን ዚወጸላ ግዜ፡ እቲ “ካናለ-ማህጸን” ይሓጽርን (ይስብሰብ) ይጸፍሕን። ድሕሪ “ካናለ-ማህጸን” ምኽፋቱ፡ እታ እቲ ህጻን ብብልዕቲ ጌሩ ዚወጸላ ከፋት፡ ናታ “ሰንጣቒ-ግፍሓት” 10 ሰ/ሜ ኣቢሉ’ዩ ዝኸውን። እዚ “ካናለ-ማህጸን” (Livmodertappen) “ክሳድ-ማህጸን” (livmoderhals) ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ’ዩ።

To the top of the page