Habilitering i Jönköpings län

Föräldrastöd vid habilitering

Innehållet gäller Jönköpings län

Syftet med föräldrastöd är att stärka er som familj och främja delaktighet. Ni som familj är medskapande i alla beslut och insatser. Du som förälder/vårdnadshavare erbjuds information, stöd, samtal och utbildningar, både individuellt och i grupp.

Händer som håller i ett informationskort.

Stöd till dig som förälder

Alla föräldrar erbjuds:

 • samtal med kurator och/eller psykolog om den nya situationen och hur du mår som förälder/vårdnadshavare
 • kartläggning av familjens och barnets eller ungdomens behov av stöd
 • information om rättigheter och hjälp till kontakt för annat samhällsstöd, till exempel med Försäkringskassan och kommunen
 • habiliteringsplanering där vi tillsammans tar fram åtgärder och sätter individuella mål för ditt barn
 • information och samtal med syskon kring deras situation
 • information och samtal kring hur ni som föräldrar kan prata med ert barn och med syskon, om funktionsnedsättningen
 • föräldrar- och anhörigutbildningar kring olika diagnoser och teman där ni får information och kunskap om hur ni kan hjälpa ert barn.

Behov av mer stöd

Vid habiliteringsplaneringen får du svara på frågor om ert behov av stöd. Vid alla övriga kontakter med barn- och ungdomshabiliteringen, kan du själv ta upp behovet av mer stöd. Du kommer att erbjudas samtal med kurator eller psykolog så snart som möjligt.

Vilket stöd kan man få?

Habiliteringsinsatserna varierar med behov och möjligheter. Exempel på insatser är:

 • stödjande, krisbearbetande samtal
 • stöd och samtal om stresshantering
 • rådgivning och stödsamtal runt utmaningar i föräldraskapet till ett barn med funktionsnedsättning
 • fortsatt samtal om diagnos, med syftet att fördjupa kunskapen om de specifika svårigheterna hos barnet
 • individuellt stöd och samtal om hur ni informerar släkt och övrigt nätverk.

Om det finns behov av insatser från många olika verksamheter för att få vardagen att fungera, får du hjälp med en samordnad individuell plan (SIP). Alla barn växer upp och behöver stöd för att bli så självständiga som möjligt. Du erbjuds information och kurser kring övergång från ungdom till vuxenliv.

Utbildningar och träffar för föräldrar och anhöriga

Habiliteringscentrum erbjuder utbildningar, kurser och träffar med olika innehåll, till exempel:

 • föräldrautbildningar om epilepsi, Downs syndrom, ADHD, autism, mat och säkerhet
 • samtalsgrupper för föräldrar och syskon till den som har en funktionsnedsättning
 • olika metoder och hjälpmedel, till exempel alternativ kommunikation, kommunikation med bilder, stöd för språkutveckling och lek- och samspelsutveckling

Det är ofta värdefullt att träffa andra vårdnadshavare och byta erfarenheter.

Utifrån ditt barns/ungdoms behov får du en personlig inbjudan till utbildningarna, men du kan också anmäla dig här: 

Till toppen av sidan