مراقبت و پرستاری بعد از شکنجه

Vård efter tortyr - dariThe content concerns Skåne

اگر یک کسی انسان دیگر را قصدأ رنج میدهد، این شکنجه است. طور مثال برای اینکه او را بترساند یا تحقیر نماید. شکنجه ممنوع است. اگر شما شکنجه شده اید شما میتوانید کمک بدست آورید.

شکنجه به معنی درد و رنج بسیار میباشد.

شکنجه چه است؟

اینجا مثال های شکنجه آورده میشود:

 • شما لت و کوب یا به لغت زده میشوید.
 • دست و پای تان در مدت زیاد بسته شده است.
 • شما مثل زندانی نگهداری میشوید و حق خوردن، خواب کردن یا مصرف دوا، را ندارید.
 • به شما تعرض جنسی میشود و یا در معرض کدام خشونت دیگر جنسی قرار میگیرید.
 • شما را مجبور میکنند که شکنجه شدن یک فرد دیگر را ببینید.

شکنجه یک جرم ضد حقوق بشر میباشد.

این یک چیز عادی است که بعدأ حالت آدم بد میباشد

این یک چیز عادی است که بعد از شکنجه حالت آدم بد میباشد.

حالت شما میتواند مستقیمأ بعد از حادثه یا یک مدت زیاد بعد از حادثه بدتر شود.

حالات ذیل میتوانند بعد از شکنجه برایتان بوجود آیند:

 • شما به سختی میخوابید و خواب های ترسناک را میبینید.
 • زیادتر اوقات شما احساس جگرخونی، ترس یا عصبانیت را دارید.
 • شما احساس شرم میکنید یا احساس میکنید که شکنجه اشتباه خود تان است.
 • شما دیگر نمیخواهید زندگی کنید.
 • شما احساس میکنید که هیچ چیز باعث خوشحالی تان نمیشود و یا هیچ چیز کدام اهمیتی ندارد.
 • شما سردردی یا درد در قسمت های دیگر بدن خود دارید. این میتواند همیشه یا اکثر اوقات باعث درد گردد.
 • قدرت بینایی و شنوایی تان ضعیف میگردد.
 • ضربان قلب تان از اندازه عادی زیاد میشود.
 • شما به افراد دیگر اعتماد ندارید و از ملاقات با دیگران خود داری میکنید.
 • اکثر اوقات، شما به آن چه که رخ داده بود فکر میکنید. مسائل روزمره میتواند حادثه را به یاد تان بیاورند. آنوقت احساس میشود که شما دوباره آن حادثه بد را تجربه میکنید.

اگر حالت تان در طول مدت طولانی خوب نمی باشد، امکان دارد که اختلال اضطراب پس از سانحه، پی تی اس دیPTSD ، برای تان بوجود آمده است. همچنان اختلال اضطراب پس از سانحه را به نام اختلال استرسی پس از آسیب روانی، نیز مینامند. شما میتوانید در ارتباط با اختلال اضطراب پس از سانحه، کمک بدست آورید.

تقاظای کمک و مراقبت، را بکنید

اگر شما شکنجه شده اید، به کلینیک خود زنگ بزنید. بهتر است که تا حد امکان هر چه زودتر تقاضای کمک طبی را نمود. همچنان شما میتوانید بعدأ تقاضای کمک را نمایید، اگر حالت تان بدتر شد.

اگر حالت تان بسیار بد است به تیلفون ۱۱۲ زنگ بزنید. همچنان شما میتوانید تقاضای کمک طبی را در یک بخش عاجل عقلی عصبی، نمایید.

اگر سن تان زیر ۱۸ سال است

آیا سن تان زیر ۱۸ سال است؟ در این صورت شما میتوانید به مطب نوجوانان ungdomsmottagning زنگ بزنید یا به بخش صحت شاگردان elevhälsa در مکتب تان مراجعه نمایید.

شما میتوانید به سازمان مشوره دادن "یک راه به En väg in " به تیلفون020-51 20 20 زنگ بزنید. آنها طوری به شما کمک میکنند که شما کمک را بدست آورید. طور مثال نزد داکتر یا روان شناس اطفال و نوجوانان.

در صورت شکنجه، به پولیس عریضه کنید

کار خوب خواهد بود که در صورت شکنجه، به پولیس عریضه نمود. حتی اگر شکنجه در کدام کشور دیگر رخ داده است، شما میتوانید به پولیس عریضه کنید. به تیلفون114 14 زنگ بزنید. شما میتوانید به سویدنی یا انگلیسی گپ بزنید.

معاینه به طریقه ذیل صورت میگیرد

شما با یک داکتر یا نرس ملاقات خواهید کرد. شما معاینه میشوید و همچنان در مورد حالت خود معلومات میدهید.

بعد از این به شما گفته میشود که به کدام مراقبت ضرورت دارید. شما میتوانید طور مثال در مورد آنچه که رخ داده بود به صحبت با کسی، ضرورت داشته باشید. بعضی اوقات امکان دارد تداوی دیگر یا دوا برای تان تجویز گردد.

تمام کارکنان خدمات طبی مکلفیت حفظ اسرار را دارند. یعنی آنها حق ندارند کدام چیزی در مورد شما را به کسانی که در بخش خدمات طبی کار نمیکنند، بگویند.

آیا سویدنی را نمی فهمید؟ در وقت تقاظای کمک طبی اینرا بگویید. در این صورت کارکنان خدمات طبی وقت ترجمان را برایتان میگیرند. ترجمان هم مکلفیت حفظ اسرار را دارد.

من خودم چه میتوانم بکنم برای اینکه حالتم بهتر شود؟

در مورد حالت خود با یک کسی صحبت کنید. این میتواند یک کسی باشد که شما او را میشناسید یا کدام کارمند خدمات طبی و صحی.

همچنان شما میتوانید در مورد چیزی که رخ داده بود و احساس تان، آنرا بنوسید. این میتواند به شما کمک کند که حالت تان بهتر شود.

در اینجا چیزهای دیگر که میتوانند به شما کمک کنند، ذکر گردیده اند:

 • بیرون بروید و حرکات را انجام دهید. شما میتوانید طور مثال پیاده روی کنید.
 • کوشش کنید که غذا خوردن و خواب کردن را هر روز در یک وقت معین انجام دهید.
 • از نوشیدن مشروبات الکهولی و استفاده از مواد مخدر خود داری نمایید. در اول میتواند طوری احساس شود که اینها کمک میکنند، اما بعدأ حالت تان بدتر میشود.

اگر شما کسی را میشناسید که شکنجه شده است

آیا شما کسی را میشناسید که شکنجه شده است؟ در این صورت حالت شما نیز میتواند بد باشد و به کمک ضرورت داشته باشید. برای بدست آوردن کمک به کدام کلینیک زنگ بزنید.

آیا سن تان زیر ۱۸ سال است؟ در این صورت شما هم میتوانید این طور اقدام نمایید:

 • به مطب نوجوانان (ungdomsmottagning) زنگ بزنید.

  مطب نوجوانان در سکونی
 • به بخش صحت شاگردان (elevhälsa) در مکتب تان مراجعه نمایید.
 • به سازمان مشوره دادن "یک راه به "En väg in" به تیلفون020-51 20 20 زنگ بزنید. آنها طوری به شما کمک میکنند که شما کمک را بدست آورید. طور مثال نزد داکتر یا روان شناس اطفال و نوجوانان.
To the top of the page