درى / افغانستان – Dari

تکان دادن کودک نوزاد ممکن باعث آسیب مغزی شود

Att skaka ett barn kan ge hjärnskador - dariThe content concerns Västra Götaland

این یک امر طبیعی است که کودکان جیغ میزنند و بعضی اوقات علت جیغ زدن انها فهمیده نمیشود. زمانیکه اطفال گریه و جیغ میزنند پس تحت فشار رفتن والدین یک امر عادی است. درین حالت انسان احساس ناامیدی، ناتوانی میکند و در اخیر قهر میشود. اما هیچگاه کودک نوزاد خود را تکان ندهید! تکان دادن کودک یک عمل خطرناک برای کودک است و باعث آسیب مغزی شده میتواند.

پدر و مادر شدن یکی از رویدادهای بزرگ زندگی است که با خود خوشحالی های زایادی دارد اما لحظاتی ناخوشگوار هم با خود دارد. اگر کودک زیاد جیغ بزند ممکن است این یک امر ناخوشگوار باشد. ممکن است به عنوان والدین احساس شکست کنید یا از دست کودک عصبانی شوید یا حتی از آسیب رساندن به کودک بترسید. شاید به این فکر کنید که آیا من یک والد/والدهٔ خوب هستم؟ یا طفلم واقعاً من را دوست دارد؟

To the top of the page