Söka vård - แสวงหาการดูแล

ห่วงอนามัยคุมกาเนิดชนิดเคลือบทองแดงใน Skåne ได้มีการชารุด

Trasiga kopparspiraler i Skåne - thailändskaThe content concerns Skåne

ห่วงอนามัยเป็นอุปกรณ์คุมกาเนิดเพื่อป้ องกันการตัง้ ครรภ์ ใน Skåne ได้มีผู้ใช้บางคนที่ได้รับห่วงอนามัยคุมกาเนิดชนิดเคลือบทองแดงที่ถูกพบว่ามีการชารุด ซึ่งได้มีการใช้ในระหว่างเดือนมกราคม 2015 จนถึงฤดูร้อนปี 2018 ถ้าหากในช่วงนัน้ ท่านได้ใสห่ ่วงอนามัยแล้วเป็นกังวล ให้ท่านโทรหาผดุงครรภ์ของท่าน

ห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดเคลือบทองแดงที่ชำรุดนี้มีชื่อว่า Novaplus T380 เกือบหกพันคนใน Skåne ที่ได้ใส่ห่วงอนามัยนี้ และได้มีการชำรุดจำนวนหนึ่งในสิบ โดยส่วนมากจะมีการเสียหายเมื่อทำการถอดออกมาจากมดลูก ภูมิภาค Skåne ได้หยุดการใช้ห่วงอนามัยเหล่านี้ทันทีเมื่อพบว่ามีการชำรุด

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากห่วงอนามัยที่ชำรุด แต่มีบางคนนั้นตั้งครรภ์ โดยไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเพราะการชำรุดของห่วงอนามัย โดยปกติแล้วจะมีน้อยคนทีใส่ห่วงอนามัยแล้วแต่ยังตั้งครรภ์อยู่ ถึงอย่างนั้นก็ไม่มียาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิดใด ๆ ที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

โทรหาผดุงครรภ์ของท่านถ้าหากเป็นกังวล

หากท่านได้ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดเคลือบทองแดงในระหว่างเดือนมกราคม 2015 จนถึงฤดูร้อนปี 2018 และรู้สึกเป็นกังวล ให้ท่านโทรหาผดุงครรภ์ของท่าน จากนั้นท่านจะได้รับการตรวจ โดยปกติแล้วภายในสองสัปดาห์ แล้วผดุงครรภ์ก็จะสามารถดูได้ว่าท่านมีห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดใด

ห่วงอนามัยคุมกา เนิดสามารถชา รุดได้เม่อื ไหร่ ห่ว

ห่วงอนามัยสามารถชำรุดได้ทุกเมื่อ แต่ก็มีเป็นจำนวนมากที่ใช้งานได้จนกว่าผดุงครรภ์จะถอดออกมา แล้วก็มักจะเสียหายในตอนนั้น ดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะยังเก็บห่วงอนามัยเอาไว้ได้หากยังไม่มีการชำรุดและหากท่านไม่มีความรู้สึกว่ามันมีอยู่ หรือไม่ก็สามารถเปลี่ยนห่วงอนามัยได้หากท่านต้องการ

จะรู้ได้อย่างไรว่าห่วงอนามัยคุมกา เนิดได้มีการชา รุด

หากห่วงอนามัยชำรุด ชิ้นส่วนของมันอาจหลุดออกมาเมื่อท่านมีประจำเดือน ดังนั้นต้องโทรหาผดุงครรภ์ของท่าน ท่านจะได้รับการตรวจและผดุงครรภ์ก็จะเปลี่ยนอันใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเปลี่ยน

มีความเป็นไปได้ที่ชิ้นส่วนของห่วงอนามัยยังคงอยู่ในมดลูก และไม่หลุดออกมาเอง หากเป็นอย่างนั้นผดุงครรภ์จะจัดการให้ท่านได้เข้ารับการตรวจด้วยการเอ็กซ์เรย์ แล้วถ้าหากชิ้นส่วนยังคงอยู่ข้างในก็จะได้ถูกนำออกมา

ท่านอาจมีสิทธิได้รับเงินชดเชย

ท่านอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยหากได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บในขณะทำการดูแลรักษา ซึ่งมีระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บ (patientskadelagen) และเรียกว่าประกันภัยผู้ป่วย (patientförsäkring)

ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันภัยผู้ป่วยในภาษาอื่น ๆ (lof.se)

แจ้งการบาดเจ็บหรือความเสียหายของท่านจากการรักษาบนเว็บไซต์ www.lof.se จากนั้นจะสามารถติดตามเรื่องของท่านได้ทางดิจิทัล หรือไม่ท่านก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์นี้ หรือขอให้ส่งแบบฟอร์มไปที่บ้านของท่าน

To the top of the page