بارداری

درد زایمان

Smärta under förlossningen - persiskaThe content concerns Östergötland

زایمان درد دارد. احساس درد کردن بین افراد مختلف است. بدن طوری ساخته شده که بتواند درد را تحمل کند. ولی روشهای مختلفی وجود دارد که میتواند در صورت نیاز درد را کمتر کند. قبل از زایمان سخت است تصور کنید که چه احساسی خواهید داشت. همچنین دانستن اینکه چه نوع مسکن دردی مناسب است میتواند دشوار باشد. بهمین دلیل بهتر است که پذیرای گزینه های مختلف باشید.

Läs texten på svenska

این متن در باره دردی است که هنگام زایمان واژنی بروز می کند. یک بخشی نیز وجود دارد که در باره سزارین صحبت میکند و یک بخش برای کسی که قرار است نزد فرد زائو باشد و او را حمایت کند. اگر نگران درد در طول زایمان هستید بهتر است با یک ماما در کلینیک مامائی صحبت کنید. در آنجا به شما کمک میشود که چگونه خود را از قبل آماده سازید.

To the top of the page