مراجعه‌ی درمانی

آ.یو.دی های معیوب در استان اِسکُنه

Trasiga kopparspiraler i Skåne - persiskaThe content concerns Skåne

آ.یو.دی یک وسیله جلوگیری از بارداری است که از حامله شدن پیشگیری می کند. برخی از افراد در استان اِسکُنه دستگاه آ.یو.دی گذاشته اند که نشان داده شده معیوب است. اینکار در مدت زمان بین ژانویه 2015 و تابستان 2018 انجام شده است. آیا شما در این فاصله زمانی آ.یو.دی گذاشته اید و نگران هستید؟ در اینصورت به متخصص مامائی خود زنگ بزنید.

نام دستگاه آ.یو.دی معیوب Novaplus T380 است. حدود شش هزار نفر در استان اِسکُنه این آ.یو.دی را گذاشته اند. ده درصد آ.یو.دی ها اغلب هنگام خارج کردن از رَحِم شکسته شده اند. بهداری ناحیه اِسکُنه به محض کشف نقص در آ.یو.دی ها به استفاده از آنها خاتمه داده است.

هیچکس بخاطر نصب آ.یو.دی های معیوب صدمه ندیده است. ولی برخی از افراد حامله شدند. مشخص نیست که حامله شدن آنها اتفاقی بوده یا به معیوب بودن آ.یو.دی بستگی داشته است. معمولاً تعداد اندکی از افرادی که آ.یو.دی دارند حامله می شوند. ولی هیچیک از وسایل جلوگیری از بارداری صد در صد از حامله شدن پیشگیری نمی کنند.

اگر نگران هستید به متخصص مامائی خود زنگ بزنید.

آیا شما در مدت زمان بین ژانویه 2015 و تابستان 2018 دستگاه آ.یو.دی گذاشته اید؟ اگر احساس نگرانی می کنید به متخصص مامائی خود زنگ بزنید. پس از تماس اغلب در مدت دو هفته یک وقت معاینه دریافت می کنید. متخصص مامائی آنموقع میتواند ببیند که شما کدام دستگاه آ.یو.دی را گذاشته اید.

دستگاه آ.یو.دی چه موقع ممکن است بشکند؟

دستگاه آ.یو.دی هر زمان ممکن است بشکند. ولی بسیاری از دستگاههای آ.یو.دی تا زمانی ماما آنرا بیرون بیاورد کار می کنند. دستگاههای آ.یو.دی اغلب هنگام بیرون آوردن می شکنند. از اینرو به انتخاب خودتان می توانید دستگاه آ.یو.دی را اگر نشکسته باشد و شما آنرا احساس نمی کنید، نگهدارید. ولی اگر ترجیحاً مایل باشید می توانید دستگاه آ.یو.دی را عوض کنید.

چطوری متوجه می شوم که دستگاههای آ.یو.دی شکسته است؟

اگر دستگاه آ.یو.دی بشکند تکه هایی از آن هنگام خونریزی عادت ماهانه بیرون می آید. در اینصورت بایستی به متخصص مامائی خود زنگ بزنید. پس از تماس یک وقت معاینه دریافت می کنید و ماما دستگاه آ.یو.دی تان را عوض می کند. تعویض دستگاه آ.یو.دی هزینه ای ندارد.

ممکن است تکه ای از دستگاه آ.یو.دی در رَحِم باقی بماند و خود بخود بیرون نیاید. در اینصورت ماما شما را برای عکسبرداری رادیولوژی معرفی می کند. اگر تکه ای باقی مانده باشد بیرون آورده می شود.

شما می توانید غرامت پولی بگیرید

اگر شما هنگام دریافت خدمات درمانی صدمه ای ببینید حق دارید غرامت مالی بگیرید. این امر در قانون بیماران درج شده و بیمه بیماران نام دارد.

در بارۀ بیمه بیماران به زبان های دیگر (lof.se)

صدمه خود را به این وبگاه www.lof.seگزارش دهید. سپس می توانید پرونده خود را در وبگاه بصورت دیجیتالی پیگیری کنید. همچنین می توانید یک فُرم درخواست را از وبگاه بارگیری (دانلود) کنید یا برایتان به خانه ارسال شود.

To the top of the page