درى / افغانستان – Dari

تکان دادن کودک نوزاد ممکن باعث آسیب مغزی شود

Att skaka ett barn kan ge hjärnskador - dariThe content concerns Västra Götaland

این یک امر طبیعی است که کودکان جیغ میزنند و بعضی اوقات علت جیغ زدن انها فهمیده نمیشود. زمانیکه اطفال گریه و جیغ میزنند پس تحت فشار رفتن والدین یک امر عادی است. درین حالت انسان احساس ناامیدی، ناتوانی میکند و در اخیر قهر میشود. اما هیچگاه کودک نوزاد خود را تکان ندهید! تکان دادن کودک یک عمل خطرناک برای کودک است و باعث آسیب مغزی شده میتواند.

پدر و مادر شدن یکی از رویدادهای بزرگ زندگی است که با خود خوشحالی های زایادی دارد اما لحظاتی ناخوشگوار هم با خود دارد. اگر کودک زیاد جیغ بزند ممکن است این یک امر ناخوشگوار باشد. ممکن است به عنوان والدین احساس شکست کنید یا از دست کودک عصبانی شوید یا حتی از آسیب رساندن به کودک بترسید. شاید به این فکر کنید که آیا من یک والد/والدهٔ خوب هستم؟ یا طفلم واقعاً من را دوست دارد؟

نیاز ها را با جیغ بیان میکند

کودکان بخاطری جیغ میزنند که نیازهای خود را بیان کنند، درین جمله کودکانی هستند که بسیار جیغ میزنند و کودکانی هستند که کم جیغ میزنند. وقتی شما و کودکتان با همدیگر آشنا میشوید، درک آنچه کودک می خواهد آسان تر می شود. شما میتوانید در اینجا معلومات در مورد جیغ زدن کودکان نوزادان را مطالعه کنید و نکاتی مشورتی برای آرامش انها را میتوانید درینجا دریافت نمائيد.

När små barn skriker

کودکان نوزاد به این علت جیغ میزنند

کودکان نوزاد کودکانی میباشند که عمریشان از یک سال کم باشند. علت های گوناگونی وجود دارد که چرا یک کودک نوزاد گریه میکند. بطور مثال:

 • کودک نزدیکی میخواهد
 • کودک گرسنه میباشد
 • کودک یک بلویه (نیکر) خشک میخواهد
 • کودک خسته است و میخواهد بخوابد
 • کودک گرمی یا سردی خورده باشد
 • کودک به طور درست روی تخت دراز نکشیده است
 • کودک به آرامش و سکوت نیاز دارد
 • کودک درد دارد یا مریض است و بطور مثال شکم درد است

اگر کودک راضی نباشد

راه های زیادی برای آرام کردن کودک وجود دارد، به عنوان مثال:

 • کودک را در بغل گرفته و آهسته آهسته گاز دهید.
 • طفل را در بیگ طفل بردار مختص به کودکان انداخته و بیگ را در وجود خود بسته کنید.
 • خواندنهای آرام را به کودک بخوانید.
 • با طریق آرام با کودک صحبت کنید.
 • گروپ ها را بند کرده و موسیقی آرام را روشن کنید.
 • طفل را در کراچی اطفال انداخته و از خانه بیرون بروید.
 • یکجا در موتر با کودک سفر کنید.

اینها را انجام دهید زمانیکه شما نمیتوانید که کودک تانرا آرام کنید

اگر شما نمیتوانید که طفل تانرا آرام کنید پس ممکن است که از میتودهای ذیل کار بگیرید.

 • در آرام ساختن کودک با کمک اقارب نزدیک از نوبت کار بگیرید.
 • برای کسی زنگ بزنید که در کودک تان با شما کمک کرده بتواند.
 • از کسی تقاضا کنید که کودک شما را برای یک وقت گرفته و شما آرام کنید.
 • این را هم امتحان کنید که در وقت نارامي کودک گوشکی موزیک یا آلهٔ تحفظ گوش ها را استفاده کنید.
 • طفل را روی تخت مانده و بعد از هر بار بعد از چند لحظه او را ببینید.
 • برای چند دقیقه به کدام اتاق دیگر رفته و درانجا بشنید.
 • زمانیکه احساس ارامش کردید طفل را دوباره بگیرید.

یک کودک نوزاد را قطعاً تکان ندهید

اگر هر چه صورت گیرد و خود را هرچه ناتوان هم احساس کنید کودک را هیچگاه تکان ندهید. تکان دادن شدید نوزاد ممکن  منجر به آسیب حاد مغزی با عواقب مادام العمر شود. سر یک نوزاد نسبت به بدنش بزرگ میباشد و عضلات گردنش به طور کامل رشد کرده نمیباشد، به همین دلیل اگر طفل کوچک تکان بخورد پس نمیتواند که در مقابل تکان مقاومت کند.

هنگام تکان خوردن مغز به جمجمه برخورد میکند و رگهای خونی کوچکی که بین مغز و پرده های باریک قرار دارند پاره گردیده و کودک دچار خونریزی مغزی میشود. ممکن کودک در نتیجه دچار تورم مغزی و صدمات اختناق ببیند.

هنگامیکه دستاهای بزرگسال سینهٔ نوزاد را محکم میگیرد، ریه ها فشرده میشوند که این امر همچنین میتواند باعث توقف تنفس نوزاد شود.

چه زمانی باید به دنبال مراقبت باشم؟

در صورتیکه تماس با کودک دشوار باشد و وجودش بی جان باشد و شما غیر مطمئن باشید که طفل بطور مداوم تنفس میکشد درین صورت باید عاجل به شماره 112 زنگ زده و کمک بجوئید. اگر کودک مراقبت عاجل دریافت نکند هر نوع واقعه صورت گرفته میتواند.

در صورتیکه کودک مورد هر گونه خشونت قرار گرفته باشد، حتی اگر به نظر برسد که کودک عادی هم است، باید به دنبال مراقبت طبی باشید تا ارزیابی کنید که به کودک کدام آسیبی نرسیده است. تمام خانواده میتوانند از پشتیبانی و کمک های اضطراری برخوردار شوند.

آیا میخواهید بیشتر بفهمید؟

در مرکزصحی قابلگی با قابله یا در مرکز مراقبت اطفال با کدام پرستار درین مورد صحبت کنید. اگر بعد از خواندن متن به شما کدام سوال ایجاد گردیده باشد انها میتواند که به سوالات شما جواب دهند. اگر شما در رابطه به صحت کودک یا مریضی کودک معلومات میخواهید پس به شمارهٔ 1177 زنگ زده معلومات حاصل کنید. شما تمام سال شب و روز به شمارهٔ 1177 زنگ زده میتوانید. اگر کسی مریض عاجل باشد پس به شمارهٔ 112 زنگ بزنید.  

To the top of the page