مراجعه‌ی درمانی

انتخاب خدمات بھداشتی و درمانی در اُستان اِسکُنه

Hälsoval och vårdval - persiskaThe content concerns Skåne

در اُستان اِسکُنه خدمات بھداشتی و درمانی مختلفی برای انتخاب وجود دارد، يعنی شما می توانيد به درمانگر يا مرکز درمانی مورد نظر خودتان مراجعه کنيد.

طب مامائی و دندانپزشکی کودکان و نوجوانان در مرکز مورد نظر خود ،(BVC) برای درمانگاه، درمانگاه کودکان

نامنويسی کنيد و بعد از آن تا وقتی درمانگاه ديگری را انتخاب کنيد، متعلق به ھمانجا خواھيد بود.

برای انتخاب خدمات درمانی در مورد درمان ھای کوتاه مدت اول يک دکتر يا عينکساز (در مورد آب مرواريد) يک

تشخيص پزشکی انجام می دھد. بعد از آن می توانيد به درمانگر مورد نظر خود مراجعه کنيد.

مراکز بھداشتی و درمانی که شما می توانيد در آنجا نامنويسی کنيد:

 •    Vårdcentral درمانگاه
 •  BVC درمانگاه کودکان
 •  Barnmorskemottagning مطب مامائی (vid graviditet)( (ھنگام بارداری
 •  Tandvårdsmottagning barn och ungdom 0-23 år

  دندانپزشکی کودکان و نوجوانان ٠ تا ١٩ ساله

مراکز بھداشتی و درمانی که شما می توانيد با معرفينامه انتخاب کنيد:

 •     Gråstarrsoperation عمل جراحی آب مرواريد
 •  KBT- och IPT-behandlare درمانگر رفتار شناختی و روابط ميان فردی
 •  Smärtbehandlare درمانگر درد

خدمات بھداشتی و درمانی که شما می توانيد بدون معرفينامه انتخاب کنيد و با آنھا تماس بگيريد:

 •  Audionommottagning مطب شنوائی سنجی
 •  Barnmorskemottagning مطب مامائی

طی سال ٢٠١٤ چھار درمانگاه جديد تأسيس خواھند شد.

به شيوه زير انتخاب کنيد

آسانترين راه نامنويسی در يک درمانگاه يا درمانگاه کودکان از طريق خدمات الکترونيکی "تماس ھای درمانی من

1177 است. ھمچنين می توانيد فُرم انتخاب مرکز درمانی را چاپ و تکميل .se در وبسايت "Mina vårdkontakter

Så کنيد و مرکز مورد انتخاب خود تحويل دھيد. فُرم ھای درخواست در چھارخانه موسوم به "اينطوری انتخاب کنيد

وجود دارند. "gör du ditt val

موارد زير را انتخاب می کنيد:

نام مطب جراحی آب مرواريد مورد نظر خود را عينکساز يا دکتری که می خواھد معرفينامه ارسال کند، 

اطلاع دھي 

در مورد مطب شنوائی سنجی بايد خودتان تماس بگيريد 

در مورد درمانگر رفتارشناختی، درمانگر روابط ميان فردی و درمانگرد درد بعد از آنکه از دکتر يا درمانگاه 

خود معرفينامه گرفتيد می توانيد تماس بگيريد.

To the top of the page