بارداری

مراحل مختلف زایمان

Förlossningens olika faser - persiskaThe content concerns Östergötland

کودک درون رحِم قرار گرفته است و قرار است از طریق شکاف مهبل زاییده شود. رحِم در پایین تر جا شکل یک سرپوش را دارد که به آن سرپوش رحِم میگویند. سرپوش رحِم تا داخل مهبل پایین میرود. در اواخر بارداری سرپوش رحِم شروع به نرم شدن میکند. در اینصورت نسبت به سابق ترشح بیشتری خواهید داشت. همچنین ممکن است خلط سفتی ترشح شود. بعضی وقتها به این خلط، خلط سر پوش گفته میشود. هر کسی متوجه خلط سر پوش نمیشود.

Läs texten på svenska

برای اینکه کودک بتواند بیرون بیاید لازم است که سرپوش رحِم باز شود.زمانیکه قرار است کودک بیرون بیاید سرپوش رحِم کوتاه شده و مسطح میگردد. زمانیکه سرپوش رحِم باز شده باشد سوراخی که کودک قرار است از آن درون مهبل بیاید معمولا قطرش تقریبا 10 سانتی متر میشود. سرپوش رحِم را گردن رحِم نیز مینامند.

To the top of the page