KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter i Halland

Innehållet gäller Halland

Följande avgifter gäller för vård i Region Hallands regi och hos de privata vårdgivare som finansieras av Region Halland. 

Om du inte har möjlighet att betala besöksavgiften vid besöket skickas en faktura på avgiften. Betalningstiden för fakturor är 30 dagar. Om du inte betalat vid förfallodatumet skickas en påminnelse. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 60 kr. Har du fått en faktura från Region Halland som du anser är felaktig kan du bestrida den. Läs om hur du gör på sidan Bestrida faktura.

Barn och ungdomar har fri sjukvård fram till den dagen de fyller 20 år. De som är 85 år eller äldre har fri öppen hälso- och sjukvård. Öppen hälso- och sjukvård är den vård som inte kräver att du läggs in på sjukhus.

Patientavgifter - kontakt med vården på flera sätt

Region Halland arbetar för att du som patient ska kunna ha kontakt med vården på fler sätt än genom besök på en mottagning. Det kan vara ett digitalt vårdmöte eller ett vårdmöte på telefon. Patientavgiften är densamma som vid ett besök på en mottagning om mötet innehållsmässigt motsvarar ett mottagningsbesök. En faktura skickas hem till dig efter mötet. Frikort gäller.

Patientavgifter – vårdcentraler inom Vårdval Halland

Nedanstående avgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Läkare: 
200 kr även vid besök på kvälls- och helgmottagning

Läkare hembesök:
250 kr

1:a remissbesök till annan läkare* hos övriga specialistläkare knuten till vårdenhet 
100 kr

Rådgivning per telefon
0 kr

Förlängt sjukintyg efter telefonkontakt
100 kr

Barn och ungdomar fram till den dagen de fyller 20 år
0 kr

Äldre 85 år eller äldre
0 kr

Barnhälsovård
0 kr

Sjukvårdande behandling, vård eller behandling på grund av sjukdom eller skada som ges av annan personal än läkare som till exempel distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, dietist, fotvård etc. Samma avgift gäller även hos privata vårdgivare som din vårdcentral har avtal med.
100 kr (hembesök 100 kr)

Mellanliggande labbesök**
100 kr

Särskilt livsstilsstöd hos distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska som exempelvis tobaksbruk, riskbruk av alkohol, övervikt eller fetma samt brist på fysisk aktivitet (enskilt eller i grupp) 
0 kr

Digitalt vårdmöte eller telefonmöte
Patientavgiften är densamma som vid ett besök på en mottagning om mötet innehållsmässigt motsvarar ett mottagningsbesök. 

Uteblivet tidsbokat besök: olika avgifter beroende på hos vilken vårdgivare besöket avsåg. Gäller även barn och ungdomar som annars har fri sjukvård fram till den dagen de fyller 20 år, och äldre som från 85 års ålder har avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård. Avgift tas ut för uteblivet besök hos vissa vårdgivare även om besöket i sig är avgiftsfritt, med undantag för barnhälsovård. 
0 kr/100 kr/200 kr

* Med ”annan läkare” menas läkare på högre vårdnivå eller läkare inom annan specialitet. Undantag: När patienten betalat 450 kr för besök på sjukhusens akutmottagningar behöver patienten inte betala för vidareremittering till specialist/akutmottagning inom 24 timmar. 

** Med "mellanliggande labbesök" menas laboratorieundersökningar/provtagningar som inte tillhör läkarbesöket utan görs separat.

Patientavgifter – övriga mottagningar

Nedanstående avgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Besök till specialist i allmänmedicin som inte ingår i Vårdval Halland
Vardag fram till kl 20:00 
200 kr (hembesök 250 kr)
Vardag efter kl 20:00 samt lör/sön/helgdag 
300 kr (hembesök 300 kr)

Övriga specialistläkare inklusive psykiatri 
300 kr (hembesök 300 kr)

Akutbesök till specialistläkare på sjukhusens öppenvårdsmottagningar som har "akutmottagning" inom sin verksamhet
450 kr 

Sjukhusens akutmottagningar 
450 kr

Ambulanssjukvård, ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. Faktureringen kan vara fördröjd
250 kr

1:a remissbesök till annan läkare* 
100 kr

Besök inför inskrivning, provtagning och andra undersökningar inför operation
0 kr

Förlängt sjukintyg efter telefonkontakt 
100 kr

Sjukvårdande behandling, vård eller behandling på grund av sjukdom eller skada som ges av annan personal än läkare 100 kr

Mellanliggande labbesök**
100 kr

Dietist
100 kr

Hembesök av sjuksköterska, kurator från länsvård och psykiatri, som inte är jourbesök, där alternativet är ett besök på specialistmottagning (t ex palliativ vård)
100 kr

Habilitering
0 kr

Hörselvård och syncentral, även besök hos tekniker
100 kr

Tensapparat: hyresavgift per månad
100 kr

Kvinnohälsovård, graviditetsövervakning och besök som rör preventivmedel
0 kr

Barn och ungdomar fram till den dag de fyller 20 år
0 kr

Äldre 85 år eller äldre 
0 kr

Ungdomsmottagning 13-23 år
0 kr

Ungdomspsykiatrisk mottagning, första besöket
0 kr

Digitalt vårdmöte eller telefonmöte
Patientavgiften är densamma som vid ett besök på en mottagning om mötet innehållsmässigt motsvarar ett mottagningsbesök. 

Uteblivet tidsbokat besök: olika avgifter beroende på hos vilken vårdgivare besöket avsåg. Gäller även barn och ungdomar som annars har fri sjukvård fram till den dagen de fyller 20 år, och äldre som från 85 års ålder har avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård. Avgift tas ut för uteblivet besök hos vissa vårdgivare även om besöket i sig är gratis. Detta gäller för besök hos Kvinnohälsovården som rör preventivmedel.
0 kr/100 kr/200 kr/300 kr

* Med ”annan läkare” menas läkare på högre vårdnivå eller läkare inom annan specialitet. Undantag: När patient betalat 450 kr för besök på sjukhusets akutmottagning behöver patienten inte betala för vidareremittering till specialist/akutmottagning inom 24 timmar.

** Med "mellanliggande labbesök" menas laboratorieundersökningar/provtagningar som inte tillhör läkarbesöket utan görs separat.

Läs mer om högkostnadsskydd i Halland

Övriga avgifter

Ingår inte i högkostnadsskyddet

Gynekologisk cellprovstagning 
0 kr

Mammografi 
0 kr

Screening av pulsåderbråck hos 65-åriga män 
150 kr

Graviditetstest från och med det kalenderår kvinnan fyller 21 år 
150 kr

Hälsovård och intyg (vård som inte regleras i Hälso- och sjukvårdslagen) 
Olika avgifter som kan skilja mellan mottagningar inom Vårdval Halland och mottagningar hos privata specialister.

Vaccinationer inför utlandsresa
Olika avgifter som kan skilja både mellan mottagningar inom Vårdval Halland och mellan mottagningar hos privata specialister.

Uteblivet tidsbokat besök, hälsovård, intyg och vaccinationer
Gäller även barn och ungdomar som annars har fri sjukvård fram till den dagen de fyller 20 år.
210 kr

Vårdavgift när du är inskriven på sjukhus
100 kr/dag

Kryckkäppar

Vid behov kan du köpa kryckkäppar för 70 kronor styck. Kontakta din vårdcentral. Behöver du kryckkäppar för långvarigt bruk (vid kroniska tillstånd) får du låna dem utan kostnad.

Inskriven på sjukhus

Har du varit inskriven på sjukhus betalar du 100 kr per dag. Barn och ungdomar betalar ingen avgift för sjukvård fram till den dag de fyller 20 år.

Du behöver inte betala avgift för den dag du skrivs ut. Inte heller för de dagar som du eventuellt har permission. Med permissionsdag menas när du under en dag vistats utanför sjukhuset minst tolv timmar i en följd mellan klockan 6:00 och 24:00.

Det sjukhus som du varit inskriven på skickar en räkning till dig efter vårdtidens slut eller varannan vecka om sjukhusvistelsen är långvarig.

Avgifter för sjukhusvård får inte tas med på högkostnadskortet och påverkar alltså inte rätten till frikort.

För dig som har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning

Om du är yngre än 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du halv patientavgift (50 kr) under de 30 första dagarna varje gång du vårdas på sjukhus. Därefter betalar du 100 kr/dag.

Visa beslutsmeddelande från försäkringskassan att du har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning när du skrivs in. Detta är viktigt för att din avgift ska bli rätt från början.

Remissbesök

I normalfallet betalar du 100 kronor för första remissbesöket till annan läkare. Med "annan läkare" menas läkare på högre vårdnivå men också läkare inom annan specialitet.

Patientavgift för första remissbesök gäller inte för poliklinisk operation eller dagkirurgi. Där är avgiften 300 kr.

Remissbesök till laboratorieundersökning/provtagning och röntgenundersökning är avgiftsfritt när det tillhör ett betalt läkarbesök eller ett betalt sköterskebesök.

Tandvård som led i en sjukdomsbehandling, vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Du som har behov av särskilda behandlingsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, eller som har ett ökat tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning betalar avgift enligt följande:

Allmäntandläkare 200 kr

Tandhygienist 100 kr

Specialisttandvård 300 kr

Nödvändig tandvård vid omfattande och varaktigt omsorgsbehov

Om du har ett omfattande och varaktigt omsorgsbehov och bor i särskilt eller eget boende ska du erbjudas munhälsobedömning och individuell rådgivning. Detta är avgiftsfritt. Om du därefter behöver behandling betalar du avgift enligt ovan.

Avgifter för tandvård

Tandvård är kostnadsfri för alla upp till 23 år. Tandvårdsreformen som trädde i kraft den 1 juli 2008 innebär att ett allmänt tandvårdsbidrag och en tandvårdsersättning skyddar dig mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag

Från och med att du fyller 24 år får du ett bidrag hos Försäkringskassan som kan användas som delbetalning för din tandvård.

Bidraget varierar beroende på din ålder:

  • Är du 24-29 år blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år - 600 kr under två år.
  • Är du 65 år och äldre blir bidraget 600 kr per år - 1200 kr under två år.

Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i maximalt två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos tandvården.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan också användas som delbetalning vid avtal om Frisktandvård om avtalet tecknats efter 2008-07-01.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

En referensprislista med aktuella riktpriser har fastställts av staten, men priset du betalar kan avvika från denna prislista. För tandvård upp till 3 000 kr enligt referensprislistan betalar vuxna patienter fullt pris.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan dock användas som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor får du 50 % genom tandvårdsersättningen
  • Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 %

Särskilt tandvårdsbidrag – STB

Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av undersökning och förebyggande tandvårdsåtgärder vid vissa sjukdomar eller vid funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa. 

Bidraget är på 600 kr i halvåret och kan inte sparas. 

Avgifter

Aktuell prislista hittar du längre ner på denna sida.

Vid undersökning och behandling av akut patient utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent.

  • Protetiska arbeten, fyllningar samt tandregleringsbehandlingar, omfattas av garanti.
  • Som patient har du rätt att begära intyg på vilka material som använts för fyllningar och protetiska konstruktioner.

Allmäntandvårdstaxa

Specialisttandvårdstaxa