Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd och frikort i Halland

Innehållet gäller Halland

För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel och sjukresor.

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård

Det är riksdagen som beslutar om hur mycket du behöver betala i patientavgifter innan högkostnadsskyddet för sjukvård träder i kraft. Från och med 1 januari 2023 är gränsen 1 300 kronor. När du betalt den summan får du frikort för resten av tolvmånadersperioden.

Det här omfattar högkostnadsskyddet

Patientavgifter för följande vård ingår i högkostnadsskyddet, när vården ges av regioner eller privata vårdgivare som finansieras av skattemedel. När du fått frikort behöver du inte betala något för nedanstående vård så länge frikortet gäller:

 • läkarvård
 • sjukvårdande behandling
 • sjukvårdande behandling hos privat underleverantör till patientens valda vårdenhet (Vårdval Halland)
 • hembesök
 • hemsjukvård
 • nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade
 • tandvård i samband med sjukdomsbehandling under en begränsad tid (för denna tandvård betalar du samma patientavgifter som gäller inom öppen sjukvård)

Högkostnadsskyddet omfattar inte

Vissa avgifter räknas inte in i högkostnadsskyddet. Exempel på sådana avgifter är:

 • screening av pulsåderbråck i buken hos 65-åriga män
 • graviditetstest från och med det år du fyller 21 år
 • vaccination inför utlandsresa*
 • intyg
 • annan hälsovård*
 • avgift när du uteblivit från ett tidsbokat besök
 • avgift för sen om- eller avbokning
 • vårdavgifter när du är inlagd på sjukhus

*Avgifterna kan variera mellan mottagningar.

Högkostnadsskydd för en tolvmånadersperiod

Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1 300 kronor. När dina kostnader för vård och behandling uppgått till 1 300 kronor inom en tolvmånadersperiod får du frikort för resten av perioden. Frikortet är giltigt i tolv månader från det tidigaste noterade besöket.

Exempel: Har du från 1 augusti 2022 till 1 januari 2023 betalat 1 240 kronor för vård och behandling så betalar du endast 60 kronor för nästa läkarbesök - sedan har du rätt till frikort, i detta exempel fram till och med 31 juli 2023.

Du får tillgodoräkna dig patientavgifter för öppen vård i högkostnadsskyddet innan du har hunnit betala fakturan. 

Så här gör du för att få del av högkostnadsskyddet

När du söker vård i Halland behöver du i de flesta fall inte göra någonting. När du har betalat 1 300 kronor för vård och behandling inom en tolvmånadersperiod skickas automatiskt ett frikort till din hemadress. Region Halland och flera privata vårdgivare i Halland registrerar dina patientavgifter digitalt och håller reda på när du nått gränsen för fri sjukvård.

Lämna den digitala högkostnadstjänsten

Du kan välja att inte vara med i den digitala högkostnadstjänsten, men då sparas ingen information om dina patientavgifter eller frikort. Då behöver du själv samla dina kvitton och ha kontroll på när frikortsgränsen är uppnådd och då kunna visa dina samlade kvitton för att få ett frikort. Du behöver därefter visa ditt frikort varje gång för att slippa betala patientavgift.

Vård i andra län och hos vissa privata vårdgivare

Om du söker öppen sjukvård utanför Halland måste du spara kvittot, så att kostnaden kan föras in i systemet i efterhand. Visa upp kvittot i kassan nästa gång du besöker vården eller skicka det till: Region Halland, GAS Patientavgifter, Box 517, 301 80 Halmstad. Vill du vara säker på att betala rätt patientavgift även utanför Halland måste du kunna visa upp vad du har betalt tidigare. Det kan även hända att du behöver spara kvitton från vissa privata vårdgivare i Halland, i så fall ska vårdgivaren informera dig om detta.

Vid vissa tillfällen, som exempelvis vid återbetalning, behöver administrativ personal kunna se vilka betalningar du gjort hos andra vårdgivare som använder den digitala högkostnadstjänsten. Enligt patientdatalagen måste vi ha ett samtycke från dig för att kunna se detta. Om du behöver lämna samtycke får du en blankett att skriva på. Om du inte samtycker kan du istället behöva lämna in eventuella kvitton.

När du har fått ditt frikort

Vid besök i Region Halland behöver du som regel inte visa upp ditt frikort. Om du reser utanför Halland är det däremot viktigt att alltid ha med frikortet då du behöver visa upp det vid eventuella vårdbesök. Om du inte visar upp ditt frikort får du betala ordinarie patientavgift och kan sedan i efterhand begära tillbaka den betalda avgiften. Spara kvittot för efterregistrering. Samma sak gäller för vissa privata vårdgivare i Halland. Logga in för att begära återbetalning.

Om du fått frikort i ett annat län visar du upp detta nästa gång du uppsöker sjukvården i Halland, så registreras det i vårt system.

Förköp av frikort

Priset när du förköper ett frikort är samma belopp som du behöver komma upp till för att få frikort med högkostnadsskydd, det vill säga 1 300 kronor. Frikortet skickas hem till dig. Logga in för att förköpa ett frikort

Du kan även förköpa ett frikort hos de flesta vårdcentraler och mottagningar inom vården. 

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. TLV är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Höjning av högkostnadsskyddet 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 höjdes högkostnadstaket för förmånsbelagda läkemedel från 2 400 kr till 2 600 kr. Höjningen påverkar alla steg i den så kallade högkostnadstrappan.

Om du betalat 2 600 kronor och uppnått frikort senast 31 december 2022 behåller du ditt frikort fram till dess att din högkostnadsperiod tagit slut. Efter att din högkostnadsperiod tagit slut påbörjar du den nya trappan.

Rabattrappan inom högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2 600 kronor under denna 12-månadersperiod. Därefter påbörjar du en ny tolvmånadersperiod. Endast läkemedel som hämtas ut med recept omfattas av högkostnadsskyddet. 

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige. Personer från EES-området och Schweiz har under vissa omständigheter rätt till högkostnadsskydd när de vistas i Sverige. Även person som i annat fall har anställning i Sverige, men inte är bosatt här, har rätt till de flesta delarna av högkostnadsskyddet.

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år. För utbytbara läkemedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år. För utbytbara preventivmedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel.
Du betalar fullt pris för sådana läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet upp till 1 300 kronor. Därefter träder rabattsystemet in:

Sammanlagd varukostnad Din del av kostnaden Du betalar som mest
0 - 1 300 kr 100% 1 300 kr
1 301 - 2 481 kr 50% 1 301 - 1 891 kr
2 482 - 4 610 kr 25% 1 892 - 2 423 kr
4 611 - 6 381 kr 10% 2 424 - 2 600 kr
6 382 kr + 0% Frikort

Läkemedelsförmånslagen

Lagen innebär att apotekspersonalen ska byta ut ett förskrivet läkemedel mot billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt i Sverige. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara. Syftet med lagen är att uppnå en mer rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel.

Om du som patient ändå vill ha det förskrivna läkemedlet måste du själv betala prisskillnaden. Ibland kan det finnas medicinska skäl som talar emot att läkemedlet byts ut (till exempel allergi mot ett färgämne i en tablett), då kan läkaren förhindra ett utbyte genom att ange detta på receptet.

Inköpen registreras automatiskt

För att du ska få rätt rabatt samlas inköpen i en högkostnadsdatabas. Där registreras det belopp du uppnått i högkostnadsskyddet samt startdatum för påbörjat högkostnadsskydd. I högkostnadsdatabasen finns inte uppgifter om vilka mediciner du fått eller vilka läkare som skrivit ut recepten.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsgränsen för sjukresor är 2000 kronor. Det innebär att om dina kostnader för sjukresor blir högre än 2000 kronor inom en 12-månadersperiod, kan du få frikort (Resamkort) för den tid som återstår av 12-månadersperioden.

För att få ett frikort måste du kunna visa att du lagt ut 2000 kronor på resor till vården. Skicka in underlag till Resamservice som visar att du besökt vården och ange hur du tog dig dit (bil/kollektivt). Frikort skickas hem till dig från Resamservice.

Kontaktuppgifter till Resamservice hittar du på sidan Sjukresor i Halland

Billigaste färdsätt för sjukresa ska användas även när du fått ditt frikort.

Till toppen av sidan