راهنمای شما برای تندرستی

دندانها

Tänder - persiskaThe content concerns Östergötland

دندانهای شما به شیوههای گوناگون بر روی حال شما تاثیر میگذارند. دندانها هنگامی که غذا میخورید و هنگامی که با سایر انسانها صحبت میکنید بر روی شما تاثیر میگذارند.

اگر از دندانهای خود بخوبی مراقبت نکنید درد بسیاری در دندانهای خود
احساس میکنید.
بیماریهای دندان میتواند بر روی چگونگی حال بدنی شما تاثیر بگذارد.
اگر در لثههای خود باکتریهایی داشته باشید، این باکتریها میتوانند خود
را به سایر بخشهای بدن شما منتقل نمایند.
بعنوان مثال قلب و عروق.

دندانهای شما حال خوبی از موارد زیر خواهند داشت:

 • دندانهای خود را دو دقیقه هر صبح و دو دقیقه
  هر شب مسواک بزنید.
 • از خمیردندان حاوی فلوئورید و نخ دندان استفاده نمایید.
 • بین وعدههایی که غذا میخورید اجازه دهید دندانهایتان استراحت
  نمایند.
 • کوشش کنید غذاها و نوشیدنیهایی که حاوی شکر هستند را میل نکنید.
  این امر بویژه دارای اهمیت است که نوشیدنیهای انرژیزایی که هم
  شیرین وترش هستند ننوشید.
 • اگر تشنهاید آب بنوشید!
  برخی افراد باکتریهایی در دهان دارند که موجب میشود
  بسادگی دندانهایشان دچار خوردگی شود.
  افرادی که چنین باکتریهایی دارند بدفعات بیشتری به دانپزشک
  مراجعه میکنند.
  در آنجا به این افراد برای حفظ تمیزی دندانها کمک ارائه میشود و
  فلوئوراضافه جهت محافظت از دندانها دریافت میکنند.
  در وبسایت

1177.se میتوانید مطالب بیشتری پیرامون نحوه مراقبت از
دندانهای خود به بهترین حالت ممکن مطالعه نمایید.
در این آدرس راهنمایی هایی پیرامون مراقبت از دندانها مییابید:
1177.se/sa-haller-du-tanderna-rena/
این صفحه به سوئدی ساده موجود نیست.

To the top of the page