ትግርኛ/Tigrinska

ጥንሲ

Graviditet - tigrinska

Content - ጥንሲ

Visa innehåll som:
ምንጻል ጥንሲ Abort - tigrinska

ምንጻል ጥንሲ ንሓደ ጥንሲ ምቁራጹ ማለት እዩ። ጥንሲ ንምንጻል እትውስኒ ንስኺ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ ባዕልኺ ኢኺ። እዚ ነጻ ምንጻል ጥንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ቃንዛ ጎሎ ኣብ እዋን ጥንሲAtt ha ont i bäckenet under graviditeten - tigrinska

ነፍሰ-ጾር ኣብ ዘለኹሉ እዋን ኣብ ኣካላትኪ ዘለዉ መላግቦታት ዝያዳ ተንቀሳቐስቲ ይኾኑ። ኣብ ከባቢ ጎሎኺ ቃንዛ ክገብረልኪ ይኽእል እዩ። እዚ ልሙድ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ድሕሪ ሕርሲ ይገድፍ እዩ።

ምረዛ ጥንሲHavandeskapsförgiftning - tigrinska

ምረዛ ጥንሲ ነፍሰ ጾር ኣብ ዘለኹሉ እዋን ክሕዘኪ ዝኽእል ሓደ ሕማም እዩ። ልዑል ጸቕጢ ደም ይገብረልኪ። እዚ ንዓኽን ነቲ ቈልዓን ክጸልወኩም ይኽእል እዩ። ነቲ ጸቕጢ ደም ንምትሓቱ ዕረፍትን መድሃኒትን ከድልየኪ ይኽእል እዩ።

ምጭባጥን ምዝርጋሕን ማህጸንን ቃንዛ ሕርሲንSammandragningar och värkar - tigrinska

ማህጸን ጭዋዳ እያ። ማህጸን ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ እዋን ጥንሲ ትውጠር እያ። እዚ ምጭባጥን ምዝርጋሕን ማህጸን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ እዋን ሕርሲ እውን ማህጸን ትውጠር እያ። እዚ ቃንዛ ሕርሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ኣልኮላዊ መስተን ጥንስን Alkohol och graviditet - tigrinska

ነፍሰ-ጾር ከለኺ ኣልኮላዊ መስተ ኣይትስተዪ። ኣልኮላዊ መስተ ነቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻን ክጎድኦ ዝኽእል ትሕዝቶ ናይ ሓደገኛታት ባእታታት ኣለዎ። ኣልኮላዊ መስተ ካብ ምስታይ ንሙቁራጽ ከቢድ ኮይኑ ምስ ዝስምዓኪ፡ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ትምባኾን ጥንስንTobak och graviditet - tigrinska

ነፍሰ-ጾር ከለኺ ትምባኾ ትጥቀሚ እንተ ዄንኪ ጎዳኢ እዩ። እቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻን ካብቲ ትምባኾ ሓደገኛታት ባእታታት ኣብ ነብሱ ይኣትዉ እዮም። ስለዚ ነፍሰ-ጾር ከለኺ ትምባኾ ኣይትጠቀሚ። ንሙቁራጽ ከቢድ ኮይኑ ምስ ዝስምዓኪ፡ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ። ትምባኾ ንኣብነት ኣብ ሽጋራ ኣሎ።

ምብጻሕ ናብ ክሊኒክ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳትን (barnmorskemottagningen)Besök på barnmorskemottagningen - tigrinska

ነፍሰ ጾር ከለኺ ናብ ሓደ ክሊኒክ ነፍሰ ጾራትን ሓራሳት ክትበጽሒ ትኽእሊ ኢኺ። እቲ ምብጻሕ ንስኽን እቲ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ህጻንን ጥዕናኹም ከመይ ከም ዘሎ ንምምርማር እዩ። ቅድሚ ሕርሲ ንኽትቀራረቢ ምኽርን ሓገዝን ክትረኽቢ ኢኺ። እቲ ምብጻሕ ንዓኺ ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ።

ነንበይኖምን ዝተፈላለዩ መድረኻት-ሕርሲFörlossningens olika faser - tigrinska

ህጻን ካብ ማህጸን ኣደ ከመይ ጌሩ ይወጽእ? እቶም ተኸታተልቲ መድረኻት ሕርሲ፥ ”ድጉል-ሕርሲ”፡ ”መድረኽ-ምኽፋት”፡ ”መድረኽ-ምድፋእ”፡ ”ድሕረ-ሕርሲ” ኢልና ክንሰምዮም ንኽእል። ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ኩነታት ናይዞም ነንበይኖም ዝኾኑ መድረኻት-ሕርስን፡ ኣብ ኣካላትኪ፡ እንታይ ከም ዘጋጥምን፡ ብስፍሕ ዝበለ ክተንብቢ ኢኺ።

ቅልውላው ኣብ “መስርሕ-ሕርሲ” Smärta under förlossningen - tigrinska

ቆልዓ ምውላድ ቃንዛ ዘሎዎ እዩ። ነቲ ቃንዛ ብኸመይ ከም ትሙኰሮ ግን ክፈላለ ይኽእል’ዩ። ኣካልትና ንቓንዛ ብኸመይ ከም ዚኣልዮ ይፈልጥ’ዩ። እንተ ዀነ ግን፡ ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ ጊዜ ድማ፥ ንቓንዛ ብኸመይ ከም ተህድኦ ነንበይኖም ጥበባት ኣሎዉ እዮም።

ምንቅሳቕ ኣካላት ኣብ እዋን ጥንሲFysisk aktivitet under graviditeten - tigrinska

ኣብቲ ኣብ እዋን ጥንስቲ ዘሎኹሉ ጊዜ፥ ልምምድ ክትገብሪን ኣካላትኪ ክተንቀሳቕስዮን ጽቡቕ’ዩ። ከምኡ ብምግባርኪ ድማ፡ ጽቡቕ ክስምዓኪ ይኽእል’ዩ። ገለ ካብቶም ናይ ጥንሲ ሽግራትን ውን ከወግድን ኬሕውን ይኽእል’ዩ። ብተወሳኺ ግን፡ ምንቅስቓስ ኣካላት ምግባር፡ ኣካላትኪ ንሕርሲ ንምድላው፡ ሓደ ጽቡቕ ኣገባብ’ዩ። ብድሕሪ ሕርሲ ውን፡ ኣካላትኪ ብዝቐለለ ቀልጢፉ ንኺጸፍፍ፥ ምንቅስቓስ ኪሕግዝ ይኽእል’ዩ።

ትምባኾን ጥንሲንTobak och graviditet - tigrinska

ኣብ ጊዜ ጥንስኺ ሽጋራ ምስታይን ትምባኾ ምጥቃምን፥ ነቲ ጥንሲ ብጐዳኢ ንጥረ-ነገራት ከም ዚጥቃዕ ምግባሩ እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ነቲ ”ድቂን” ነቲ ጥንሲን ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ማለት’ዩ። ትምባኾ ምጥቃም ኣብ ዝገደፍክሉ ግዜ፡ ሽዑ- ንሽዑ ድማ እቲ ሓደጋ እናጐደል ይኸይድ። ኵሉ ሰብ ትምባኾ ምጥቃም ጠጠው ከብል ይኽእል’ዩ። ከቢድ ኰይኑ እንተ ተሰሚዑኪ፡ ሓገዝ ምርካብ ትኽእሊ ኢኺ። ይኹን እምበር፡ ”ኒኮቲን-ፕሎስተር”፡ ”ኒኮቲን-ማስቲካ” ከምኡ ውን ”ኒኮቲን-ኤሌክትሮኒክ ሽጋራ” ግን ኣይትጠቐሚ።

ናብ “መዋለዲ-ክፍሊ” ምምጻእ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ?När är det dags att ta sig till förlossningen? - tigrinska

ኣብቲ ናይ መጀመርታ ክፋል ናይቲ ጊዜ ሕርሲ፥ (ጊዜ-ቅልውላው) ኣብ ገዛኻ ምዃን ልሙድ’ዩ። እቲ ቅልውላው ኣዝዩ ኪጽዕቕ ምስ ጀመረ ግን፥ ሽዑ ናብ ”መዋለዲ-ክፍሊ” ምምጻእ ሰዓቱ ይኸውን። ግንከ እቲ ሰዓቱ ከም ዚኣኸለኸ ብኸመይ ኪፍለጥ ይኽእል? ኣብዚ ዚስዕብ ገለ መምርሒ ክትረኽቢ ኢኺ።

ቆልዓ ኣብ ”ቨርናሞ” ምውላድ (Värnamo) Att föda barn i Värnamo - tigrinska

ቆልዓ ኣብ ”ቨርናሞ” ምውላድ፡ ብኸምዚ ዚስዕብ ኣገባብ ዚፍጸም ኰይኑ፤ እዚ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ናይ ኣውራጃ ”ዮንሾፒንግ” ”ክፍሊ-መዋለዲ ቦታታት” እዩ።

ቆልዓ ኣብ “ዮሾፒንግ” ምውላድ (Jönköping)Att föda barn i Jönköping - tigrinska

ቆልዓ ኣብ ”ዮንሾፒንግ” ምውላድ፡ ብኸምዚ ዚስዕብ ኣገባብ ዚፍጸም ኰይኑ፤ እዚ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ናይ ኣውራጃ ”ዮንሾፒንግ” ”ክፍሊ-መዋለዲ” ቦታታት እዩ።

ቆልዓ ኣብ “ኤክሾ” ምውላድ (Eksjö) Att föda barn i Eksjö - tigrinska

ቆልዓ ኣብ ኤክሾ ምውላድ ብኸምዚ ዚስዕብ ኣገባብ ዚፍጸም ኰይኑ፤ እዚ ቦታ’ዚ፡ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ናይ ኣውራጃ ዮንሾፒንግ ”ክፍሊ-መዋለዲ” ቦታ እዩ።

ጽቡቕ ኣመጋግባ ኣብ እዋን-ጥንሲ Bra mat när du är gravid - tigrinska

ኣብቲ ጥንስቲ ዝዀንኩሉ ጊዜ፥ ኣካላትኪ ተወሳኺ መግቢ፡ ቪታሚናትን ሚነራላትን የድልዮ’ዩ። ዳርጋ ኵሉ ነገራት ክትበልዒ ትኽእሊ ኢኺ፥ መግቢታት እናቐያየርካ ምብላዕ ክኣ እቲ ዝበለጸ’ዩ። ሃብታም ”መዓዛታት-መግቢ” ዘሎዎ መግቢታት፥ ንኣብነት ”ምስ ገለፉ ዝተጣሕነ-ዘራእቲ”፡ ኣሕምልቲ፡ ሰራውር-ፍሬታት፡ ዓይኒ-ዓተራት፡ ስቡሕ-ዓሳ፡ እንቋቝሖ፡ ፍርያት-ጸባ፡ ፍሩታታት፡ ዘራእቲ-ዘይቲን ዓይነት ፉልን እዮም። መመላእታ መግቢ ውን፡ ከም “ቪታሚን-ቢ” (folsyra) ዝኣመሰለ፡ ከምኡ ውን ሓጺን ምውሳድ ከድልየኪ ይኽእል’ዩ።

To the top of the page